Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno na našem webu.

 

Krásné léto se starostovým infoservisem!

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

kvapem se blíží začátek školního roku a mnozí z vás jistě finišují se stavebními úpravami ve školách, jimiž jste zřizovateli. Také my se letos pustili do rozsáhlých stavebních úprav, a to v kuchyni naší školní jídelny. V zimních měsících jsme si nechali zpracovat projekt, jak ji modernizovat, abychom postupně mohli navýšit počet vydávaných obědů a také rozšířili nabídku jídel.

V jarních měsících jsme vybrali zhotovitele jak dodávky nového gastro vybavení, tak také stavebních prací. S předáváním vysvědčení jsme začali s vyklizením prostor a byly zahájeny stavební práce. Nu a samozřejmě, jak se do něčeho vrtne, tak se zjistí, že stav rekonstruovaných prostor je horší, než se předpokládalo. Zároveň se objeví problémy s dodávkou některých stavebních materiálů, následně je potřeba řešit rozpočet celé akce, který je samozřejmě podstatně vyšší, než původně byl a čas neúprosně letí.

Naštěstí dnes - v půli srpna - to vypadá, že sice do 1. 9. vše nestihneme, ale podle všeho v pondělí 5. 9. 2022 bude naše školní jídelna žákům školy zpřístupněna ke stravování. Všem, kteří ve svých rekonstruovaných školních objektech řeší obdobné problémy, přeji, aby se vše a včas vyřešilo a zahájení školního roku mohlo zdárně proběhnout!

Hezký zbytek léta přeje

Radek BRÁZDA
člen Předsednictva SMS ČR a starosta obce Troubky


 

OPŽP 2021-2027

 

Spouští se nový Operační program Životní prostředí 2021–2027, nabídne 61 miliard korun | Dne 15. 8. 2022 byly spuštěny první výzvy pro další programové období Operačního programu Životní prostředí 2021-2027. Do konce letošního roku Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR plánují vyhlásit dvacet osm výzev, a to ze všech oblastí programu. Pro žadatele je v rámci OPŽP 2021-2027 připraveno z fondů Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti) celkem 61 miliard korun. Více informací najdete ve zdroji a také na webu www.opzp.cz. Připraveni pomoci jsou také kolegové z Dotační poradny SMS ČR, které zastihnete na e-mailové adrese dotace@smscr.cz

Zdroj: SMS ČR. SPOUŠTÍ SE NOVÝ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2021+. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/spousti-se-novy-operacni-program-zivotni-prostredi-2021-3022cs.html 

LEGISLATIVA
 

Změny infozákona posvětil také prezident republiky | Dne 16. srpna podepsal prezident Zeman 9 zákonů včetně toho, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb.a další zákony upravující realizaci práva na informace. Změny v zákoně o svobodném přístupu k informacím by měly ochránit obce před šikanózními návrhy výslovným zavedením možnosti odmítnout žádost, která je projevem zneužití práva. Zároveň budou tomuto předpisu nově podléhat veřejné podniky typu ČEZ, které zákon vymezuje jako společnosti vykonávající relevantní činnost podle zákona o zadávání veřejných zakázek nebo v nichž státní orgány nebo veřejné instituce mají dominantní vliv. 

Zdroj: Moderní obec. SMS ČR: Novela zákona č. 106 ochrání obce před šikanózními dotazy. Dostupné z: https://moderniobec.cz/sms-cr-novela-zakona-106-ochrani-obce-pred-sikanoznimi-dotazy/; Česká justice. Zákonu o informacích budou nově podléhat veřejné podniky typu ČEZ. Dostupné z: https://www.ceska-justice.cz/2022/08/zakonu-o-informacich-budou-nove-podlehat-verejne-podniky-typu-cez/; Pražský hrad. Prezident republiky podepsal devět zákonů. Dostupné z: https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/prezident-republiky-podepsal-devet-zakonu-16548

Smíšené reakce k návrhu novely stavebního zákona | Dne 12. srpna byl na webu Hospodářské komory zveřejněn článek, který se kriticky zabývá nedostatky v přípravě návrhu novely stavebního zákona, zejména pak problematikou rušení stavebních úřadů, riziky v nastaveném způsobu řešení systémové podjatosti či obecně ne/naplňováním slíbených principů, na kterých měl být zákon vystavěn. V reakci na tuto kritiku zveřejnilo MMR tiskovou zprávu, ve které svůj návrh obhajuje.

Zdroj: Komora+. Novelu stavebního zákona trhá připomínkové řízení. Dostupné z: https://komoraplus.cz/2022/08/12/novelu-stavebniho-zakona-trha-pripominkove-rizeni/; MMR. Novela stavebního zákona vytvoří jasné, moderní a hlavně předvídatelné prostředí nejen pro stavebníky. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/novela-stavebniho-zakona-vytvori-jasne,-moderni-a 

Z ministerstev

 

MMR spouští z IROPu nové výzvy na kyberbezpečnost, poskytne na ně 3,4 miliard korun | Integrovaný regionální operační program 2021-2027 spustil 16. srpna výzvy, které pomohou zabezpečit informační a komunikační systémy veřejné správy a chránit tak data občanů. Ve výzvách č. 3, 4 a 5 je připraveno celkem 3,4 miliardy korun na podporu projektů v méně rozvinutých regionech, přechodových regionech i projektů s celorepublikovým dopadem. Výzvy na posílení kyberbezpečnosti jsou aktuální např. v kontextu loňských hackerských útoků na olomoucký magistrát.

Zdroj: MMR. Bartoš: Spouštíme výzvy na kyberbezpečnost. V IROP 2021-2027 na ně uvolňujeme 3,4 miliardy korun. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/bartos-spoustime-vyzvy-na-kyberbezpecnost-v-irop-2

MMR musí zlepšit vedení organizací CzechTourism a Horská služba | Podle ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše je alarmující, že MMR v minulosti neprovádělo zákonem uložené kontroly a neodhalilo nedostatky např. ve veřejných zakázkách vypisovaných CzechTourismem a Horskou službou. Selhání vedení těchto organizací potvrdil i audit Nejvyššího kontrolního úřadu, který byl zaměřen na období 2015-2020. Změnu by tak měly přinést nařízená kontrolní opatření a nastalé změny v řídící struktuře ministerstva.

Zdroj: MMR. Bartoš: Závěry NKÚ z kontroly hospodaření CzechTourismu a Horské služby mne vůbec nepřekvapují. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/bartos-zavery-nku-z-kontroly-hospodareni-czechtour

Nová metodika Ministerstva dopravy: Jak udržovat mosty v majetku měst a obcí? | V roce 2020 byla ministrem dopravy ustanovena bezpečnostní komise pro mosty, která se mimo jiné zabývá stavem mostních konstrukcí na území České republiky. Komise shledala nejvíce problémů v případech, kdy vlastníkem/správcem daného objektu je subjekt, který nemá dostatečné personální zázemí a finanční prostředky pro řádnou péči o něj. Proto vznikla stručná metodika, která je přístupná na přiloženém odkaze.

Zdroj: MD. Obecné principy evidence a údržby mostních objektů na území České republiky. Dostupné z: https://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Ministerstvo/Vestniky-dopravy/Vestniky-dopravy-2022/Vestnik-dopravy-8-2022/Principy-spravy-mostu-pro-kraje-a-obce.pdf.aspx

První vlna dotací z OPŽP cílí na podporu hospodaření s vodou | Potřeba adaptace české krajiny na sucho a změnu klimatu přinese finance na nové čistírny odpadních vod včetně domovních čistíren pro jednotlivé domy nebo na jejich modernizaci, výstavbu vodovodů, kanalizace a úpraven pitné vody. Pro obce do dvou tisíců obyvatel je „k dispozici možnost čerpání zvýhodněné půjčky na dofinancování vodohospodářských projektů, která může být poskytnuta až do výše rozdílu mezi celkovými způsobilými výdaji a poskytnutou dotací z OPŽP,“ vysvětluje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Zdroj: OPŽP. Ministryně Hubáčková: Bez vody to nepůjde. Nová vlna dotací z OPŽP na vodovody i zadržování vody v krajině. Dostupné z: https://opzp.cz/tiskova-zprava/22 

LETEM SVĚTEM

 

Výběr nového dodavatele energií? SMS ČR chystá pro zájemce společný nákup na Českomoravské komoditní burze | Nepřehledná situace v dodávkách plynu a elektrické energie z konce loňského roku se sice zčásti uklidnila, řadě obcí však letos v prosinci končí fixace cen a stojí před výběrem nového dodavatele. SMS ČR je připraveno svým členským obcím pomoci a aktuálně chystá pro zájemce společný nákup na Českomoravské komoditní burze. Obce, které se budou chtít ke společnému postupu připojit, musí uzavřít se SMS ČR smlouvu o společném zadávání, připravit potřebné podklady a vše odeslat nejpozději do 26. srpna. Více informací najdete na přiloženém odkaze.

Zdroj: SMS ČR. TAKÉ STOJÍTE PŘED VÝBĚREM NOVÉHO DODAVATELE ENERGIÍ? Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/take-stojite-pred-vyberem-noveho-dodavatele-energii-3021cs.html

Dotační modul SMS ČR je tu pro vás | Hledáte informace o relevantních dotačních titulech? Díky Dotačnímu modulu SMS ČR získáte snadno a rychle přehled o všech dotacích, které může vaše obec čerpat. V případě potřeby jsou s vámi dostupné možnosti připraveni konzultovat kolegové z Dotační poradny SMS ČR, kteří jsou k dispozici na adrese dotace@smscr.cz

Zdroj: Dotační modul. Dostupné z: https://www.dotacnimodul.cz 

Česko platí kartou pokračuje. Obchodníci mohou stále žádat o platební terminály zdarma | Díky projektu „Česko platí kartou“ mohou obchodníci získat platební terminál až na rok zdarma a bez poplatků. Aktuálně je projekt prodloužen do 31. března 2025. Zároveň byla vyhlášena druhá výzva dotačního programu Obchůdek 2021+ na podporu maloobchodních prodejen na venkově. Od 1. září do 15. října 2022 bude probíhat příjem žádostí krajů, které mohou žádat o dotaci až 4 miliony korun/kraj a podpořit tak jednotlivé prodejny částkou až 130 tisíc korun.

Zdroj: SMS ČR. ČESKO PLATÍ KARTOU POKRAČUJE. OBCHODNÍCI MOHOU STÁLE ŽÁDAT O PLATEBNÍ TERMINÁLY ZDARMA. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/cesko-plati-kartou-pokracuje-obchodnici-mohou-stale-zadat-o-platebni-terminaly-zdarma-3024cs.html

Financování středisek volného času | Ve středu 10. srpna jednal na půdě MŠMT místopředseda SMS ČR a předseda Pracovní skupiny pro financování samospráv SMS ČR Petr Halada s ředitelem odboru finančního řízení Pavlem Křečkem. SMS ČR zaznamenalo v území obavy o budoucnost těchto školských zařízení, jelikož ministerstvo je podle nové legislativy „objednatelem“ pouze dvou činností, které SVČ vykonávají. Těmi činnostmi jsou kroužky a tábory. V rámci vypořádání došlo k ujištění, že objem finančních prostředků určených na provoz SVČ zůstane stejný. 

Zdroj: SMS ČR. FINANCOVÁNÍ STŘEDISEK VOLNÉHO ČASU.  Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/financovani-stredisek-volneho-casu-3016cs.html

Seznam zjištěných věřitelů Sberbank zveřejněn | Společnost Sberbank CZ, a.s. v likvidaci doložila Městskému soudu v Praze jmenný seznam věřitelů dle stavu účetnictví dlužníka ke dni 30. 6. 2022. Seznam je dostupný v odkaze: https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=51918315&fbclid=IwAR1K6wU5E0waqDWLHhaF-Bu5oAgO58bseFOwbTV-yh7PPNeNVJvikhVa5l8 

autorská práva jednoduše 

 

O autorských právech konečně jednoduše | Výhradně členským obcím SMS ČR je určen projekt Autorská práva jednoduše. Kolega Jakub Iran, který jej má na starosti, pro představitele samospráv připravil sérii dvanácti článků, ve kterých jednotlivé aspekty vypořádávání autorských práv se SMS ČR představuje. Přejeme příjemnou četbu! Se všemi podmínkami projektu se můžete seznámit na webových stránkách SMS ČR, kde najdete i leták a ceník platný pro letošní rok.

LETNÍ ŠKOLA (NEJEN) PRO ŘEDITELE ŠKOL

 

Letní škola pro ředitele škol 2022 | 16. srpna proběhl první blok Letní školy (nejen) pro ředitele škol, která pokračuje 23. a 25. srpna, vždy v čase od 8:30 do 11:30. Jde o cyklus přednášek na vybraná školská témata, která byla vybrána na základě ankety mezi našimi klienty. Těšit se tak můžete na témata jako legislativní novinky ve školním roce 2022/23, pracovněprávní vztahy ve škole nebo odměňování ředitelů škol. Cena účasti na webináři činí 2.000,- Kč + DPH, přičemž školy členských obcí SMS ČR a klienti pověřenců SMS-služby mohou uplatnit až 50% slevu. Prostřednictvím jednoduchého formuláře se můžete přihlásit i Vy. Účastníkům bude k dispozici záznam letní školy, takže jim neunikne žádná ze zajímavých přednášek! Přihlásit se proto má stále smysl.

Zdroj: SMS-služby. Letní škola pro ředitele škol 2022. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne/letni-skola-pro-reditele-skol-2022/    

SMS-SLUŽBY PŘEDSTAVÍ SVÉ SLUŽBY
 

Naše služby vám opět představíme online | Už dnes, v pondělí 22. srpna od 11:00 do 12:00 se s vámi setkají kolegové, kteří mají na starosti problematiku dotací, veřejných zakázek, strategického plánování, pověřenců pro ochranu osobních údajů nebo auditu webových stránek, seznámí vás s těmito službami a zodpoví vaše otázky. Těšíme se na vás!

Zdroj: SMS-služby. SMS-služby vám představí své služby. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne/sms-sluzby-vam-predstavi-sve-sluzby/ 

hořkoSLADKá TEČKA

 

Úředník poslal místostarostovi v pracovní době vězeňský mundůr. Výpověď dostal oprávněně, rozhodl NS |I čtvrthodina, kterou úředník stráví v pracovní době vyřizováním si soukromých záležitostí, může být důvodem pro jeho výpověď. K takovému závěru dospěl Nejvyšší soud v případu úředníka brněnské městské části, který se v pracovní době rozhodl poslat místostarostovi obce vězeňské pyžamo. Případ se nyní vrací k jednání Krajskému soudu v Brně, který bude rozhodovat v intencích závěrů Nejvyššího soudu. 

Zdroj: Česká justice. Úředník poslal místostarostovi v pracovní době vězeňský mundůr. Výpověď dostal oprávněně, rozhodl NS. Dostupné z: https://www.ceska-justice.cz/2022/08/urednik-poslal-mistostarostovi-v-pracovni-dobe-vezensky-mundur-vypoved-dostal-opravnene-rozhodl-ns/?fbclid=IwAR1nnvD_dItXGAD3K_tNKIq2BeZ_G_5LZrFw3WkSe_x8FSIIrDdZku8K_CE&fs=e&s=cl 


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení