Při zadávání zakázek malého rozsahu jsou zadavatelé povinni řídit se zákonnými předpisy a v případě, že jimi disponují, také interním předpisem (směrnicí) pro zadávání zakázek malého rozsahu. V případě dotovaných veřejných zakázek poskytovatel nezřídka stanoví i další pravidla pro jejich zadání. Jaké povinnosti to jsou a čemu by měl zadavatel obzvlášť věnovat pozornost? Připomeňme si to nejzásadnější.

 

Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu, tedy zakázky jejíž hodnota nepřesáhne 6 milionů Kč bez DPH, hovoříme-li o stavebních pracích, respektive 2 miliony Kč bez DPH v případě dodávek a služeb, je zadavatel povinen řídit se vybranými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), a to zejména ustanovením § 6, kde jsou shrnuty základní zásady zadávání, či ustanoveními zakotvujícími povinnost uveřejnit smlouvu na veřejnou zakázku a skutečně uhrazenou cenu (ust. § 219 ZZVZ). Druhým předpisem je pak obecní směrnice, kterou si obec sama a dobrovolně upravuje interní postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu, zejména způsob jejího zadání a finanční limity pro konkrétní postup.

 

U dotovaných veřejných zakázek jsou i další pravidla

 

V případě dotovaných veřejných zakázek stanoví poskytovatel dotace často i další pravidla, jimiž je zadavatel povinen se řídit. Ta se liší podle poskytovatele dotace a v některých případech také konkrétního dotačního titulu. Zatímco u dotací, které obcím poskytují kraje, zpravidla žádné povinnosti nad rámec ZZVZ nenalezneme (anebo jen velmi jednoduché), jinak je tomu u tzv. evropských dotací. Každý z nás, kdo se setkal se zkratkami IROP či OPŽP, jistě ví, že takoví poskytovatelé dotací velmi detailně upravují celý proces zadání zakázky, a to prostřednictvím závazných pokynů. Důsledkem nedodržení těchto pravidel pak může být stanovení finančních oprav neboli krácení dotace, jež se pohybuje v rozmezí 1 až 100 %.

 

Na co si dát pozor?

 

Zásadním krokem je přesvědčit se, že máte jakožto zadavatel pravidla k dispozici v plném a aktuálním znění. V některých případech jsou přímo součástí rozhodnutí o přidělení dotace, jindy se jedná o rozsáhlý dokument označený jako pokyn, závazný či metodický pokyn dostupný na webu konkrétního poskytovatele.

 

Tip: Kromě závazných pokynů poskytovatelé dotací vydávají upozornění na časté chyby, kterých se veřejní zadavatelé nejčastěji dopouštějí.

 

Poskytovatelé zpravidla stanoví finanční limity, v rámci kterých je nutné pravidla dodržet, způsob zadání (marketingový průzkum, otevřená či uzavřená výzva) či délku lhůty pro podání nabídek. Často stanoví povinnost uvést v zadávací dokumentaci i další náležitosti, jako lhůtu pro vysvětlení zadávací dokumentace či způsob a lhůty pro informování účastníků řízení o jeho průběhu. Obzvlášť je třeba mít na paměti úpravu obchodních podmínek či chcete-li smlouvy pro veřejnou zakázku na stavební práce. Nejen oba výše uvedené tituly podrobně upravují smluvní pokuty, povinnosti pojištění zhotovitele či ukládají, co může nebo nesmí být předmětem veřejné zakázky na stavební práce. V neposlední řadě je třeba pamatovat na pravidla publicity, tedy řádné informování o financování předmětu plnění, a to zpravidla umístěním loga poskytovatele do zadávací dokumentace a informace v jejím textu.

 

Ze zadávání dotovaných veřejných zakázek není třeba mít obavu

 

Vždy se ujistěte, že máte k dispozici kompletní a aktuální pravidla a pracujte s nimi po celou dobu zadání zakázky, od přípravy zadávací dokumentace až po podpis smlouvy s vybraným dodavatelem. Doporučujeme také veškerý průběh výběrového řízení řádně a komplexně dokumentovat, tj. vědět a umět doložit, jakým způsobem byla zjištěna předpokládaná hodnota veřejné zakázky nebo jakým způsobem a kdy se komunikovalo s účastníky řízení. Následná kontrola ze strany poskytovatele tak bude mít hladký průběh.

 

Nebudete-li si s čímkoli jisti, SMS-služby s.r.o. jsou tu pro vás. Členům SMS ČR poskytujeme metodickou podporu při přípravě zadávacích podmínek, průběhu řízení, ale i při kontrole poskytovatelem dotace. Zajišťujeme také kompletní administraci výběrových řízení.

 

Eliška Kloučková

administrátorka veřejných zakázek

 

Pro metodickou podporu či kompletní administraci výběrových a zadávacích řízení nás kontaktujte na e-mailu: eliska.klouckova@sms-sluzby.cz


Na začátek stránky

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci, a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací