Ing. Martina Kurzová, vedoucí týmu dotačního servisu

SMS-služby pomáhají obcím také s dotacemi. Poradí těm, které se potřebují v dotacích zorientovat, ale nabízí i velmi konkrétní konzultaci, nebo dokonce administraci žádosti v případě vybraného dotačního titulu. O práci dotačního týmu hovoří koordinátorka dotačního servisu Martina Kurzová.

Jakou formu pomoci SMS-služby obcím v oblasti dotací nabízí?

Pomáháme de facto ve dvou rovinách. Tou první je bezplatná dotační poradna pro členy SMS ČR, která slouží k vytipování vhodného dotačního titulu na konkrétní projektový záměr žadatele. Takže se na nás obce obracejí s dotazy v situacích, kdy zamýšlejí realizaci např. výstavby chodníku, zateplení obecního úřadu, pořízení hasičského vozidla atp., ale nejsou si jisty, zda je v současné či výhledové době k dispozici nějaký vhodný dotační titul, ze kterého by dané záměry mohly spolufinancovat.

Co ta druhá rovina?

Tou je zajištění kompletní administrace, tj. zpracování a podání žádosti o dotaci a následné řízení projektu v situaci, kdy je žádost schválena poskytovatelem. Jelikož chceme naše služby poskytovat skutečně komplexně, nabízíme obcím kompletní zajištění dotačního projektu včetně administrace výběrového, resp. zadávacího řízení dle pravidel poskytovatele dotace. V tomto ohledu přirozeně úzce spolupracujeme s kolegy z veřejných zakázek.

Na dotační poradnu se tedy mohou obracet ti členové SMS ČR, kteří se chtějí prvotně zorientovat, zatímco dotační servis znamená buď velmi konkrétní konzultaci, nebo dokonce administraci žádosti v případě vybraného dotačního titulu. Kolika dotazy jste se v rámci dotační poradny loni zabývali a čeho se nejčastěji týkaly?

V loňském roce jsme obdrželi kolem dvou set dotazů, z toho čistě na dotační poradnu připadala zhruba polovina. Dotazy byly rozmanitého charakteru. Na začátku roku dominovaly otázky ke sportovištím, neboť v té době spustila výzvy Národní sportovní agentura. Jelikož plno žadatelů tápalo v pravidlech daných programů a panovaly nejasnosti, obrátili jsme se přímo na agenturu, abychom problematiku vyjasnili a obce tak měly informace ucelené a především jednoznačné. Mezi další časté dotazy patří např. možnosti čerpání příspěvků na pořízení komunální techniky, veřejné osvětlení, energetické úspory budov či vodohospodářské projekty.

Jedním z nových projektů, které SMS ČR realizuje, je dotační modul. Co to je a jak může obcím a městům pomoci?

Dotační modul je skutečně novinkou, u které si troufám říci, že alespoň prozatím nemá konkurenci. Je součástí již dobře známého analytického geoinformačního systému AGIS, který propojuje data hned z několika registrů a databází (např. RUIAN, NPÚ apod.), a to ve spojení s výsledky terénního šetření veřejné infrastruktury a obslužnosti.

Dotační modul je jakýmsi programovým rozšířením, které si klade za cíl přehledně, jednoduše a zejména na jednom místě zobrazit přehled aktuálních dotačních možností. Po výběru požadovaných kritérií ze strany potenciálního žadatele se vygeneruje seznam dotačních titulů relevantních pro daný projektový záměr. Na jednom místě se tak uživateli zobrazí informace o aktuálních dotačních výzvách, stručná anotace k předmětu výzvy a odkaz na rezort, resp. instituci, která dotaci vyhlašuje.

Pro koho je dotační modul dostupný?

Je dostupný všem obcím v České republice, a to zcela bezplatně. Kdo má tedy zájem, může jej vyzkoušet, stačí do internetového prohlížeče zadat adresu https://www.dotacnimodul.cz.

Seskupit na jednom místě veškeré dotační možnosti je bezesporu ambiciózní a nelehký úkol...

Je to tak. Data do systému nahrávají naši dotační specialisté, kteří údaje s danou frekvencí obnovují. Za to jim patří poděkování, neboť se jedná o práci titěrnou a pracnou. Obrovské poděkování patří ale i Ministerstvu pro místní rozvoj, bez jehož podpory by provoz takového koncepčního programu nebyl možný.

Letos na podzim nás čekají komunální volby. To samo o sobě předznamenává specifický charakter letošního roku. Přesto se najde několik výzev, o které má z pohledu obcí smysl se ucházet. Které to jsou a jaká jsou jejich případná úskalí?

Letošní rok bude specifický hned v několika ohledech. Jednak se nacházíme v překlenu dvou evropských dotačních období, kdy stále ještě čekáme na oficiální schválení programových dokumentů, a tudíž není známa finální podoba podpory z evropských zdrojů, a jednak starosty a starostky čekají zmíněné komunální volby, které mohou realizaci obecních projektů ovlivnit. V době vzniku tohoto rozhovoru se navíc nacházíme v rozpočtovém provizoriu, kdy není možné do schválení státního rozpočtu s jistotou říci, jaké výzvy můžeme v letošním roce očekávat. Dotační výzvy samozřejmě k dispozici žadatelům budou, je ale zapotřebí být na ně řádně a včas připraven.

Mnoho starostů trápí otázka evropské podpory v nadcházejícím období. Jak to aktuálně vypadá a co zajímavého obce mohou očekávat?

Převážnou většinu programů již vláda schválila a předala Evropské komisi (EK), čímž došlo k zahájení formálního procesu vyjednávání vedoucí k finálnímu schválení jednotlivých programů a následnému vyhlášení prvních výzev v novém programovém období. Jako první byl EK ještě před vánoci předložen Operační program Jan Amos Komenský, který podpoří oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje přibližně 90 miliardami korun, dále to byl Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, jenž poskytne zejména malým a středním podnikům možnosti podpory v oblastech výzkumu a inovací, rozvoje podnikání a dovedností, digitální infrastruktury, energetiky, čisté mobility nebo cirkulární ekonomiky v celkové hodnotě 81,5 miliard korun, a Operační program Technická pomoc s celkovými 5,7 miliardami. Během ledna následovaly programy Zaměstnanost+ (37,9 mld. Kč), Doprava (126,2 mld. Kč), Životní prostředí (61 mld. Kč) a Integrovaný regionální operační program (124,8 mld. Kč), u něhož se oproti minulému období můžeme těšit na několik novinek, mezi nimiž jsou např. nová témata podpory – udržitelný cestovní ruch, revitalizace měst a obcí nebo podpora ochrany veřejného zdraví. Následovat budou zbývající dva programy: Rybářství a Spravedlivá transformace.

Kdy dojde ke schválení jednotlivých programů?

Schválení jednotlivých programů musí předcházet schválení tzv. dohody o partnerství, která představuje zastřešující dokument pro čerpání EU fondů na úrovni každého členského státu. Schválení všech programů ze strany EK očekáváme zhruba někdy v dubnu, přičemž vyhlášení prvních výzev lze předpokládat v druhém čtvrtletí téhož roku.

V SMS službách máte zkušený tým spolupracovníků. Seznámíte nás s kolegy, kteří se dotační problematice věnují?

S radostí. Náš tým tvoří kromě mne další dva dotační specialisté, Luděk Beneš a Ondřej Štach, kteří mají dlouholeté zkušenosti nejen s dotačním managementem, ale i s problematikou obcí. Své znalosti získali například díky působení v obecním zastupitelstvu, participaci na legislativních analýzách či z plánování rozvoje venkova.

Co považujete za největší dosavadní úspěch?

Pro mne je asi největším úspěchem, když vidím, že se na nás obce obracejí opakovaně, ať už v otázce dotační poradny či v servisu. Samozřejmě je radost pohledět i na již realizované projekty, u kterých víte, že i díky vaší zásluze rozvíjí dané území.

Rozhovor připravily SMS-služby

 

Chceme vám představit novinku - Dotační modul, který vznikl za podpory Ministerstva pro místní rozvoj a na kterém se podílejí také naši dotační specialisté. Díky Dotačnímu modulu snadno získáte přehled o dotačních příležitostech pro vaši obec. A v případě, že se ohledně jednotlivých titulů objeví otázky? Pak není nic snazšího než prostřednictvím integrovaného formuláře oslovit Dotační poradnu SMS ČR, která je připravena vám pomoci. Dotační modul - stačí jen kliknout ;-)ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení