Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

KONFERENCE ŽIVOT V OBCÍCH 2023+

 

Zástupci obcí: Na venkově musíme udržet dostupné služby, jinak lidé odejdou do měst | Na 150 starostů se účastnilo konference Život v obcích 2023+, kterou ve čtvrtek 23. března pořádalo Sdružení místních samospráv ČR v Pardubicích. Hlavním tématem konference bylo udržení dostupných služeb na venkově a zvyšování obslužnosti venkova.

Zdroj: SMS ČR. ZÁSTUPCI OBCÍ: NA VENKOVĚ MUSÍME UDRŽET DOSTUPNÉ SLUŽBY, JINAK LIDÉ ODEJDOU DO MĚST. DOstupné z: https://www.smscr.cz/media-a-sms-cr/tiskove-zpravy/zastupci-obci-na-venkove-musime-udrzet-dostupne-sluzby-jinak-lide-odejdou-do-mest-3239cs.html

LEGISLATIVA
 

Plánovaný Nejvyšší stavební úřad nevznikne | Plánovaný Nejvyšší stavební úřad ani jemu podřízená soustava krajských úřadů nevzniknou. Jejich zrušení schválila Sněmovna v novele stavebního zákona. Stavební úřady tak zůstanou dál při obcích.

Zdroj: ČTK. Plánovaný Nejvyšší stavební úřad nevznikne, rozhodla Sněmovna. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/planovany-nejvyssi-stavebni-urad-nevznikne-rozhodla-snemovna/2342816

Havarijní novela vodního zákona | Krizová novela vodního zákona zpřesní postup řešení ekologických havárií na vodních tocích. Nově by měl takové situace řídit Hasičský záchranný sbor ČR. Ministerstvo životního prostředí také plánuje zpřísnit pokuty pro ty, kteří havárii zapříčiní. Návrh novely je aktuálně v meziresortním připomínkovém řízení.

Zdroj: MŽP. Havarijní novela vodního zákona stanoví jasná pravidla pro prevenci i řešení havarijních událostí na českých tocích. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20230314-Havarijni-novela-vodniho-zakona-stanovi-jasna-pravidla-pro-prevenci-i-reseni-havarijnich-udalosti-na-ceskych-tocich; ČTK. Krizová novela vodního zákona upřesní postup řešení havárií na vodních tocích. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/krizova-novela-vodniho-zakona-upresni-postup-reseni-havarii-na-vodnich-tocich/2342660

Zákon o jednotném enviromentálním stanovisku | Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o jednotném environmentálním stanovisku. Již od začátku příštího roku tak stavebníci dostanou namísto několika samostatných razítek pro účely povolení stavby razítko jediné. 

Zdroj: MŽP. Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o jednotném environmentálním stanovisku. Již od začátku příštího roku tak stavebníci dostanou namísto několika samostatných razítek pro účely povolení stavby razítko jediné. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20230324_Snemovna-schvalila-navrh-zakona-o-jednotnem-environmentalnim-stanovisku

Zákon o dezinformacích | Ministerstvo vnitra připravilo návrh zákona pro boj s dezinformacemi, nyní ho posuzují odborníci. Resort po odborném posouzení normy zváží, zda návrh předloží vládě. 

Zdroj: ČTK. Zákon o dezinformacích posuzují experti, Rakušan ještě zváží jeho předložení. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zakon-o-dezinformacich-posuzuji-experti-rakusan-jeste-zvazi-jeho-predlozeni/2341576

Z vlády a MINISTERSTEV

 

Navýšení podpory rekonstrukce veřejného osvětlení | MPO navýšilo alokaci na rekonstrukci veřejného osvětlení o 800 milionů korun. Zároveň resort prodloužil termín pro podávání žádostí do programu, a to do 31. prosince 2024.

Zdroj: MPO. 800 milionů korun navíc na rekonstrukci veřejného osvětlení a prodloužení termínu pro podávání žádostí. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/800-milionu-korun-navic-na-rekonstrukci-verejneho-osvetleni-a-prodlouzeni-terminu-pro-podavani-zadosti--273217/

Vláda prodloužila vyplácení solidárního příspěvku do konce června | Vyplácení solidárního příspěvku pro lidi, kteří zdarma či za úhradu energií ubytovávají uprchlíky u sebe doma či ve svém volném bytě, se má o čtvrt roku prodloužit. Vláda také prodloužila o rok pravidla nouzového ubytování uprchlíků z Ukrajiny.

Zdroj: ČTK. Vláda prodloužila vyplácení solidárního příspěvku do konce června. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-prodlouzila-vyplaceni-solidarniho-prispevku-do-konce-cervna/2340396

Ministerstvo vnitra spouští transformaci České pošty | Záchrana České pošty, její stabilizace a proměna v životaschopnou instituci, to jsou hlavní cíle transformace tohoto státního podniku. Mezi hlavní body transformace patří oddělení státních a komerčních služeb a požadavek, aby se úprava pobočkové sítě nijak nedotkla malých obcí a městeček. 

Zdroj: MV. Ministerstvo vnitra spouští transformaci České pošty. Zachovat dostupné služby pomůže rozdělení podniku na dvě části. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/ministerstvo-vnitra-spousti-transformaci-ceske-posty-zachovat-dostupne-sluzby-pomuze-rozdeleni-podniku-na-dve-casti.aspx

MŽP chystá změny v Nové zelené úsporám | Dotační program MŽP a SFŽP ČR na podporu energeticky úsporného bydlení – Novou zelená úsporám – čekají od září výrazné změny. Dotace budou dostupné pro více domácností, cesta k penězům se zjednoduší. Do programu navíc resort plánuje vložit 55 miliard korun z evropského Modernizačního fondu.

Zdroj: MŽP. Dotace na úsporné bydlení budou dostupné více domácnostem. MŽP chystá změny v Nové zelené úsporám. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20230324_MZP-chysta-zmeny-v-Nove-zelene-usporam-v-roce-2023; ČTK. Do Nové zelené úsporám vloží MŽP 55 miliard korun z Modernizačního fondu. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/do-nove-zelene-usporam-vlozi-mzp-55-miliard-korun-z-modernizacniho-fondu/2343159

Nová dotační výzva na podporu dětských skupin | MPSV vyhlásilo další výzvu v rámci Národního plánu obnovy, která má podpořit obce při budování dětských skupin. Na tento typ podpory je v Národním plánu obnovy vyčleněno zhruba 6 miliard korun. 

Zdroj: MPSV. Podpora dětských skupin: MPSV pomůže obcím při budování nových kapacit, vyhlásilo další dotační výzvu. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/podpora-detskych-skupin-mpsv-pomuze-obcim-pri-budovani-novych-kapacit-vyhlasilo-dalsi-dotacni-vyzvu

Výzva MPSV na zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb | V rámci Národního plánu obnovy vyhlásilo MPSV výzvu Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb. Jejím cílem je rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb ambulantního a terénního charakteru. 

Zdroj: MPSV. MPSV vyhlásilo výzvu zaměřenou na rozvoj a modernizaci materiálně technické základny nepobytových sociálních služeb. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/-/mpsv-vyhlasilo-vyzvu-zamerenou-na-rozvoj-a-modernizaci-materialne-technicke-zakladny-nepobytovych-socialnich-sluzeb

Legislativní změny v zemědělských dotacích | MZe připravilo pět nových nařízení vlády, která do roku 2027 stanoví podmínky pro vyplácení hlavních zemědělských dotací. Opatření se týkají ekologického zemědělství, šetrného hospodaření, zmírňování dopadů klimatické změny i pomoci producentům posílit jejich postavení při vyjednávání s obchodními řetězci.

Zdroj: MZe. Zemědělské dotace přispějí v příštích letech k lepšímu hospodaření s přírodními zdroji a k lepší péči o přírodu a krajinu. Dostupné z: https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2023_zemedelske-dotace-prispeji-v-pristich.html

LETEM SVĚTEM

 

Česko a Slovensko budou sdílet zkušenosti s digitalizací údajů o samosprávách | Vyměňovat si zkušenosti a sdílet příklady dobré praxe při digitalizaci údajů o samosprávách budou Sdružení místních samospráv ČR a sdružení DEUS, které je zřízeno slovenským Sdružením měst a obcí a Ministerstvem financí SR.

Zdroj: SMS ČR. ČESKO A SLOVENSKO BUDOU SDÍLET ZKUŠENOSTI PŘI DIGITALIZACI ÚDAJŮ O SAMOSPRÁVÁCH. Dostupné z: https://www.smscr.cz/media-a-sms-cr/tiskove-zpravy/cesko-a-slovensko-budou-sdilet-zkusenosti-pri-digitalizaci-udaju-o-samospravach-3221cs.html

Obec a odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci | Další díl rubriky o odpovědnosti obcí se věnuje odpovědnosti územních samosprávných celků za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem při výkonu jejich samostatné působnosti ve smyslu zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci.

Zdroj: DVS. Obec a odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6896258

Mikroregion a zákon o obcích | Vztahuje se na mikroregion jako dobrovolný svazek obcí zákon o obcích? Za jakých podmínek?

Zdroj: DVS. Mikroregion a zákon o obcích. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6893179

Webinář k problematice Digitálních technických map | V pátek 24. března proběhl webinář k problematice Digitálních technických map. SMS ČR zde představilo své řešení pomoci obcím – projekt DTMka jednoduše. Pokud chcete vyřešit své povinnosti na jednom místě, přidejte se do projektu na stránce www.dtmka.cz. Záznam webináře naleznete zde

Zdroj: SMS ČR. Dostupné z: https://youtu.be/EiFj1E0pV1Q  

Omezení doby nočního klidu obcí podle Ústavního soudu | Plénum Ústavního soudu vyhovělo návrhu Ministerstva vnitra na zrušení části obecně závazné vyhlášky města Loket o stanovení doby nočního klidu a regulaci hlučných činností. Ústavní soud vyslovil, že obec vykročí mimo věcnou působnost vymezenou zákonem, stanoví-li kratší vymezení doby nočního klidu po větší část roku, a tak fakticky nahradí zákonnou úpravu. 

Zdroj: DVS. Omezení doby nočního klidu obcí má být podle Ústavního soudu výjimečné a dostatečně konkretizované v obecně závazné vyhlášce. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6896938

pozvánkY

 

57. DMO se zaměří na financování obecních projektů | Další ročník Dnů malých obcí se bude konat v termínech 28. 3. 2023 na Výstavišti Flora Olomouc a 4. 4. 2023 v O2 Universu v Praze, shodně od 9 hodin. Mezi taháky pro starosty a starostky bude patřit především problematika financování obecních projektů z národních či evropských zdrojů. Registrovat se je možné na webových stránkách DMO.

Zdroj: Den malých obcí. 57. DMO se zaměří na financování obecních projektů. Dostupné z: https://www.denmalychobci.cz/art/1351 

URBATECH | Od 30. března do 1. dubna bude probíhat v Českých Budějovicích 1. ročník odborných konferencí a výstavy pro zástupce samosprávy, vedení měst a obcí. První den konference se bude tematicky věnovat klimatickým změnám a hospodaření s vodou, druhý den se zaměří na energetickou soběstačnost.

Zdroj: SMS ČR. URBATECH. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/urbatech-3212cs.html

sladká TEČKA

 

Třetí ročník soutěže OBEC 2030 vyhlášen! | 23. března 2023 byl na konferenci Život v obcích 2023+ vyhlášen třetí ročník soutěže, monitorující zajímavá řešení v oblasti energetiky a ochrany klimatu OBEC 2030! Do soutěže se může přihlásit jakákoliv obec ČR. Stačí mít zajímavé řešení v lokální energetice či péči o životní prostředí. Přihláška do soutěže je zdarma.

Zdroj: OBEC 2030. Soutěž OBEC 2030. Dostupné z: https://obec2030.cz/soutez


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení