V současné turbulentní době bychom asi dlouze hledali aktuálnější téma v oblasti veřejných zakázek (dále jen VZ), které starosty obcí a měst trápí. Zhotovitelé stavebních zakázek mají již několik měsíců problémy s cenami a dostupností některých stavebních materiálů na trhu (zejména betonářské ocele, dřeva, železa či izolace) a ozývají se starostům s žádostmi o navýšení smluvní ceny či prodloužení dodacích lhůt. ÚOHS a MMR ČR vydali společné výkladové stanovisko, jak postupovat. Co v něm najdeme?

Dle situace si zakázky rozdělíme na již realizované, v probíhajícím zadávacím řízení a připravované.

Pokud máme vybraného zhotovitele a podepsanou smlouvu o dílo, lze provádět pouze nepodstatné změny tak, jak jsou definovány a umožněny dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). V takové situaci může dojít ke změně ceny z důvodu víceprací či méněprací, které si stavba vyžádá, a to vždy v zákonných limitech dle uvedeného ustanovení. Tomuto tématu jsme se podrobněji věnovali v dubnovém vydáníSMSky.

A pokud jde o samotné navýšení ceny? V případě veřejných zakázek na stavební práce je cena za předmět plnění téměř bezvýhradně stanovena jako konečná, tj. jedná se o cenu za celý předmět veřejné zakázky. V takovém případě není možné cenu u veřejné zakázky, na jejíž plnění již byla uzavřena smlouva se zhotovitelem, z důvodu navýšení cen materiálu na trhu nijak měnit, pokud si tuto možnost zadavatel již dřív ve smlouvě o dílo nevyhradil (viz dále).

Nutno podotknout, že MMR a ÚOHS ve svém stanovisku uvádějí možnost navýšení ceny až do výše 15 % hodnoty zakázky, a to v souladu s ust. § 222 odst. 4. Řadí je tak do kategorie změn „de minimis“, při jejichž aplikaci zadavatel není povinen změnu dle ZZVZ zdůvodňovat. Vzhledem k tomu, že prozatím není k dispozici rozhodovací praxe, která by potvrzovala soulad takového postupu se zákonem, doporučujeme zadavatelům při jeho aplikaci zdrženlivost.

Pokud zakázku teprve připravujete a chcete být schopni i po podpisu smlouvy o dílo na změny cen materiálu na trhu reagovat, lze doporučit doplnění zadávací dokumentace a smlouvu o inflační doložky nebo doložky umožňující změnu cen materiálů na základě objektivně zjistitelných informací (cenové soustavy RTS, URS), ale samozřejmě opět v souladu s § 222 ZZVZ. V takovém případě se bude jednat o výhradu dle § 100 odst. 1 ZZVZ respektive dle § 222 odst 2.

Konečně, v situaci, kdy zadávací řízení probíhá a dosud neuběhla lhůta pro podání nabídek, má zadavatel možnost změnit zadávací dokumentaci v souladu s § 99 ZZVZ a zohlednit případný nárůst cen. V takovém případě musí zohlednit i nezbytné prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou původní délku zadávací lhůty. Mějme na paměti, že pokud již lhůta uběhla, není možné zadávací podmínky měnit.

Jan Mudra,
administrátor veřejných zakázek

Pro informace o našich službách v oblasti veřejného zadávání nás kontaktujte na e-mailu: eliska.klouckova@sms-sluzby.cz.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení