Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

Zpráva týdne

 

Podávání přihlášek na střední školy uzavřeno | Do 1. března se mohli žáci základních škol hlásit k přijímacím zkouškám na střední školy. Jednotné přijímací zkoušky na střední školy se budou konat 13. a 14. dubna, přijímačky na víceletá gymnázia pak 17. a 18. dubna. Pro ukrajinské žáky budou platit upravené podmínky.

Zdroj: ČTK. Děti mohou dnes naposledy podávat přihlášky k přijímacím zkouškám na SŠ. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/deti-mohou-dnes-naposledy-podavat-prihlasky-k-prijimacim-zkouskam-na-ss/2332414

 

Z vlády a MINISTERSTEV

 

Známkování, nebo slovní hodnocení? | MŠMT navrhuje zrušit známkování v prvních ročnících základní školy, nahradit by ho mělo slovní hodnocení. Veřejnost však s tímto krokem nesouhlasí, ve známkování vidí tradici, přehlednost a motivační prvek. Slovnímu hodnocení jsou více nakloněni mladí lidé do 30 let. Slovní hodnocení má zajistit osobnější přístup a snížit tlak vyvíjený na děti.

Zdroj: ČTK. Průzkum: Většina Čechů nesouhlasí s návrhem zrušit známkování v prvních třídách. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pruzkum-vetsina-cechu-nesouhlasi-s-navrhem-zrusit-znamkovani-v-prvnich-tridach/2332083

Financování ukrajinských asistentů | I nadále mohou školy čerpat prostředky na financování pozice ukrajinského asistenta pedagoga, a to pro období od začátku ledna do 31. srpna 2023. Financování zůstává i nadále stejné, změnila se pouze úprava limitu na počet zaměstnanců. Konkrétní výši podpory je možné vypočíst v kalkulačce od MŠMT.

Zdroj: edu.cz. Financování pozice ukrajinského asistenta pedagoga ve školách na období leden-srpen 2023. Dostupné z: https://www.edu.cz/financovani-pozice-ukrajinskeho-asistenta-pedagoga-ve-skolach-na-obdobi-leden-srpen-2023/

Národní plán obnovy 2023 | MŠMT zveřejnilo podmínky pro čerpání financí z Národního plánu obnovy na rok 2023. Jedná se o financování nákladů na inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. Školám bude k dispozici také metodická podpora.

Zdroj: edu.cz. NPO: Stanovení dalších finančních prostředků na rok 2023. Dostupné z: https://www.edu.cz/npo-3-1-stanoveni-dalsich-financnich-prostredku-na-rok-2023/

Konference na téma valorizace znalostí | MŠMT v dubnu uspořádá ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR, Domem zahraniční spolupráce a Generálním ředitelstvím Evropské komise pro výzkum a inovace konferenci zaměřenou na zhodnocení znalostí a na následné přenášení tohoto zhodnocení do produktů, služeb a politik. Konference se koná v rámci kampaně Tour des Capitales, jejíž je Česká republika hostitelskou zemí.

Zdroj: MŠMT. MŠMT uspořádá konferenci na téma valorizace znalostí. Dostupné z: https://www.msmt.cz/msmt-usporada-konferenci-na-tema-valorizace-znalosti

Norské fondy podpořily výuku češtiny pro Ukrajince | Prostřednictvím MŠMT byly z norských fondů financovány kurzy českého jazyka pro ukrajinské uprchlíky s důrazem na usnadnění jejich integrace. Kurzů pořádaných vysokými školami se zúčastnilo 720 osob, byli mezi nimi jak studenti, tak pedagogičtí pracovníci.

Zdroj: MŠMT. MŠMT z norských fondů podpořilo ukrajinské studenty a pedagogy. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-z-norskych-fondu-podporilo-ukrajinske-studenty-a

 

LEGISLATIVA

 

Změna požadavků na hygienické normy | Ministerstvo zdravotnictví plánuje představit novelu vyhlášky, která by zmírnila požadavky na hygienické normy ve školách, což by napomohlo navýšit kapacity škol. Školy teď často nemohou fungovat v objektech, které by mohly být na školní prostory přestavěny. Novela by tak ulevila především mateřským školám, kde je situace s nedostatkem kapacit nejkritičtější. SMS ČR dlouhodobě na problematiku poukazuje a zmírnění hygienických požadavků prosazuje.

Zdroj: Seznam Zprávy. Škol není dost. Stát chystá změny, aby nové mohly být skromnější. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-povinny-pocet-zachodku-konci-pravidla-pro-stavbu-nekterych-skol-se-zmeni-227019

Novela zákona o pedagogických pracovnících | Minulý čtvrtek byla v druhém čtení schválena novela zákona o pedagogických pracovnících. Ta měla zakotvit platy pedagogických pracovníků na 130 % průměrné měsíční mzdy. Byl ale schválen pozměňovací návrh, který bude toto zajišťovat pouze pro učitele. Novela přináší také instituty uvádějícího a začínajícího učitele nebo školního logopeda. Dále obsahuje možnost vyučovat na druhém stupni pro osoby z oboru, aniž by měly pedagogické vzdělání.

Odbory nesouhlasí s novým zněním novely | Odborům a asociacím se nelíbí pozměňovací návrh, který byl přijat v souvislosti s novelou zákona o pedagogických pracovnících. Nesouhlasí s tím, aby garantovaná mzda vy výši alespoň 130 % průměrné měsíční mzdy platila pouze pro učitele a nikoli pro všechny pedagogické pracovníky. Vláda tím podle nich porušila svůj původní slib. Premiér však uvedl, že původní formulace byla chybná.

Zdroj: ČTK. Vláda nově garantuje navýšení mzdy na 130 procent průměru jen učitelům. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-nove-garantuje-navyseni-mzdy-na-130-procent-prumeru-jen-ucitelum/2332596

Fakulty chtějí monopol na pedagogické studium | Kritika novely zákona o pedagogických pracovnících směřuje také k možnosti studia pedagogiky na jiných institucích, než jsou vysoké školy. To se nelíbí především některým fakultám vysokých škol. Nesouhlasí také s možností vyučovat i pro osoby bez pedagogického vzdělání.

Zdroj: Novinky.cz. Zástupci fakult požadují, aby doplňkové pedagogické studium měly v kompetenci jen VŠ. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-zastupci-fakult-pozaduji-aby-doplnkove-pedagogicke-studium-mely-v-kompetenci-jen-vs-40424190

LETEM SVĚTEM

 

Jednání ke změně financování ONIV | Výše ostatních neinvestičních výdajů, která byla loni ještě snížena, často školám nestačí, a to zejména proto, že jsou z těchto prostředků vypláceny nemocenské. Finance jsou ale určeny především na nákup učebnic a dalších školních pomůcek. SMS ČR proto jednalo s ministrem školství Vladimírem Balašem o tom, aby nemocenské byly vypláceny ze mzdových nákladů, nikoli z ONIV. Předseda PS pro školství Oldřich Vávra uvádí, že se změnou souhlasí jak ministr Balaš, tak  předseda Výboru pro vědu, vzdělávání a kulturu a další členové tohoto výboru. Podle všech informací je velká naděje na prosazení této změny. 

Zdroj: SMS ČR. Více peněz na pomůcky pro žáky. Obce chtějí změnu v proplácení nemocenských na školách. Dostupné z: https://www.smscr.cz/media-a-sms-cr/tiskove-zpravy/vice-penez-na-pomucky-pro-zaky-obce-chteji-zmenu-v-proplaceni-nemocenskych-na-skolach-3213cs.html

Základní školy letos opustí 100 tisíc žáků | Vzhledem k populačně silnému ročníku letos opustí základní školy o desetinu více žáků než minulý rok. Rozdíl je znatelný také třeba oproti roku 2015, kdy základní školy opouštělo okolo 75 tisíc žáků. Předpokládá se, že vzrůstající trend bude pokračovat, navýšení je také ovlivněno příchodem ukrajinských žáků.

Zdroj: Novinky.cz. Základní školy letos opustí přes 100 tisíc žáků, o desetinu více než loni. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-zakladni-skoly-letos-opusti-pres-100-tisic-zaku-o-desetinu-vice-nez-loni-40424070

Na středních školách bude dostatek míst | Kvůli vysokému počtu žáků, kteří letos opustí základní školy, panovala obava z nedostatku míst na středních školách. O středoškolské obory s maturitou je navíc stále větší zájem. Kapacity středních škol však vyčerpány nebudou, některé dokonce plánují kapacitu navýšit. Převis přihlášek se ale bude týkat gymnázií, naopak volná místa nebudou zaplněna na mnoha učilištích.

Zdroj: ČTK. Kapacita středních škol je dostatečná, u gymnázií ale bude opět převis uchazečů. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/kapacita-strednich-skol-je-dostatecna-u-gymnazii-ale-bude-opet-previs-uchazecu/2332233

Zastaralé posuzování připravenosti dětí na školní docházku | Přechod dítěte z mateřské do základní školy je často náročný, předmětem diskuze tedy je, jak ho co nejvíce usnadnit. Z analýzy EDUin vyplývá, že předškolní vzdělávání v Česku není tak kvalitní. Jeden rok povinné předškolní docházky je nedostatečný, návštěvnost mateřských škol mladšími dětmi kolísá mezi regiony. Tyto skutečnosti také potvrzuje fakt, že až 20 % dětí žádá o odklad.

Zdroj: EDUin. Školní připravenost není otázkou pouze dítěte a rodiny. Podmínky pro vzdělávání musí přizpůsobit i škola. Dostupné z: https://audit.eduin.cz/2021/analyza-obecna-detail/?analyza_id=4003

Audit vzdělávacího systému 2022 | Analýza ukázala především nedostatek učitelů přírodovědných oborů, nadměrné využívání institutu odkladu povinné školní docházky, nedostatečnou adaptaci dětí s odlišným mateřským jazykem nebo nedostatečné kapacity základních škol.

Zdroj: EDUin. Zveřejnili jsme Audit vzdělávacího systému za rok 2022. Dostupné z: https://www.eduin.cz/tiskove-zpravy/zverejnili-jsme-audit-vzdelavaciho-systemu-za-rok-2022/

 

pozvánka

 

DIGI roadshow | Národní pedagogický institut zve na akci určenou především pro učitele 1. stupňů základních škol, která jim může pomoci s adaptací na výuku informatiky, jež bude od následujícího školního roku povinná. Akce proběhnou 21. března na všech krajských pracovištích NPI a budou obsahovat diskuze s lektory, ICT metodiky nebo dalšími učiteli, kteří se podělí o své zkušenosti.

Zdroj: NPI ČR. DIGI roadshow pro učitele prvního stupně základních škol. Dostupné z: https://www.npi.cz/aktuality/11265-digi-roadshow-pro-ucitele 

právní poradna pro školy

 

Jak napsat vytýkací dopis? | Zaměstnanec porušil pracovní povinnosti, ředitel školy mu chce jeho chování vytknout, starosta obce po něm požaduje výpověď. Jak se jako ředitel v takovéto situaci zachovat? Odpověď na tento dotaz jsme zodpovídali v rámci naší Právní poradny pro školy, vy si její znění teď můžete přečíst na našem webu.

SLADKÁ TEČKA

 

Pohádky pro děti z Česka | Pohádky pro děti z Česka je projekt spisovatele Petra Březiny navazující na jeho předchozí počin Pohádky pro děti z Ukrajiny. Má zvýšit čtenářskou gramotnost a zájem o český jazyk. Učitelům jsou k projektu poskytnuty pracovní listy, které mohou využít ve výuce. Na projektu se podílí i sami žáci, ti v těchto dnech mohou k zaslaným textům kreslit obrázky, které se později mohou v knize objevit.


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení