Mgr. Michaela Jelínková, koordinátorka týmu veřejných zakázek SMS-služby, pro vás pravidelně připravuje krátké, ale informačně bohaté texty, ve kterých se věnuje nejrůznějším praktickým aspektům veřejného zadávání v prostředí samospráv. Jednotlivé díly Zakázkové abecedy Míši Jelínkové vycházejí v Starostově infoservisu, k jehož odběru se může přihlásit kdokoli. 

Přehled vydaných dílů Zakázkové abecedy

 

Změna smluvních podmínek? U veřejných zakázek je namístě obezřetnost III

 

Než přikročíme ke konkrétnímu příkladu, který jsme slíbili v minulém díle našeho cyklu, představíme si další možnost, jak navýšit cenu sjednanou ve smlouvě, která je již uzavřená a probíhá její plnění.

Tu dává zadavateli ust. § 222 ve svých odstavcích 5 a 6 ZZVZ.

Pokud chceme použít ust. § 222 odst. 5, musíme splnit následující podmínky:

  • musí se jednat o dodatečné plnění od dodavatele původní veřejné zakázky
  • musí být nezbytné 
  • změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů anebo by způsobila zadavateli značné obtíže či výrazné zvýšení nákladů
  • hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nemůže překročit 50 % původní hodnoty závazku
  • v případě, že se bude provádět více změn, podstatný je součet všech hodnot o které se cena navýší i sníží. 

Vyšlo jako příloha Starostova infoservisu 13. 6. 2022

Změna smluvních podmínek? U veřejných zakázek je namístě obezřetnost II 

 

Pro rozdělení změn závazku ze smlouvy na podstatné a nepodstatné je nejdůležitější ustanovení § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).

Realizace podstatných změn je zakázána bez provedení nového zadávacího řízení, z čehož a contrario vyplývá, že nepodstatné změny závazku je možné považovat za obecně přípustné.

Nejčastěji využívanou nepodstatnou změnou závazku jsou tzv. vícepráce/méněpráceopírající se o ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, který umožňuje změnit původní hodnotu zakázek na dodávky a služby o 10 % a zakázek na stavební práce, které nejsou koncesí, o 15 %. Ale pozor, rozhodný je součet hodnot, tedy všech "plusů i mínusů".

Konkrétní příklad si ukážeme v příštím čísle Starostova infoservisu.

Vyšlo jako příloha Starostova infoservisu 6. 6. 2022

Změna smluvních podmínek? U veřejných zakázek je namístě obezřetnost I 

 

Už se vám někdy stalo, že jste chtěli změnit podmínky sjednané ve smlouvě po jejím podpisu, tzn. v průběhu jejího plnění ?

Přestože změna smluvních podmínek v běžných obchodních vztazích záleží pouze na dohodě smluvních stran a lze je po vzájemném schválení často libovolně měnit, v případě veřejných zakázek tomu tak není.

Nejdůležitější hranicí v tomto směru je hranice mezi podstatnou a nepodstatnou změnou závazku a zákaz realizace podstatných změn. Co je podstatná a co nepodstatná změna veřejné zakázky, si vysvětlíme příště.

Vyšlo jako příloha Starostova infoservisu 29. 5. 2022

Když zveřejnit smlouvu, tak včetně jejích příloh! 

 

Podstatnou a nedílnou součástí vámi uzavřené smlouvy či jejího dodatku bývají i její přílohy jako např. technická specifikace, rozpočet, seznam poddodavatelů aj. Pokud tomu tak je, je nezbytné zveřejnit smlouvu včetně těchto příloh.

Na druhou stranu ne u všech příloh tomu tak musí bezpodmínečně být. U veřejné zakázky na stavební práce bývá součástí uzavírané smlouvy o dílo projektová dokumentace, která byla zveřejněna už v zadávacím řízení.

Učinit jí nedílnou součástí smlouvy, s čímž by pak souvisela i povinnost jejího zveřejnění, by bylo poměrně obtížné. V takovém případě postačí napsat do závorky za text přílohy (neobsaženo). Například: Příloha č. 6 - projektová dokumentace (neobsaženo).

Vyšlo jako příloha Starostova infoservisu 22. 5. 2022

Smlouva na profilu zadavatele a skutečně uhrazená cena 

 

Nezapomínejte na to, že pokud jste povinni zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele, jste také povinni uveřejnit skutečně uhrazenou cenu za plnění takové smlouvy, a to nejpozději do 3 měsíců od ukončení jejího plnění.

U smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje jeden rok, je zadavatel povinen uveřejnit skutečnou cenu uhrazenou za celý kalendářní rok nejpozději do 31. 3. následujícího kalendářního roku

Vyšlo jako příloha Starostova infoservisu 15. 5. 2022

{LANGSTRING ERROR: banner_title / general}
O školství
nejen pro školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení