SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Zajímalo by mě, zda v případě, že zákonný zástupce chce pro své dítě individuální vzdělávání (jedná se o předškolní vzdělávání, tedy poslední ročník MŠ), činí tak prostřednictvím oznámení a ne žádosti. Pokud tomu tak je, tak ředitel tuto skutečnost pouze bere na vědomí?

Individuální vzdělávání v mateřské škole je upraveno § 34b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Dítěti, pro které je předškolní vzdělávání povinné může zákonný zástupce zvolit, že bude vzděláváno individuálně. V takovém případě zákonný zástupce tuto skutečnost oznámí řediteli mateřské školy, ve kterém mimo jiné uvede dobu, po kterou má být dítě vzděláváno individuálně a důvody pro individuální vzdělávání. Jedná se o oznámení, nikoli o žádost, ředitel mateřské školy tedy o individuálním vzdělávání dítěte nerozhoduje.

Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Ředitel mateřské školy vezme tuto skutečnost na vědomí.

Ředitel mateřské školy následně doporučí zákonnému zástupci oblasti vycházející z rámcového vzdělávacího programu, ve kterých bude dítě vzděláváno. V těchto oblastech bude následně ověřena úroveň vzdělávání dítěte. Zákonný zástupce musí zajistit účast dítěte na ověření. Ředitel školy může z určitých důvodů rozhodnout o ukončení individuálního vzdělávání dítěte.

Jiná situace je však u individuálního vzdělávání v základních školách. Zde rodič o individuální vzdělávací plán dítěte žádá a o povolení rozhoduje ředitel školy, do které byl žák přijat k plnění povinné školní docházky. Žádost tedy může být podána až poté, co bylo rozhodnuto o přijetí žáka do dané základní školy. Ředitel školy individuální vzdělávání povolí, pokud jsou pro něj dány závažné důvody, jsou zajištěny dostatečné podmínky, osoba, která bude žáka vzdělávat, má alespoň středoškolské vzdělání s maturitou a pokud jsou zajištěny vhodné učební materiály. Za každé pololetí je pak žák přezkoušen, při přezkoušení se zjistí, zda zvládá příslušné učivo.

Ředitel mateřské školy tedy o individuálním vzdělávání dítěte při povinném předškolním vzdělávání nerozhoduje, pouze bere na vědomí oznámení zákonného zástupce dítěte. Naopak u základních škol ředitelé o individuálním vzdělávání žáka rozhodují na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Ředitel základní školy může o individuálním vzdělávání rozhodnout až po tom, co je dítě do základní školy přijato.


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení