Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

LETNÍ ŠKOLA (NEJEN) PRO ŘEDITELE ŠKOL

 

Třetí ročník on-line letní školy nejen pro ředitele škol | Na konec srpna pro vás chystáme již třetí ročník on-line letní školy. Na koho se tentokrát můžete těšit? V průběhu tří dní vystoupí např.  Irena Trojanová, Lucie Obrovská, Iva Tomášková, Eva Fruhwirtová nebo Eva Janečková. Probereme témata jako je management školy, zdravotnické úkony ve školách, komunikace s žáky a rodiči nebo prezentace školy a využívání sociálních sítí. Letní škola proběhne ve dnech 23., 24. a 28. srpna, vždy v čase 13 – 16 hod. Sledujte naše webové stránky (www.sms-sluzby.cz), kam budeme postupně doplňovat informace. Podrobnosti k programu a přihlášení naleznete také zde.

Zdroj: SMS-služby. Letní škola (nejen) pro ředitele škol. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne/letni-skola-nejen-pro-reditele-skol/ 

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

Formuláře pro akreditaci vyššího odborného vzdělávání | MŠMT připravilo metodiku a formuláře pro akreditaci vzdělávacích programů vyššího odborného vzdělávání. Na materiálech spolupracovalo s Expertní skupinou pro vyšší odborné vzdělávání a Akreditační komisí pro vyšší odborné vzdělávání.

Zdroj: edu.cz. Nová verze formulářů pro akreditaci vzdělávacích programů VOV. Dostupné z: https://www.edu.cz/methodology/nova-verze-formularu-pro-akreditaci-vzdelavacich-programu-vov/ 

Metodika ke zvládání krizových situací | Události jako šikana, pandemie, válka, úmrtí blízkého  nebo přírodní katastrofa jsou pro děti a žáky často zdrojem stresu. Škola by jim měla pomáhat je co nejsnadněji vstřebat a zvládnout. Za účasti psychologů proto vznikla metodika pro školy s názvem Škola a neštěstí: Jsme připraveni! Představuje učitelům především jak s dětmi v těchto krizových situacích komunikovat. 

Zdroj: edu.cz. Metodické doporučení pro školy a školská zařízení Škola a neštěstí: Jsme připraveni!  Dostupné z: https://www.edu.cz/metodicke-doporuceni-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-skola-a-nestesti-jsme-pripraveni/ 

Pravomoci k udělení schvalovací doložky | Pro zhodnocování schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům a k zařazování učebnic a učebních textů do seznamu učebnic bude nově namísto MŠMT příslušný NPI. NPI bude vyhodnocovat možnost doložku udělit, k žádosti a samotnému udělení bude stále příslušné MŠMT. Informovalo o tom MŠMT ve svém sdělení.

Zdroj: MŠMT. Sdělení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k postupu a stanoveným podmínkám pro udělování a odnímání schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům a k zařazování učebnic a učebních textů do seznamu učebnic. Dostupné z: https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/sdeleni-k-udelovani-dolozek-2023 

LEGISLATIVA

 

Zákon o ochraně oznamovatelů | Dne 1. srpna vešel v účinnost zákon o ochraně oznamovatelů. Ten zakládá povinnost zavést vnitřní oznamovací systém, skrze který budou moci zaměstnanci a další osoby ohlásit protiprávní jednání organizace. Povinnost zavést tento systém mají zaměstnavatelé s 50 a více zaměstnanci (u obcí se uplatní pravidlo hranice 10 tisíc obyvatel). Se zavedením vnitřního oznamovacího systému Vám mohou pomoci i SMS-služby.

Zdroj: edu.cz. Nový zákon o ochraně oznamovatelů - přehledné shrnutí základních informací pro školy. Dostupné z: https://www.edu.cz/novy-zakon-o-ochrane-oznamovatelu-prehledne-shrnuti-zakladnich-informaci-pro-skoly/. SMS-služby. Ochrana oznamovatelů. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/nabidka-sluzeb/ochrana-oznamovatelu/  

Asociace nesouhlasí se změnou v hygienických pravidlech | Vyhlášku o hygienických požadavcích čekají změny, chystá je Ministerstvo zdravotnictví společně s MŠMT a MPSV. Tyto změny se ale nelíbí některým asociacím. Vadí jim především absence povinnosti oplotit pozemky školy a zřídit v každé třídě umyvadlo. Dle odborníků ale byla změna nutná, hygienické standardy již byly zastaralé. 

Zdroj: Novinky. Školky bez plotu, třídy bez umyvadel? Asociace nesouhlasí s úpravami hygienických norem. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-materinky-bez-plotu-ci-umyvadel-skolske-spolky-nesouhlasi-s-upravami-hygienickych-norem-40439272 

Novela zákoníku práce v Senátu | Senát se v minulých týdnech zabýval novelou zákoníku práce. Znění, které mu postoupila Poslanecká sněmovna, však změnil pozměňovacími návrhy, a to v oblasti dohod o práci konaných mimo pracovní poměr při vykonávání sezónních prací. Senát zde požaduje vypuštění požadavku na zadávání práce alespoň 3 dny předem. Pozměněné znění nyní poputuje znovu do Sněmovny, která ho může buď schválit, nebo většinou přehlasovat.

Zdroj: ČTK. Senát navrhl pružnější pravidla pro dohody o práci. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/senat-navrhl-pruznejsi-pravidla-pro-dohody-o-praci/2394688 

LETEM SVĚTEM

 

Průměrný plat učitelů | Průměrný učitelský plat spolu s příplatky se v loňském roce vyšplhal na 48 tisíc Kč. To je asi o 900 Kč více než v roce 2021, reálná mzda se ale kvůli inflaci snížila. Průměrná mzda v České republice v roce 2022 činila 40 353 Kč, platy učitelů se tak pohybovaly ve výši 110 % průměrné mzdy. Nejnižší platy mají učitelé v mateřských školách, nejvyšší pak středoškolští pedagogové. 

Zdroj: ČTK. ČSÚ: Učitelé loni průměrně vydělávali asi 48.000 korun měsíčně. Zdroj: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/csu-ucitele-loni-prumerne-vydelavali-asi-48-000-korun-mesicne/2396728 

Regulace prodeje kratomu a CBD ve školách | To navrhuje několik poslanců, kteří již předložili návrh zákona regulující prodej látek jako jsou kratom nebo CBD dětem. Zákaz prodeje nezletilým by se tak vztahoval třeba na prodejní automaty nebo nákup na internetu, výrobci látek by se museli registrovat. Návrh teď posoudí vláda.

Zdroj: iDnes. Už žádný kratom či CBD konopí v automatech či nezletilým, navrhuje osm poslanců. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/poslanci-navrh-psychoaktivni-latky-kratom-thc-konopi.A230801_132918_domaci_ikro 

Vysokoškolští pedagogové budou opět protestovat | Po sérii jarních protestních akcí budou pravděpodobně v září následovat další demonstrace. Učitelé na univerzitách nejsou spokojeni s financováním vysokých škol, s výší jejich platů a s dalšími plánovanými škrty ve vysokém školství. Do protestu by se tentokrát mohly zapojit i odbory. 

Zdroj: ČTK. Rektoři a Rada VŠ chtějí v září s odbory protestovat kvůli financování. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/rektori-a-rada-vs-chteji-v-zari-s-odbory-protestovat-kvuli-financovani/2395951 

Sběr dat PIAAC ukončen | Mezinárodní výzkum připravený OECD zaměřující se na čtenářskou a numerickou gramotnost a řešení problému, tedy dovednosti klíčové na trhu práce, ukončil minulý týden sběr dat. Sesbíraná data teď budou vyhodnocena. V posledním výzkumu stejného typu dosáhli Češi lehce nadprůměrného výsledku.

Zdroj: NPI. Ukončení sběru dat ve výzkumu PIAAC. Dostupné z: https://www.npi.cz/aktuality/74436-piaac-ukonceni-sberu-dat 

POZVÁNKY

 

Školení zaměstanců škol v oblasti ochrany osobních údajů | Školám našich pověřenců nabízíme možnost proškolení zaměstnanců na pravidla ochrany osobních údajů, a to ještě před začátkem nového školního roku. Školení je zaměřeno na praktické informace pro činnost každého učitele a v rámci služby pověřence je poskytováno zcela zdarma. Neváhejte se svému pověřenci ozvat a domluvte se na konkrétním termínu školení.

Kurzy informatiky a digitálních kompetencí | Národní pedagogický institut pořádá v průběhu srpna několik kurzů pro učitele zaměřených na výuku informatiky a rozvoj digitálních kompetencí. Jedná se celkem o 4 kurzy, jejich podrobné zaměření, data konání a možnost přihlášení naleznete na stránkách NPI v sekci Vzdělávání. 

Zdroj: Pedagogické info. NPI ČR: Srpnové kurzy informatiky a digitální kompetence v cizích jazycích. Dostupné z: http://www.pedagogicke.info/2023/07/npi-cr-srpnove-kurzy-informatiky.html 

DIGI roadshow | Národní pedagogický institut připravil další setkání na téma rozvoje digitálních kompetencí, a to pro všechny učitele základnních a středních škol. Setkání slouží především ke sdílení zkušeností učitelů a odborníků, společnému řešení problémů a k diskuzi. Setkání se uskuteční 26. září ve 14 hodin ve všech krajských pracovištích NPI.

Zdroj: NPI. DIGI roadshow pro učitele základních a středních škol. Dostupné z: https://www.npi.cz/aktuality/74418-digi-roadshow-pro-ucitele-zakladnich-a-strednich-skol 

PRÁVNÍ PORADNA PRO ŠKOLY

 

Přímá pedagogická činnost zástupců ředitele školy | Ředitel školy by chtěl jmenovat dva zástupce, každému zástupci by pak byl snížen počet hodin přímé pedagogické činnosti. Jak správně vypočítat počet hodin, o které bude moci být přímá pedagogická činnost snížena? Podle čeho se snižování počtu hodin řídí? Odpověď na tento dotaz jsme zpracovávali v rámci naší Právní poradny pro školy, vy si její znění teď můžete přečíst na našem webu

SLADKÁ TEČKA

 

Metodika k výuce humanity a tolerance | Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského připravila jednodenní vzdělávací program. Učitelé se dozvědí více o metodách výuky tolerance, humanity a prevence extremismu a antisemitismu. Akce se uskuteční dne 24. října v Praze, již nyní je možné se na akci zaregistrovat.

Zdroj: NPI. Metodická podpora ve vzdělávání k toleranci a humanitě. Dostupné z: https://www.npi.cz/aktuality/74432-metodicka-podpora-ve-vzdelavani-k-toleranci-a-humanite  ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení