SMSka je zpravodajem Sdružení místních samospráv České republiky.

V rámci Právní poradny, kterou SMS ČR dlouhodobě pro obce provozuje, jsme se dostali k zajímavému podnětu z oblasti veřejných zakázek. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) se nedávno vyjádřil k problematice střetu zájmů, konkrétně k otázce, zda obec jakožto veřejný zadavatel může v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) v uzavřené či otevřené výzvě vyzvat k podání nabídky zastupitele obce. Pojďme se podívat na to, jak k problematice ÚOHS přistupuje.

Může obec při zadání zakázky malého rozsahu oslovit zastupitele obce?

Na úvod je třeba si připomenout, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je oprávněn jednat pouze v mezích svých pravomocí. To znamená, že dozoruje zadávání veřejných zakázek zadávaných v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Proces zadání VZMR (tedy zakázek do 2 mil. Kč bez DPH pro dodávky a služby, respektive 6 mil. Kč bez DPH pro stavební práce) do této oblasti nespadá. I přesto poskytl ÚOHS vyjádření a v obecné rovině odpověděl na otázku, zda obec může při zadání zakázky malého rozsahu oslovit zastupitele obce.

Proces zadání zakázky malého rozsahu není žádným právním předpisem detailně upraven. Je ale třeba mít na paměti, že je vždy potřeba dodržet zásady uvedené v ust. § 6 ZZVZ. Těmi jsou: zásada rovnosti, zásada zákazu diskriminace, transparentnosti, přiměřenosti a zásada odpovědného zadávání.

 

Veřejné zakázky - podrobnosti o službě

 

Zásada rovného zacházení…

V našem případě se zaměříme především na zásadu rovného zacházení. Ta v praxi znamená, že by se všemi účastníky řízení (respektive oslovenými) mělo být zacházeno stejným způsobem a žádný z nich nesmí být zvýhodněn. Typickým příkladem zvýhodnění bude situace, kdy takový účastník bude mít více informací o zakázce (například tak, že se bude podílet na tvorbě zadávací dokumentace), nebo je bude mít k dispozici dříve než ostatní, čímž dojde k jeho zvýhodnění neboli konkurenční výhodě, případně se bude podílet na hodnocení přijatých nabídek.

Z uvedeného stanoviska tak vyplývá, že zásada rovného zacházení a priori nezakazuje, aby obec oslovila zastupitele obce, ovšem je na zadavateli, aby přijal patřičná opatření a zajistil, aby k porušení zásady nedošlo. V případě, že následně dojde ke kontrole takové veřejné zakázky, je třeba mít na paměti, že to bude právě zadavatel, tedy obec, který bude muset prokázat, že k porušení výše uvedených zásad při zadání zakázky malého rozsahu nedošlo. Lze doporučit, pokud nebude možné se takové situaci zcela vyhnout, aby si zadavatel přijatá opatření, písemně zaznamenal a v případě potřeby postup v souladu se zásadami ust. § 6 ZZVZ s jejich pomocí doložil.

Článek vyšel v listopadovém čísle SMSKY, zpravodaje SMS ČR.  

Eliška Huk Kloučková

administrátorka a konzultankta veřejných zakázek

 

 ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení