SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Ráda bych se poradila ohledně uzavřené smlouvy na zakatalogování naší školy na stránkách společnosti Seznam firem Czech, s. r. o., kterou uzavřela moje předchůdkyně.

Nejsem si jistá, jakým způsobem je možné ji vypovědět, nemám k dispozici žádnou smlouvu ani obchodní podmínky, ty uvedené na stránkách jsou s neaktuálním datem a neobsahují informaci, jak lze smlouvu ukončit. Předpokládám, že smlouva byla původně uzavřena akceptací zaslané faktury. Na e-maily či telefonáty společnost obvykle nereaguje nebo nepošle slíbené. Telefonicky mi bylo sděleno, že výpovědní lhůta je tři měsíce a začíná běžet po každém kvartále. Nyní bych tedy platila ještě do 6/2024. Výpověď mám poslat e-mailem.

Je to však v pořádku? Jak mám zajistit, aby byla smlouva skutečně řádně ukončena a škola nemusela v budoucnu řešit rozhodčí řízení?

 

společnost Seznam firem Czech s.r.o., se kterou uzavřela Vaše předchůdkyně smlouvu o zakatalogování/propagaci, lze na internetových stránkách dohledat jako veřejně známou společnost zasílající zavádějící nabídky služeb.1 Tuto nekalou obchodní praktiku lze označit za tzv. katalogový podvod, který směřuje k neúmyslnému uzavření smlouvy, a to uvedením druhé strany v omyl. Princip spočívá v doručení nenápadné faktury na služby, která je ve skutečnosti návrhem na uzavření smlouvy. Vinou např. nepozornosti může být tato faktura zaplacena, čímž dojde k přijetí této nabídky a následnému uzavření smlouvy a rovněž i vzniku závazku za poskytované (bezcenné) služby platit.

Obchodní podmínky dostupné na webových stránkách předmětné společnosti obsahují problematická a nevýhodná ustanovení (např. trvání smluvního vztahu, rozhodčí doložka či neupravují možnost podat výpověď). Jaké jsou možnosti obrany, pokud již byla smlouva uzavřena?

Doporučujeme další fakturu písemně odmítnout a podvodné společnosti dále neplatit.  Dále doporučujeme prostřednictvím doporučeného dopisu či datovou schránkou zaslat podvodné společnosti námitku, že nepovažujete předmětnou smlouvu za uzavřenou, neboť podle Vás vůbec nevznikla, respektive je neplatná, jelikož byla smlouva uzavřena v omylu (§ 586 občanského zákoníku). Dále lze odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti podle § 2002 a násl. občanského zákoníku).2

Smlouva, která byla uzavřena za použití výše uvedených nekalých praktik, je od počátku neplatná. V případě neplatnosti smlouvy se jedná o plnění bez právního důvodu a obecně vzniká nárok na vrácení plnění, tj. vydání bezdůvodného obohacení podle § 2991 a násl. občanského zákoníku.

Lze i doporučit podat podnět na Českou obchodní inspekci, která je oprávněna ukládat pokuty za porušení zákazu užívání nekalých obchodních praktik (§ 24 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

Nekalé obchodní praktiky mohou naplnit znaky trestného činu podvodu podle § 209 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.

______________

1    Např. z článku Novinky.cz. Katalogové podvody se šíří Českem, nenechte se nachytat. 2015. Dostupné z:  https://www.novinky.cz/clanek/finance-katalogove-podvody-se-siri-ceskem-nenechte-se-nachytat-270050 Nebo na webu pedagogické.info. Další katalogový podvod: Seznam firem Czech s.r.o. 2018. Dostupné z: http://www.pedagogicke.info/2018/11/dalsi-katalogovy-podvod-seznam-firem.html

2 Manuál jednání s katalogovými společnostmi. 2021. Dostupné z: https://www.podb.cz/files/uploads/AK%20Škára/Manual_jednani_s_katalogovymi_spolecnostmi.pdf

 


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení