Uveřejněním výzvy a zadávací dokumentace na profilu zadavatele dané obce či webu obce (v případě tzv. otevřené výzvy) či jejím rozesláním uchazečům o veřejnou zakázku (v případě výzvy uzavřené) zahájí zadavatel výběrové řízení. V tento okamžik začíná běžet lhůta pro podání nabídek. 

Délku této lhůty, tedy přesný den a čas, do kdy je možné nabídky podat, je zadavatel povinen stanovit již zadávací dokumentaci.  Zpravidla se jedná o 10 až 15 kalendářních dní. Nezapomínejme, že lhůta začíná běžet až následující den po dni uveřejnění či rozeslání dokumentace a končí až půlnocí posledního dne lhůty. Poslední den se tak již do lhůty nepočítá. 

A čím se při stanovení lhůty řídit? V případě, že má zadavatel schválený interní předpis (směrnici) pro zadávání veřejných zakázek, který minimální délku této lhůty pro podání nabídek stanoví, zadavatel je povinen jej respektovat. Stejná povinnost se týká situace, kdy se jedná o dotované finanční prostředky a délku lhůty určil poskytovatel dotace.

Tip:

Nemáte obecní směrnici a uvažujete o jejím přijetí? Chcete si stávající směrnici zjednodušit? Napište nám na eliska.klouckova@sms-sluzby.cz, zdarma vám zašleme náš vzor.

 

V průběhu lhůty může zadavatel vysvětlit, doplnit či změnit zadávací podmínky, a to z vlastní iniciativy, anebo na podnět některého z účastníků řízení. Může se jednat o změnu obchodních podmínek, požadavků na kvalifikaci, ale může být také odstraněna či objasněna nedokonalost projektové dokumentace. 

V případě, že zadavatel změní některou z podmínek výběrového řízení, měl by také odpovídajícím způsobem lhůtu pro podání nabídek prodloužit a účastníky o tom vhodně informovat, tj. stejným způsobem, jakým řízení zahájil. Informaci tak zveřejní na místě, kde je zveřejněna zadávací dokumentace, či ji odešle osloveným dodavatelům. Doporučujeme, aby zadavatel již v zadávací dokumentaci stanovil pravidla pro to, do jakého dne a jakým způsobem mohou účastníci vysvětlení zadávací dokumentace žádat (např. emailem).  

Zadavatel, v případě, že je to vzhledem k předmětu plnění vhodné, může v zadávací dokumentaci stanovit termín pro prohlídku místa plnění. Tento institut lze doporučit zejména v případě, kdy se místo plnění nachází na místě, které není veřejně dostupné a účastníci řízení se s ním nemohu jednoduše seznámit. Termín prohlídky je vhodné stanovit přibližně do třetiny či poloviny lhůty pro podání nabídek. V případě, že by na základě prohlídky vyvstaly dotazy ze strany účastníků řízení, bude zadavatel mít dostatečný časový prostor na jejich vypořádání. 

Doplňme, že v této situaci by zadavatel, aby neporušil zásadu rovného zacházení, měl veškerá vysvětlení poskytovat účastníkům způsobem uvedeným výše. V žádném případě by nemělo dojít k situaci, kdy bude některému z účastníků poskytnuto více informací než jinému. 

Pro informace o našich službách v oblasti veřejného zadávání nás kontaktujte na e-mailu: eliska.klouckova@sms-sluzby.cz


Na začátek stránky

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci, a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací