Ředitelův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího ze školské oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé druhé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

NOVé metodiky pro školy

 

Metodika k hodnocení ukrajinských žáků | Přistoupit ke klasickému hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí by bylo velmi obtížně uchopitelné, proto MŠMT vydalo metodické doporučení, která má podpořit jak pedagogy při hodnocení ukrajinských žáků, tak samotné žáky. Ukrajinští žáci by tak měli být hodnoceni především slovně, zohledněna by měla být snaha integrace žáka, spolupráce s dalšími spolužáky a plnění zadaných úkolů, naopak neznalost českého jazyka by neměla být brána v potaz. Příklady hodnocení žáků-cizinců zveřejnil NPI na https://cizinci.npi.cz/ukazky-slovniho-hodnoceni/.  


Zdroj: edu.cz. Metodika k hodnocení žáků v základních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022. Dostupné z: https://www.edu.cz/methodology/metodika-k-hodnoceni-zaku-v-zakladnich-skolach-dle-zakona-lex-ukrajina-ve-skolnim-roce-2021-2022/  


Metodika k nové úpravě přímé pedagogické činnosti zástupců ředitelů | Dne 1. září vejde v účinnost novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti, která změní pravidla pro stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupců ředitele škol. Díky metodice, kterou k nové úpravě vydalo MŠMT, se tak mohou školy na novou úpravu připravit už nyní. Kromě metodiky je dostupná také jednoduchá kalkulačka pro výpočet celkového množství, o které je možné snížit přímou pedagogickou činnost zástupci ředitele.


Zdroj: edu.cz. Metodika k postupu stanovení týdenního rozsahu PPČ zástupců ředitele školy a školského zařízení. Dostupné z: https://www.edu.cz/methodology/metodika-k-postupu-stanoveni-tydenniho-rozsahu-prime-pedagogicke-cinnosti-zastupcu-reditele-skoly-a-skolskeho-zarizeni/ 

Z Ministerstva školství

 

Odvolání ředitelky CERMATU | Ředitelka Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) Michaela Kleňhová byla odvolána. Ministr školství Petr Gazdík uvedl, že k tomuto kroku přistoupil kvůli nespokojenosti s řízením organizace mimo jiné v oblasti hospodaření s financemi a kvůli odlišným představám o vzdělávání na straně resortu a CERMATU. Dočasným vedením organizace byl pověřen náměstek ministra školství Milan Štábl. CERMAT má na starosti přípravu maturit a jednotných přijímacích zkoušek na střední školy.

Zdroj: MŠMT. Ministr školství odvolal ředitelku CERMATU. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-skolstvi-odvolal-reditelku-cermatu  


Gazdíkovi bude radit tým odborníků | Ministr školství představil desetičlenný tým, který mu bude nápomocen při rozhodování o budoucnosti českého školství. Jedná se o osobnosti z různých oblastí, kteří dokáží poskytnout odbornou oponenturu k návrhům resortu. Členy jsou jak pedagogové, tak i třeba sociolog Daniel Prokop nebo odborník na moderní dějiny Jiří Padevět.


Zdroj: MŠMT. Ministr Gazdík představil svůj tým poradců. Dostupné z: https://www.msmt.cz/ministr-gazdik-predstavil-svuj-tym-poradcu  


Podpora znevýhodněných škol | Až 400 znevýhodněných škol v České republice bude podpořeno dvěma miliardami Kč. Stane se tak v rámci projektu Indexace škol, který bude spuštěn v září. Jednou z takto podpořených škol bude např. základní škola v Bílině, kde ke znevýhodnění dochází především kvůli absenci psychologů. Ti by mohli pomoci se záškoláctvím a nezvladatelnými žáky. 


Zdroj: ČTK. Ministerstvo školství podpoří 400 znevýhodněných škol téměř dvěma miliardami Kč. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ministerstvo-skolstvi-podpori-400-znevyhodnenych-skol-temer-dvema-miliardami-kc/2208402 


Gazdík chce zamezit “školní turistice” | Zákonní zástupci často využívají možnosti změny trvalého bydliště dítěte či žáka za účelem dosažení přijetí v určité spádové škole. To zapřičiňuje výrazný převis poptávky nad počtem volných míst v některých školách. Školy pak musí vybírat přijaté děti a žáky na základě losu. Zabránit těmto scénářům by se dle ministra školství dalo zohledněním délky trvalého pobytu u zápisu dítěte nebo žáka do mateřské či základní školy. 


Zdroj: Novinky.cz. Gazdík nechce „školní turistiku“. U zápisů by se mohla zohledňovat doba přihlášení v obci. Dostupné z: https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/gazdik-nechce-skolni-turistiku-u-zapisu-by-se-mohla-zohlednovat-doba-prihlaseni-v-obci-40397696 

Zdroj: edu.cz. Ukrajinské školy budou uznávat plnění povinné školní docházky v ČR. Dostupné z: https://www.edu.cz/ukrajinske-skoly-budou-uznavat-plneni-povinne-skolni-dochazky-v-cr/  

LETEM SVĚTEM

 

Šablony OP JAK vyhlášeny! | Mateřským a základním školám bude z evropských fondů poskytnuto 9 miliard Kč. Ty budou směřovat především na podporu personálních pozic, jako je třeba sociální pedagog nebo školní psycholog. Už nyní je tak možné podávat žádosti o podporu, a to až do konce dubna 2023. Podrobné informace naleznete na https://opjak.cz


Zdroj: Operační program Jan Amos Komenský. ŠABLONY OP JAK VYHLÁŠENY: 9 miliard pro mateřské a základní školy. Dostupné z: https://opjak.cz/aktuality/sablony-op-jak-vyhlaseny-9-miliard-pro-materske-a-zakladni-skoly/ 


Jak probíhá integrace a vzdělávání ukrajinských žáků | Česká školní inspekce vydala průběžnou zprávu o zkušenostech, přístupech a postupech škol, které se potýkaly s nutností integrace vyššího počtu ukrajinských žáků do školního kolektivu. Kromě toho obsahuje také náměty pro další podpůrné intervence, které mohou být v budoucnu využity. ČŠI získávala data k vytvoření zprávy v terénu od začátku dubna do poloviny května v rámci poskytování metodické podpory.


Zdroj: ČŠI. Tematická zpráva – Průběžná zpráva o integraci a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků. Dostupné z: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-Prubezna-zprava-o-integraci-a-vzd 


Apel na zavedení podpůrných pozic ve školách | Ačkoliv chystaná novela zákona o pedagogických pracovnících počítá se zakotvením podpůrných pozic, nezajistí však trvalé financování a tím i dostupnost speciálních pedagogů a školních psychologů ve školách, kde jsou potřeba. Financování těchto pozic je až do roku 2025 zajištěno z evropských peněz, organizace EDUin ale apeluje na systémové financování za spolupráce Ministerstva školství a ministerstev práce a sociálních věcí, zdravotnictví nebo ministerstva pro místní rozvoj. Poukazuje při tom na analýzu, dle které se školám, které využívají podpůrných pedagogických pozic, daří úspěšněji vzdělávat znevýhodněné žáky.


Zdroj: EDUin. Tisková zpráva: Ve školách chybí školní psychologové. Podpůrné pozice jsou ale ve vzdělávání zásadní. Dostupné z: https://www.eduin.cz/tiskove-zpravy/tiskova-zprava-ve-skolach-chybi-skolni-psychologove-podpurne-pozice-jsou-ale-ve-vzdelavani-zasadni/ 


Řekněte nám, jaká témata Vás zajímají | V návaznosti na úspěšný první ročník loňské Letní školy pro ředitele škol pro vás SMS-služby chystají tento kurz znovu! Zajímá nás, která témata by pro vás byla nejužitečnější, proto bychom Vás chtěli poprosit o zodpovězení třech otázek. Těm, kteří krátký dotazník vyplní, bude poskytnuta sleva ve výši 100 Kč na jeden z červnových webinářů, nebo na samotnou Letní školu. Své preference nám můžete sdělit prostřednictvím jednoduchého formuláře

Zdroj: SMS-služby. 

Škola v právu

 

Vydání nového čísla Školy v právu se blíží | Již třetím rokem dostáváte do svých e-mailových schránek elektronický časopis Škola v právu. Obsahově je zpravodaj zaměřen na aktuální témata, která hýbou českým školstvím, každý měsíc si čtenář může přečíst rozhovor se zajímavou osobností, která má co říct ke školám nebo vzdělávání. Nové číslo přináší rozhovor s ředitelem Studia D, které se věnuje zlepšování vztahů ve třídách, v legislativě se věnujeme například nadcházejícím komunálním volbám z pohledu ředitele školy, aktuálním novelám nařízení upravující přímou pedagogickou činnost zástupců škol a vyhlášce měnící financování zájmového vzdělávání. A přinášíme i čtenářský tip na léto pro všechny, kteří se zajímají o vývoj školství. Pravidelně zařazujeme i odpovědi z naší bezplatné právní poradny, kterou neváhejte využít na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz. Květnová Škola v právu vyjde v pondělí 30. května.

Zdroj: https://www.skolavpravu.cz   

POZVÁNKY
 

Webináře o školství nejen pro školy jdou do finále | SMS-služby připravily v rámci nového vzdělávacího projektu „SMS-seminář: o školství nejen pro školy“ webináře pro představitele škol, zástupce zřizovatelů a všechny zájemce o oblast školství. Jejich rogram je k dispozici na přiloženém odkaze. V červnu nás čekají kurzy věnované pracovnímu právu, spisové službě nebo zřizovacím listinám. 

Zdroj: SMS. SMS-seminář – o školství nejen pro školy. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/nabidka-sluzeb/SMS-seminar/

On-line konference o čtyřech letech s GDPR | Odborný měsíčník DPO PRO: ochrana osobních údajů v praxi, který SMS-služby vydávají, připravil ve spolupráci se Spolkem pro ochranu osobních údajů tříhodinovou online konferenci, na které bude řeč o následujících tématech:

  • IT bezpečnost
  • kamerové systémy
  • biometrika
  • a osobní údaje ve veřejné správě

Konference se uskuteční ve čtvrtek 23. června od 13:00 do 16:00 a přihlásit se na ni můžete už teď. Panelisté v čele s Evou Janečkovou, Františkem Nonnemannem, Oldřichem Kužílkem a dalšími předními odborníky se těší na setkání!

Zdroj: DPO PRO. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne/ctyri-roky-s-gdpr-it-bezpecnost-kamerove-systemy-biometrika-a-osobni-udaje-ve-verejne-sprave/ 

SLADKÁ TEČKA

Záznamy z webinářů o školství nejen pro školy k dispozici | Zaujala vás témata našich webinářů, ale nehodil se vám termín jejich vysílání? Tomu dobře rozumíme. A právě proto jsme se rozhodli zpřístupnit vám za výhodnou cenu záznamy již odvysílaných webinářů. Objednat si je můžete na stejné adrese, na které se můžete přihlásit také na naše "živé" webináře. Těšíme se na viděnou!

 


Zaujal vás Ředitelův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého druhého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení