Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

jednání o dani z nemovitosti a rozpočtovém určení

 

Ministr Stanjura se s obcemi stále nedohodl na podobě RUD | V úterý 15. srpna proběhlo jednání ministra financí Stanjury se zástupci místních samospráv ohledně toho, jak bude vypadat daň z nemovitosti nebo případná úprava rozpočtového určení daní. Zástupci Sdružení místních samospráv navrhují, aby daň z nemovitosti zůstala dál výlučným příjmem obcí. Dohoda by měla být podle Stanjury nejpozději do konce srpna. 

Zdroj: ČTK. Stanjura se s obcemi ohledně rozpočtového určení daní zatím nedohodl. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/stanjura-se-s-obcemi-ohledne-rozpoctoveho-urceni-dani-zatim-nedohodl/2401007

LEGISLATIVA

 

MV připravilo novelu služebního zákona | Snížení byrokracie, flexibilnější přijímání nových zaměstnanců nebo úspora veřejných peněz, to si Ministerstvo vnitra slibuje od rozsáhlé novely zákona o státní službě, kterou poslalo do meziresortního připomínkového řízení. Novela zákona navazuje na změny platné od začátku tohoto roku a jejím cílem je zajistit kvalitní a efektivní státní službu. 

Zdroj: MV. Moderní, kvalitní a efektivní státní služba bez byrokracie. Vnitro připravilo novelu služebního zákona. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/moderni-kvalitni-a-efektivni-statni-sluzba-bez-byrokracie-vnitro-pripravilo-novelu-sluzebniho-zakona.aspx

Zákon k reformě penzí předloží MPSV v září | Návrh zákona s reformními změnami penzí předloží ministerstvo práce v září. Úprava dřívějších důchodů pro náročné profese v chystané novele zatím nebude. Jednotlivá opatření by měla začít platit od roku 2025.

Zdroj: ČTK. Jurečka předloží zákon k reformě penzí v září, náročné profese doplní poté. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/jurecka-predlozi-zakon-k-reforme-penzi-v-zari-narocne-profese-doplni-pote/2401316

MSp poslalo k připomínkám novou definici trestného činu znásilnění | Ministerstvo spravedlnosti poslalo do připomínkového řízení redefinici znásilnění. Dosavadní koncept pohlavního styku vynuceného silou chce nahradit konceptem nesouhlasného pohlavního styku.

Zdroj: ČTK. Spravedlnost poslala do připomínek novou definici trestného činu znásilnění. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/spravedlnost-poslala-do-pripominek-novou-definici-trestneho-cinu-znasilneni/2402254

Ratifikace obranné smlouvy s USA je dokončena | Premiér Petr Fiala ve středu 16. srpna připojil svůj podpis pod smlouvu o obranné spolupráci se Spojenými státy a dokončil tak její ratifikaci. Smlouva vstoupí v platnost 30 dní po jejím potvrzení ze strany USA. 

Zdroj: ČTK. Fiala podepsal obrannou smlouvu s USA, završil tak ratifikaci. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/fiala-podepsal-obrannou-smlouvu-s-usa-zavrsil-tak-ratifikaci/2401673

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

Zpráva o migraci za II. čtvrtletí 2023 | Ministerstvo vnitra vydalo čtvrtletní zprávu o situaci v oblasti migrace v ČR a na migračních trasách do EU, včetně statistické přílohy. Zpráva obsahuje statistiky cizinců legálně pobývajících v ČR, data týkající se mezinárodní ochrany, dočasné ochrany a informace o počtech migrujících osob.

Zdroj: MV. Čtvrtletní zpráva o migraci za II. čtvrtletí 2023. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/ctvrtletni-zprava-o-migraci-za-ii-ctvrtleti-2023.aspx

MPSV digitalizuje žádost o rodičovský příspěvek. Úřad práce projde transformací | MPSV spustilo digitální žádost o rodičovský příspěvek prostřednictvím Klientské zóny JENDA. Žádost je tak nově plně v on-line podobě nejen pro klienta, ale i pro úřad. Cílem MPSV je zdigitalizovat celou agendu státní sociální podpory. 

Zdroj: MPSV. Rodičovský příspěvek se přesunul do Klientské zóny JENDA, žádost bude ještě jednodušší. Úřad práce projde transformací. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/rodicovsky-prispevek-se-presunul-do-klientske-zony-jenda-zadost-bude-jeste-jednodussi-urad-prace-projde-transformaci

Metodické materiály k vydávání obecně závazných vyhlášek | Parlament České republiky schválil 13. července novelu zákona o místních poplatcích, která má nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2024. V této souvislosti Ministerstvo vnitra aktualizovalo své metodické materiály k vydávání obecně závazných vyhlášek obcí. Součástí této aktualizace jsou rovněž vzory pro tvorbu obecně závazných vyhlášek obcí v podobě interaktivních formulářů.

Zdroj: MV. 

86. výzva IROP podpoří cestovní ruch ve venkovských oblastech | 86. výzva IROP se zaměří na cestovní ruch v regionech – konkrétně ve venkovských oblastech. V rámci Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) se regiony dočkají téměř 400 milionů korun z evropských fondů. Své žádosti o podporu můžete podávat od 24. srpna 2023.

Zdroj: IROP. IROP vyhlašuje CLLD výzvu ve výši 398 mil. Kč na podporu rozvoje cestovního ruchu. Dostupné z: https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/clld-vyzva-398-mil-kc-podpora-rozvoje-cest-ruchu

LETEM SVĚTEM

 

Aktuální dotační možnosti pro obce | Investiční dotace pro JSDH obcí, malá kulturní a kreativní centra a komunální FVE pro obce. To je výčet oblastí, kterých se týkají aktuální dotační výzvy. Více se dozvíte na našich webových stránkách.

Zdroj: SMS-služby. Aktuální dotační možnosti pro obce. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne/aktualni-dotacni-moznosti-pro-obce/ 

Fremr se vzdal kandidatury na ústavního soudce. Kysela se chce vyhnout dalším kandidátům s minulostí z KSČ | Rezignace Roberta Fremra na kandidaturu na ústavního soudce se podle ústavního právníka Jana Kysely dala očekávat. Další kandidát na post ústavního soudce, který by měl komunistickou minulost, ale už, jak řekl, nehrozí.

Zdroj: idnes.cz. Fremr byl hvězdný kandidát, dalšího s minulostí z KSČ hledat nechceme, míní Kysela. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/fremr-briefing-ustavni-soud.A230814_144848_domaci_tty

Úřední změnu pohlaví nelze provést bez operace, potvrdil NSS | Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost člověka, jenž se narodil jako žena, avšak identifikuje se jako muž. Matrika nevyhověla žádosti o úřední změnu pohlaví na mužské, včetně zapsání mužského jména a mužské podoby rodného čísla, neboť nepodstoupil chirurgický zákrok spojený se znemožněním reprodukční funkce, jak vyžaduje zákon. 

Zdroj: ČTK. NSS zamítl stížnost člověka, jenž žádal úřední změnu pohlaví, nelze bez operace. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/nss-zamitl-stiznost-cloveka-jenz-zadal-uredni-zmenu-pohlavi-nelze-bez-operace/2402510

Problematika darů v oblasti územně samosprávných celků | Přijímání a poskytování darů je soukromoprávní problematikou, kterou primárně upravuje občanský zákoník (§ 2055 a násl.). V oblasti veřejného práva pak kompetence orgánů obce definuje zákon o obcích, který stanovuje mantinely pro rozhodování o poskytování a přijímání darů. Více zde.

Zdroj: DVS. Problematika darů v oblasti územně samosprávných celků. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6919244

Návrh novely LEX OZE II optikou Asociace komunitní energetiky ČR | Připravovaná novela LEX OZE II se nyní soustředí spíše na aktivního zákazníka (nakupujícího, který ví, co poptává, a cíleně žádá konkrétní produkt) než na společenství, a tak přináší určité změny. Více o těchto změnách se dozvíte zde.

Zdroj: DVS. Návrh novely LEX OZE II: Hledání rovnováhy mezi aktivními zákazníky a komunitní energetikou. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6919712

POZVÁNKY

 

Soutěž OBEC 2030. Přihlašování pouze do konce srpna! | Do třetího ročníku soutěže o OBEC 2030 jsou přijímány projekty s lokálním charakterem (realizované obcí či místní komunitou), které mají dopad do snižování produkce emisí CO2 (tzv. dekarbonizace). Přihlásit se může jakékoliv město či obec ČR s výjimkou krajských měst (mohou se ale hlásit městské části). 

Zdroj: OBEC 2030. http://obec2030.cz/soutez

Označení budovy | Komentář k ustanovení § 31 obecního zřízení přinášíme v dalším dílu z cyklu článků, který od ledna letošního roku vydáváme pod názvem Zákon o obcích: paragraf za paragrafem.

Zdroj: SMS-služby. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/zakon-o-obcich-paragraf-za-paragrafem/-31-oznaceni-budovy/ 

Evropský institut pro veřejnou správu EIPA iniciuje další ročník ceny European Public Sector Award (EPSA) 2023/2024 | Zviditelňovat dobrou práci odváděnou úřednicemi a úředníky ve veřejné správě považujeme z hlediska zlepšování veřejného mínění v naší společnosti za velice potřebné. V duchu toho chceme upozorňovat zejména na tu práci, která přinesla výjimečné výsledky. Smyslem EPSA je ocenění inovativních a reformních projektů ve veřejné správě napříč EU. Ačkoli Česko podalo v minulém ročníku do této soutěže jednu jedinou žádost, jsem přesvědčeni, že se máme čím chlubit a letos bychom mohli tuto nízko položenou laťku pokořit.

Letošními kategoriemi soutěže, do kterých můžete nominovat jsou:

  • inovace ve veřejné správě
  • zelená tranzice a udržitelnost
  • digitální transformace.

Databáze předchozích přihlášených projektů jak pro inspiraci, tak pro posouzení, najdete ZDE. Obecné informace k této ceně a přihlášce najdete ZDE. Společně se Sekcí pro státní službu Ministerstva vnitra ČR věříme, že se v prostředí agend místních samospráv najdou inovativní projekty, které si zaslouží zviditelnit! 

Zdroj: Marcela Porvazníková, SMS ČR

Dotazník k pomoci samosprávám v oblasti digitalizace a kyberbezpečnosti | V současné době připravuje sekce veřejné správy Ministerstva vnitra projekt zaměřený na pomoc samosprávám v oblasti digitalizace a kyberbezpečnosti. Připravili proto dotazník a požádali nás o součinnost při sběru dat mezi našimi členy. Díky takto sesbíraným podnětům budou schopni projekt zacílit tak, aby co nejvíce uspokojili skutečné potřeby obcí. Dotazník naleznete na tomto odkaze:  https://www.survio.com/survey/d/digi-nastroje-pro-obce a lze ho vyplnit do 31. srpna 2023. 

Zdroj: Marcela Porvazníková, SMS ČR

Evropský týden mobility | EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY (ETM) je vlajková kampaň Evropské komise, která se každoročně koná v termínu 16.–22. září. Cílem je zvýšit povědomí občanů o udržitelné mobilitě, upozornit na problémy v dopravě a hledat řešení šetrná ke klimatu a životnímu prostředí. Ke kampani se může zdarma připojit každá obec, ať už se rozhodnete zorganizovat jakoukoliv aktivitu na podporu udržitelné mobility.

Zdroj: MŽP. Evropský týden mobility. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/evropsky_tyden_mobility

sladkÁ TEČKA

 

Velký zájem o IROP potvrzuje již 3000 žádostí o dotaci | Integrovaný regionální operační program registruje přes 3000 podaných projektů v programovém období 2021–2027.  K 16. srpnu IROP vyhlásil 58 individuálních výzev, 16 výzev městské aglomerace ITI a 8 výzev pro komunitně vedený místní rozvoj. Vyhlášeno tak je téměř 87 % alokace celého programu.

Zdroj: MMR. MMR: O IROP je velký zájem, svědčí o tom už 3000 žádostí o dotaci. Dostupné z: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-o-irop-je-velky-zajem,-svedci-o-tom-uz-3000-zaZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení