Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

podpora samospráv v uprchlické krizi

 

Samosprávy žádají premiéra o podporu v uprchlické krizi | V dopise adresovaném předsedovi vlády, ale i ministru financí požádalo SMS ČR společně s dalšími organizacemi, které sdružují samosprávy a hájí jejich zájmy, o pomoc se zvládáním dopadů ruské agrese poskytnutím mimořádných podpor. Podpory je třeba ke zvládání dopadů zvýšených nákladů na zajištění kapacit ve školách, školkách i dalších zařazeních zřizovaných samosprávami, stejně tak je nutno potýkat se s náklady na mimořádné činnosti spojené s poskytováním ubytování či výkonem veřejné správy, avšak i s nárůstem cen energií.


Zdroj. SMS ČR. Žádáme premiéra o podporu samospráv v uprchlické krizi. Dostupné z: https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/3005-z-adame-premiera-o-podporu-samosprav-v-uprchlicke-krizi  

LEGISLATIVA
 

Příprava novely stavebního zákona naráží na stovky zásadních připomínek | Navzdory konstatováním ministra pro místní rozvoj, že novela nového stavebního zákona nebude tlačena přes odpor odborných organizací, je realita jinde. Celkem 1 202 oficiálních připomínek k novele stavebního zákona poukazuje na snahu odborníků, samospráv i státní správy odstranit jeho významné nedostatky. Mezi tyto lze zařadit zejména rušení stavebních úřadů v rozporu s koaliční smlouvou, nedotažené vypořádání se s otázkou systémové podjatosti, neefektivní návrh institutu jednotného enviromentálního stanoviska, nulovou pozornost vůči územnímu plánování a celkové nedodržení slibovaných principů rekodifikace.

Zdroj: HK ČR. Měsíčník HK ČR, červen 2022, ročník 23, s. 16 a 17. Novelu stavebního zákona trhá přes 1 200 připomínek. 

Novela lex Ukrajina schválená vládou | Vláda požádala Sněmovnu, aby projednala ve stavu legislativní nouze systém opatření, jež nařizují ministerstvům a správním úřadům vyčlenit objekty pro ubytování ukrajinských uprchlíků, čímž má zajistit jejich ubytování mimo nouzový stav. I nadále budou kraje v součinnosti s obcemi poskytovat nouzová přístřeší a ubytování. Současný systém zajištění ubytovacích kapacit se podle ministerstva vnitra, které novelu připravilo, zcela jednoznačně osvědčil.

Zdroj: ČTK. Vláda schválila novelu, jež zajistí ubytování Ukrajinců mimo nouzový stav. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-schvalila-novelu-jez-zajisti-ubytovani-ukrajincu-mimo-nouzovy-stav/2216441

Střet zájmů: blíží se termín pro podání průběžného oznámení | Do 30. června mají veřejní funkcionáři povinnost podat průběžné oznámení podle zákona o střetu zájmů. Informuje o tom Ministerstvo spravedlnosti na svých webových stránkách, které rovněž aktualizovalo a na obce rozeslalo příslušnou metodiku, v níž o této problematice najdete komplexní pojednání. 

Zdroj: Jana Přecechtělová, výkonná ředitelka SMS ČR

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek schválena vládou | Omezení přístupu odsouzených firem k veřejným zakázkám, ale i nižší administrativní náročnost a větší volnost zadavatelů, to jsou hlavní změny, které má přinést novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Svou způsobilost tak budou muset nově prokazovat dodavatelé i subdodavatelé podlimitních zakázek, tento postup však bude ve srovnání s postupem u nadlimitních zakázek administrativně méně náročný. Na podnět Legislativní rady vlády došlo také k vyjasnění některých otázek vyvstávajících v souvislosti se vztahy uvnitř koncernů a jejich vlivem na veřejné zakázky. 

Zdroj: MMR. MMR prosadilo omezení přístupu odsouzených firem k veřejným zakázkám. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-prosadilo-omezeni-pristupu-odsouzenych-firem-k 

Z VLÁDY A MINISTERSTEV
 

MŽP schvaluje další projekty zaměřené na fotovoltaiku, energetické úspory a nakládání s dešťovkou | S výstavbou menších fotovoltaických elektráren, energetickými úsporami veřejných budov či nakládáním s dešťovou vodou v obcích mají pomoci čerstvě schválené dotace v celkové výši 2,2 mld. korun. SFŽP potvrzuje, že čím dál tím více obcí si uvědomuje hodnotu dešťové vody. Tomu odpovídá i rostoucí zájem o dotace, které jim mohou uhradit až sto procent způsobilých výdajů.

Zdroj: MŽP. Schváleno. Miliony korun míří do více než dvou stovek projektů zaměřených zejména na fotovoltaiku a energetické úspory. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20220610-Schvaleno-Miliony-korun-miri-do-vice-nez-dvou-stovek-projektu-zamerenych-zejmena-na-fotovoltaiku-a-energeticke-uspory 

MPSV bude spouštět první výzvy v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus | Po schválení operačního programu Evropskou komisí již startuje čerpání těchto evropských dotací. Z celkové výše 46 miliard korun půjde 23 miliard na podporu zaměstnanosti a na nové výzvy na trhu práce, 18 miliard připadne na sociální začleňování, miliarda korun pak na sociální inovace, na potravinovou a materiální pomoc jsou vyčleněny 2 miliardy. Více informací také na stránkách https://www.esfcr.cz/.

Zdroj: MPSV. Čerpání evropských dotací startuje, Evropská komise schválila Operační program Zaměstnanost plus. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_OPZ+_08062022+(1).pdf/b69fb74a-9f7b-4c25-328e-c4636211c13f 

MPSV připravuje dofinancování sociálních služeb pro letošní rok | Dohodu s Ministerstvem financí na konkrétní částce lze očekávat zhruba do dvou týdnů. Jurečka uvedl, že platí závazek, že sociální služby budou dofinancovány. Dotace na ně poklesly oproti loňsku o necelé dvě miliardy, což je pro některé poskytovatele likvidační.

Zdroj: ČTK. Jurečka: MPSV připravuje pro letošek dofinancování sociálních služeb. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/jurecka-mpsv-pripravuje-pro-letosek-dofinancovani-socialnich-sluzeb/2217550 

LETEM SVĚTEM

 

Seminář o dětských skupinách na půdě parlamentu | Na semináři, který se koná pod záštitou 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny a členky předsednictva SMS ČR Věry Kovářové, se hosté zaměří zejména na příklady i problémy z praxe. Je určený starostům a představitelům obcí jako inspirace či návod, jak efektivně uchopit legislativní pravidla pro zřizování dětských skupin a vyřešit tím ve svých obcích nedostatek míst v mateřských školách či absenci jeslí. Akce proběhne v pondělí dne 20. června 2022 od 13:30 hodin. Kapacita semináře je omezená, v případě zájmu se nezapomeňte zavčas registrovat, a to na mailové adrese horakovam@psp.cz. 

Zdroj: SMS ČR. Seminář o fungování dětských skupin. Dostupné z: https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/3008-seminar-o-fungovani-detskych-skupin 

Máte možnost pomoci správné transpozici směrnice o jednorázových plastech | Transpoziční zákon rozšiřuje odpovědnost řady výrobců, což dolehne i na tabákové výrobky s filtry. Vyplněním dotazníku, kterým SMS ČR zjišťuje konkrétní informace o nákladech obcí na úklid nedopalků cigaret, přispějete ke správnému nastavení kolektivních systémů spolupráce obcí s výrobci, včetně financování nákladů na úklid. 

Zdroj: SMS ČR. Proč vyplnit dotazník ke směrnici o jednorázových plastech? Dostupné z: https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/3004-proc-vyplnit-dotaznik-ke-smernici-o-jednorazovych-plastech 

SMS ČR připravuje pomoc obcím s plněním povinností při přípravě digitálních technických map | Obcím, jakožto vlastníkům sítí dopravní a technické infrastruktury, vznikne účinností zákona č. 47/2020 Sb. povinnost předávat krajům v digitální podobě informace o této infrastruktuře. SMS ČR proto připravuje pro obce prostředky k řešení těchto povinností, a to vytvořením softwarového nástroje, který obcím výrazně usnadní předávání potřebných dat krajům, dále pak nabídkou služeb pro editování zadávaných údajů, a rovněž přípravou vzdělávacích aktivit a metodickou podporou. Společnou deklaraci o pomoci obcím podepsali kromě Sdružení místních samospráv ČR také zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního.

Zdroj: SMS ČR. SMS ČR pomůže obcím s přípravou digitálních technických map. Dostupné z: https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/3006-sms-cr-pomuze-obcim-s-pripravou-digitalnich-technickych-map 

Podle NKÚ se v Česku nemění nakládání s odpady, skládkování nadále převládá | Státu se podle závěrů kontrolního úřadu nepodařilo navýšit kapacity pro recyklaci odpadů ani budovat či modernizovat zařízení na energetické využití odpadů. Stejně tak neklesá ani produkce odpadů. Ministerstvo odmítlo tvrzení, že by stát nedělal kroky ke zlepšení situace. Hlavním nástrojem je podle ministerstva postupné navyšování poplatku za skládkování.

Zdroj: ČTK. NKÚ: V Česku se nemění nakládání s odpady, dál převládá nevhodné skládkování. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/nku-v-cesku-se-nemeni-nakladani-s-odpady-dal-prevlada-nevhodne-skladkovani/2215826 
 
Energetický certifikát dlouhodobě nahrazuje potřebu energetických auditů | V soutěži o OBEC 2030 se setkáváme s řadou příkladů dobré praxe, které rovnou můžeme doporučit k okamžitému následování. Město Tábor je jedním z nich. Kromě špičkové strategie v energetice a ochraně klimatu, kterou si zpracovali prostřednictvím akčního plánu SECAP, jsou jedním z prvních měst v ČR s certifikací 50001 pro energetický management. Ten jednak vypovídá o dobrém hospodaření města s energií, ale především nahrazuje potřebu pravidelných energetických auditů. Obojí, SECAP i energetický certifikát, doporučujeme realizovat i na malých obcích, kde se spíše vyplatí obcím spolupracovat.

Zdroj: Obec 2030. Certifikát managementu hospodaření s energií města Tábor horkým želízkem v ohni soutěže OBEC 2030. Dostupné z: https://obec2030.cz/novinky/tabor/ 

autorská práva jednoduše 

 

O autorských právech konečně jednoduše | Výhradně členským obcím SMS ČR je určen projekt Autorská práva jednoduše. Kolega Jakub Iran, který jej má na starosti, pro představitele samospráv připravil sérii dvanácti článků, ve kterých jednotlivé aspekty vypořádávání autorských práv se SMS ČR představuje. Přejeme příjemnou četbu! Se všemi podmínkami projektu se můžete seznámit na webových stránkách SMS ČR, kde najdete i leták a ceník platný pro letošní rok.

SLADKá TEČKA

 

On-line konference o čtyřech letech s GDPR | Odborný měsíčník DPO PRO: ochrana osobních údajů v praxi, který SMS-služby vydávají, připravil ve spolupráci se Spolkem pro ochranu osobních údajů tříhodinovou online konferenci, na které bude řeč o následujících tématech:

  • IT bezpečnost
  • kamerové systémy
  • biometrika
  • a osobní údaje ve veřejné správě

Konference se uskuteční ve čtvrtek 23. června od 13:00 do 16:00 a přihlásit se na ni můžete už teď. Panelisté v čele s Evou Janečkovou, Františkem Nonnemannem, Michalem Nulíčkem, Oldřichem Kužílkem, Zbyňkem Malým a dalšími předními odborníky se těší na setkání!

Zdroj: DPO PRO. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne/ctyri-roky-s-gdpr-it-bezpecnost-kamerove-systemy-biometrika-a-osobni-udaje-ve-verejne-sprave/  


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení