Jsou situace, kdy je zadavatel postaven před rozhodnutí zrušit již zahájené výběrové řízení na veřejnou zakázku. Jak se v této situaci zorientovat a čím se řídit? A je to vůbec možné?

Když jde o veřejné zakázky malého rozsahu

Veřejné zakázky dělíme do dvou kategorií dle hodnoty zakázky, a to na veřejné zakázky malého rozsahu a zákonná řízení. Při zadání zakázky malého rozsahu je zadavatel povinen se řídit zásadami uvedenými v ust. § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (díle jen ZZVZ). Pomineme-li povinnost zveřejnění smlouvy či skutečně uhrazené ceny, ZZVZ nestanoví žádná další konkrétní pravidla pro průběh výběrového řízení. V případě, že se vyskytne nepředpokládaná situace a zadavatel je nucen zahájené výběrové řízení zakázky malého rozsahu zrušit, může to učinit do podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, a to bez udání důvodu.

Bez udání důvodu…

Mějme na paměti, že má-li obec schválenou směrnici o zadávání veřejných zakázek, je povinna řídit se i touto směrnicí, a v případě, že se jedná o dotovanou veřejnou zakázku, také podmínkami stanovenými v pravidlech této dotace. I tato pravidla možnost zrušení výběrového řízení bez udání důvodu zpravidla umožňují.

Když jde o zákonná řízení

Druhou kategorií jsou zákonná řízení. Při zpracování výběrového řízení je v tomto případě zadavatel povinen postupovat dle ZZVZ, který stanoví přesná pravidla průběhu zadávacího řízení. Zrušení takového řízení je možné pouze v souladu se zmíněným zákonem, a to pouze a výhradně v případech uvedených v ust. § 127 tohoto zákona. Jedná o důvody, kdy buď není podána žádná nabídka v zadávacím řízení, nebo je v něm pouze jediný účastník, dále pokud počet účastníků klesl pod minimální počet stanovený v zadávací dokumentaci (pokud takový počet zadavatel stanovil), pokud zadavatel neobdržel dotaci, z důvodů hodných zvláštního zřetele a několika dalších. Kromě těchto vyjmenovaných důvodů nelze zadávací řízení zrušit.

Jak to tedy je?

Mějme proto na paměti, že zatímco veřejnou zakázku malého rozsahu může zadavatel z vlastní vůle až do podpisu smlouvy zrušit kdykoliv, a to bez udání důvodu, v případě zákonného řízení je nezbytné naplnit zákonné důvody a samotné zrušení následně řádně odůvodnit. Proti rozhodnutí o zrušení zákonného zadávacího řízení jsou účastníci zadávacího řízení oprávněni podávat námitky a rozhodnutí jako takové může v některých případech podléhat přezkumu ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Lenka Albertová

administrátorka veřejných zakázekZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení