Jsou situace, kdy je zadavatel postaven před rozhodnutí zrušit již zahájené výběrové řízení na veřejnou zakázku. Jak se v této situaci zorientovat a čím se řídit? A je to vůbec možné?

Když jde o veřejné zakázky malého rozsahu

Veřejné zakázky dělíme do dvou kategorií dle hodnoty zakázky, a to na veřejné zakázky malého rozsahu a zákonná řízení. Při zadání zakázky malého rozsahu je zadavatel povinen se řídit zásadami uvedenými v ust. § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (díle jen ZZVZ). Pomineme-li povinnost zveřejnění smlouvy či skutečně uhrazené ceny, ZZVZ nestanoví žádná další konkrétní pravidla pro průběh výběrového řízení. V případě, že se vyskytne nepředpokládaná situace a zadavatel je nucen zahájené výběrové řízení zakázky malého rozsahu zrušit, může to učinit do podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, a to bez udání důvodu.

Bez udání důvodu…

Mějme na paměti, že má-li obec schválenou směrnici o zadávání veřejných zakázek, je povinna řídit se i touto směrnicí, a v případě, že se jedná o dotovanou veřejnou zakázku, také podmínkami stanovenými v pravidlech této dotace. I tato pravidla možnost zrušení výběrového řízení bez udání důvodu zpravidla umožňují.

Když jde o zákonná řízení

Druhou kategorií jsou zákonná řízení. Při zpracování výběrového řízení je v tomto případě zadavatel povinen postupovat dle ZZVZ, který stanoví přesná pravidla průběhu zadávacího řízení. Zrušení takového řízení je možné pouze v souladu se zmíněným zákonem, a to pouze a výhradně v případech uvedených v ust. § 127 tohoto zákona. Jedná o důvody, kdy buď není podána žádná nabídka v zadávacím řízení, nebo je v něm pouze jediný účastník, dále pokud počet účastníků klesl pod minimální počet stanovený v zadávací dokumentaci (pokud takový počet zadavatel stanovil), pokud zadavatel neobdržel dotaci, z důvodů hodných zvláštního zřetele a několika dalších. Kromě těchto vyjmenovaných důvodů nelze zadávací řízení zrušit.

Jak to tedy je?

Mějme proto na paměti, že zatímco veřejnou zakázku malého rozsahu může zadavatel z vlastní vůle až do podpisu smlouvy zrušit kdykoliv, a to bez udání důvodu, v případě zákonného řízení je nezbytné naplnit zákonné důvody a samotné zrušení následně řádně odůvodnit. Proti rozhodnutí o zrušení zákonného zadávacího řízení jsou účastníci zadávacího řízení oprávněni podávat námitky a rozhodnutí jako takové může v některých případech podléhat přezkumu ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Lenka Albertová

administrátorka veřejných zakázek


Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení