Také vás trápí rostoucí ceny stavebních materiálů? V současné turbulentní době bychom asi dlouho hledali aktuálnější téma v oblasti veřejných zakázek (dále jen VZ), které starosty obcí a měst sužuje. S cenami a dostupností některých stavebních materiálů na trhu (zejména betonářské ocele, dřeva, železa či izolace) mají zhotovitelé stavebních zakázek problémy již několik měsíců a ozývají se starostům s žádostmi o navýšení smluvní ceny či prodloužení dodacích lhůt. ÚOHS a MMR ČR na začátku září vydali společné výkladové stanovisko, jak postupovat. Co v něm najdeme? A jaký má zmíněné stanovisko za uplynulé měsíce vývoj?

Podle situace si zakázky rozdělíme na již realizované, v probíhajícím zadávacím řízení a připravované.

Kdy lze provádět pouze nepodstatné změny?

Pokud máme vybraného zhotovitele a podepsanou smlouvu o dílo, lze provádět pouze nepodstatné změnytak, jak jsou definovány a umožněny dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). Tehdy může dojít ke změně ceny z důvodu víceprací či méněprací, které si stavba vyžádá, a to vždy v zákonných limitech dle uvedeného ustanovení. Tomuto tématu jsme se podrobněji věnovali v dubnovém vydání SMSky.

A pokud jde o samotné navýšení ceny?

V případě veřejných zakázek na stavební práce je cena za předmět plnění téměř bezvýhradně stanovena jako konečná, tj. jedná se o cenu za celý předmět veřejné zakázky. V takovém případě není možné cenu u veřejné zakázky, na jejíž plnění již byla uzavřena smlouva se zhotovitelem, z důvodu navýšení cen materiálu na trhu nijak měnit, pokud si tuto možnost zadavatel již dříve ve smlouvě o dílo nevyhradil (viz dále).

Navýšení ceny až do výše 15 % hodnoty zakázky

MMR a ÚOHS ve svém stanovisku uvádějí možnost navýšení ceny až do výše 15 % hodnoty zakázky, a to v souladu s ust. § 222 odst. 4. Řadí je tak do kategorie změn „de minimis“, při jejichž aplikaci zadavatel není povinen změnu dle ZZVZ zdůvodňovat. Vzhledem k tomu, že prozatím není k dispozici rozhodovací praxe, která by potvrzovala soulad takového postupu se zákonem, doporučujeme zadavatelům při jeho aplikaci zdrženlivost.

MMR má v listopadu zpracovat podrobnější metodiku pro zadavatele

Zejména touto částí stanoviska se z iniciativy předsedy senátního Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Zbyňka Linharta na pracovním jednání 27. října zabývali zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a dalších vybraných organizací. Bylo zde přislíbeno, že během listopadu zpracuje MMR podrobnější metodiku, která detailněji popíše možnosti zadavatele, jenž se pro takový postup rozhodne.

Pokud zakázku teprve připravujete…

Pokud zakázku teprve připravujete a chcete být schopni reagovat i po podpisu smlouvy o dílo na změny cen materiálu na trhu, lze doporučit doplnění zadávací dokumentace a smlouvu o inflační doložky nebo doložky umožňující změnu cen materiálů na základě objektivně zjistitelných informací (cenové soustavy RTS, URS), ale samozřejmě opět v souladu s § 222 ZZVZ. V takovém případě se bude jednat o výhradu dle § 100 odst. 1 ZZVZ, respektive dle § 222 odst 2.

Když zadávací řízení probíhá…

V situaci, kdy zadávací řízení probíhá a dosud neuběhla lhůta pro podání nabídek, má zadavatel možnost změnit zadávací dokumentaci v souladu s § 99 ZZVZ a zohlednit případný nárůst cen. V takovém případě musí zohlednit i nezbytné prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou původní délku zadávací lhůty. Mějme na paměti, že pokud již lhůta uběhla, není možné zadávací podmínky měnit.

Jan Mudra a Eliška Kloučková, administrátoři veřejných zakázek SMS-služby

Dominik Hrubý, legislativní analytik SMS ČR

 

Pro informace o našich službách v oblasti veřejného zadávání nás kontaktujte na e-mailu: eliska.klouckova@sms-sluzby.cz.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení