Zřizovatel má nepochybně právo kontrolovat svoji školu. Toto právo mu koneckonců přiznávají například zákony upravující finanční hospodaření zřízených organizací nebo zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Ten v § 12 odst. 5 umožňuje zřizovateli kontrolu školy, ovšem podle předem zveřejněných kritérií. Vždy se navíc jedná o hodnocení školy jako celku, nikoliv o hodnocení výuky či jednotlivých učitelů.  

V online prostoru platí stejná, ne-li přísnější pravidla

Ani při prezenční výuce zřizovatel bez domluvy s ředitelem nevstupuje do vyučování. Stejná pravidla platí při online výuce. Je nutné si uvědomit, že vytváření si poznámek o průběhu výuky, jejich následné použití, šíření (a nemusí to být veřejné šíření ve smyslu vyvěšení na vývěsku, ale i pouhé zpřístupnění jedné další osobě) naplňuje definici zpracování osobních údajů podle čl. 4 odst. 2 ON… Jejich další použití se musí řídit pravidly pro ochranu osobních údajů, protože obec se stává jejich správcem. Navíc, aby je vůbec mohla zpracovávat, musí jí k tomu opravňovat právní předpisy. Tedy zpracování osobních údajů musí být legitimní. 

Úřad upozornil na nelegitimnost zpracování

To koneckonců konstatoval i Úřad pro ochranu osobních údajů. Ve svém upozornění na porušení povinností ze strany obce uvedl, že správce (obec) je odpovědný za zajištění souladu zpracování s ON a dodržení souladu musí být schopen doložit. 

Co z této události plyne za poučení? 

Pokud se činnost obce, byť jen okrajově, dotýká osobních údajů, a zvláště osobních údajů dětí, vždy zamýšlený postup konzultujte s vaším pověřencem.


Na začátek stránky

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci, a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací