Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

LETNÍ ŠKOLA (NEJEN) PRO ŘEDITELE ŠKOL

 

Třetí ročník on-line letní školy nejen pro ředitele škol | Už tuto středu vypukne třetí ročník naší on-line letní školy! Na koho se můžete těšit? V průběhu tří dní vystoupí např.  Irena Trojanová, Lucie Obrovská, Iva Tomášková, Eva Fruhwirtová nebo Eva Janečková. Probereme témata jako je management školy, zdravotnické úkony ve školách, komunikace s žáky a rodiči nebo prezentace školy a využívání sociálních sítí. Letní škola proběhne ve dnech 23., 24. a 28. srpna, vždy v čase 13 – 16 hod. Podrobnosti k programu a přihlášení naleznete na webu SMS ČR Vzdělávání.

Zdroj: SMS ČR Vzdělávání. Letní škola (nejen) pro ředitele škol. Dostupné z: https://www.smscr.education/letni-skola--nejen--pro-reditele-skol-23-24--a-28--8--2023--13-00-16-00-/ 

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

Fyzická zdatnost u dětí klesá | Tematická zpráva České školní inspekce ukazuje výrazný pokles fyzické zdatnosti žáků v posledních desetiletích. Nedostatek pohybu dětí se projevil především v pandemii covid-19 a je příčinou mnoha zdravotních potíží. Ministerstvo školství proto připravuje komplexní plán podpory pohybu dětí a žáků ve školách, a to s důrazem na význam školy jako prostředí pro řešení problému nedostatku pohybu. Plán podpory bude zaměřen na celkové zlepšení fyzické a duševní odolnosti dětí. 

Zdroj: MŠMT. MŠMT chystá plán podpory pohybových aktivit ve školách. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-chysta-plan-podpory-pohybovych-aktivit-ve-skolach 

Šetření úrovně finanční gramotnosti | Loni na podzim provedla Česká školní inspekce v prvních ročnících středních škol šetření za účelem zjištění finanční gramotnosti žáků. Šetření se zúčastnilo přes 25 tisíc žáků, kteří byli dotazováni v oblastech jako peníze a placení, osobní finance, hospodaření domácnosti, finanční produkty a služby a daně. Výsledky šetření teď ČŠI zpracovala do tematické zprávy, která kromě výsledků obsahuje také doporučení školám.

Zdroj: ČŠI. Tematická zpráva – Finanční gramotnost žáků základních škol a výuka finanční gramotnosti na středních školách. dostupné z: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-%E2%80%93-Financni-gramotnost 

Dlouhodobý záměr vzdělávání ČR | MŠMT připravuje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2023-2027, do jehož přípravy se zapojilo široké spektrum osob a organizací. Během veřejného projednávání bylo přijato asi 200 podnětů od veřejnosti a téměř 600 připomínek od různých subjektů. Ministerstvo nyní připomínky zpracovává a předpokládá, že finální verze dokumentu bude hotová v říjnu 2023.

Zdroj: MŠMT. Příprava Dlouhodobého záměru vzdělávání ČR 2023-2027 vrcholí. Dostupné z: https://www.msmt.cz/priprava-dlouhodobeho-zameru-vzdelavani-cr-2023-2027-vrcholi 

LEGISLATIVA

 

Zákon o ochraně oznamovatelů | Dne 1. srpna vešel v účinnost zákon o ochraně oznamovatelů. Ten zakládá povinnost zavést vnitřní oznamovací systém, skrze který budou moci zaměstnanci a další osoby ohlásit protiprávní jednání organizace. Povinnost zavést tento systém mají zaměstnavatelé s 50 a více zaměstnanci (u obcí se uplatní pravidlo hranice 10 tisíc obyvatel). Se zavedením vnitřního oznamovacího systému Vám mohou pomoci i SMS-služby.

Zdroj: edu.cz. Nový zákon o ochraně oznamovatelů - přehledné shrnutí základních informací pro školy. Dostupné z: https://www.edu.cz/novy-zakon-o-ochrane-oznamovatelu-prehledne-shrnuti-zakladnich-informaci-pro-skoly/. SMS-služby. Ochrana oznamovatelů. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/nabidka-sluzeb/ochrana-oznamovatelu/  

Vyhláška o základním vzdělávání | Dne 1. září začne platit změna vyhlášky o základním vzdělávání, která mění pravidla pro zařazování do tříd individuálně vzdělávaných dětí a dětí vzdělávaných v zahraničí. Nově bude najisto stanoveno, že žáci musí být zařazeni do třídy podle svého věku nebo výsledku zkoušek. Nebude tak možné je ponechat nezařazené nebo utvořit těmito žáky zvláštní třídu. Pokud by taková třída byla vytvořena, nebude se brát v potaz pro výpočet PHmax. K novele je připravena také metodika.

Zdroj: edu.cz. Informace pro základní školy - nová pravidla pro zařazování a evidenci žáků ve školní matrice plnících povinnou školní docházku v zahraničí nebo formou individuálního vzdělávání od 1. září 2023. Dostupné z: https://www.edu.cz/methodology/informace-pro-zakladni-skoly-nova-pravidla-pro-zarazovani-a-evidenci-zaku-ve-skolni-matrice-plnicich-povinnou-skolni-dochazku-v-zahranici-nebo-formou-individualniho-vzdelavani-od-1-zari-2023/ 

Příprava nových hygienických pravidel | Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých by měla platit od října. Změny ve vyhlášce budou dávat větší prostor zřizovatelům. Nově bude vyhláška upravovat sledování kvality vzduchu ve třídách a týkat se bude i dětských skupin.

Zdroj: Novinky. Upravená pravidla pro nové školní budovy by měla platit od října. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-upravena-pravidla-pro-nove-skolni-budovy-by-mela-platit-od-rijna-40440442 

LETEM SVĚTEM

 

Nedostatek kapacit v Praze je horší, než tvrdí ministerstvo | Podle průzkumu pražského magistrátu je v Praze zhruba o 11 tisíc míst v základních školách méně, než uvádí statistiky ministerstva školství. Kvůli nedostatku financí a možnému dalšímu zhoršení situace v budoucnu město zvažuje využití památkově chráněných budov pro účely škol.

Zdroj: Novinky. Magistrát: V Praze je nižší kapacita základních škol, než říkají statistiky MŠMT. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-magistrat-v-praze-je-nizsi-kapacita-zakladnich-skol-nez-rikaji-statistiky-msmt-40440784 

Harmonogram školního roku 23/24 | Podívejte se na přehled harmonogramu následujícího školního roku s vyznačením všech důležitých termínů prázdnin, včetně jarních prázdnin pro jednotlivé okresy.

Zdroj: iDNES. Školní rok 2023/2024. Dostupné z: https://www.idnes.cz/wiki/temata/skolni-rok.K533072 

Zářijové termíny maturitních zkoušek | Již v prvním zářijovém týdnu se budou konat podzimní termíny státních maturitních zkoušek, ke kterým se přihlásilo přes 9 tisíc žáků. Z těchto žáků bude 2300 zkoušku konat v řádném termínu, necelých 7 tisíc z nich jde na opravný termín a 332 využívá termín náhradní. Nejvíce žáků opravuje zkoušku z českého jazyka a literatury. Výsledky testů budou známy do 10. září.

Zdroj: Novinky. Blíží se podzimní termín maturit, 6800 žáků čeká oprava. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-blizi-se-podzimni-termin-maturit-6800-zaku-ceka-oprava-40440620 

POZVÁNKY

 

Školení zaměstanců škol v oblasti ochrany osobních údajů | Školám našich pověřenců nabízíme možnost proškolení zaměstnanců na pravidla ochrany osobních údajů, a to ještě před začátkem nového školního roku. Školení je zaměřeno na praktické informace pro činnost každého učitele a v rámci služby pověřence je poskytováno zcela zdarma. Neváhejte se svému pověřenci ozvat a domluvte se na konkrétním termínu školení.

Kurz digitálních kompetencí a informatiky | Učitelé základních škol a ředitelé se již nyní mohou přihlásit na konferenci Educa zaměřenou na výuku informatiky a rozvoj digitálních kompetencí. Připraveny jsou pro Vás kurzy informatiky a digitálních kompetencí a workshopy pro poznání vlastních schopností. Konference se bude konat 9. října v Liberci.

Zdroj: NPI. Zveme vás do světa digitálních kompetencí a informatiky. Dostupné z: https://www.npi.cz/aktuality/74512-konference-educa-2023 

PRÁVNÍ PORADNA PRO ŠKOLY

 

Sdílené pracovní místo | Ve škole pracuje několik uklízeček, které vykonávají stejný druh práce. může pro ně škola využít sdílené pracovní místo? Jaké jsou podmínky pro jeho využití? Odpověď na tento dotaz jsme zpracovávali v rámci naší Právní poradny pro školy, vy si její znění teď můžete přečíst na našem webu.

SLADKÁ TEČKA

 

Výuka češtiny pro krajany | Po čtyři týdny se teď čeští krajané z asi 60 zemí světa budou setkávat na hodinách češtiny v Poděbradech. Výukových kurzů se účastní zástupci krajanských komunit, přihlásit se mohli i samoplátci. Studenti jsou rozřazeni do několika tříd podle úrovně znalosti jazyka a kromě české gramatiky se učí také o českých zvycích a tradicích. 

Zdroj: MŠMT. Krajané se v Poděbradech učí česky. Dostupné z: https://www.msmt.cz/krajane-se-v-podebradech-uci-cesky ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení