SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Do naší ZŠ se opět hlásí více prvňáčků, než můžeme vzít, a to jsme vloni navýšili kapacitu a více navýšit už nejde. Lze vytvořit nějaká kritéria, např. nejdříve přijmout děti obecní, děti spádové a naposledy ostatní? Lze nějaká pravidla určit a kdo by je měl vytvořit – školní rada společně se zřizovatelem?

Situace, kdy počet žáků hlásících se k povinné školní docházce převyšuje počet žáků, které je možné přijmout, je nežádoucí. Primárně by takový problém měl řešit zřizovatel navýšením kapacity školy, pokud však k tomuto řešení nedošlo, je možné stanovit kritéria, na základě kterých budou žáci přijímáni.

Dle § 178 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je obec povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky, a to zřízením základní školy, nebo zajištěním plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve svém vyjádření k tématu zápisu dětí do ZŠ1 uvádí, že samotné zřízení základní školy však nelze považovat jako dostačující, a to především ve chvíli, kdy obec nezajistila dostatečnou kapacitu, tedy nesplnila svou povinnost k zajištění povinné školní docházky pro několik žáků.

Přednostně budou do základní školy přijímáni žáci, kteří mají trvalé bydliště v příslušném školském obvodu dané základní školy (§ 36 odst. 7 školského zákona). Školský obvod lze vymezit obecně závaznou vyhláškou obce. Jestliže však z kapacitních důvodů nemohou být přijati všichni “spádoví” žáci, je nutné stanovit pomocná kritéria, na základě kterých budou žáci přijímáni. Ta nesmí být diskriminační.2

Kritéria pro přijetí musí být vždy stanovena předem a zákonní zástupci dětí s nimi musí být seznámeni. Příklady těchto kritérií uvádí veřejná ochránkyně práv ve svém doporučení k rovnému přístupu k povinné školní docházce.3 Jako nediskriminační a přípustná kritéria uvádí především absolvování mateřské školy zřízené při základní škole, fakt, že dítě žádající o přijetí mělo odklad, nebo že do stejné školy chodí jeho sourozenec. Naopak za nepřípustné považuje test školní zralosti, pořadí přihlášky, vzdálenost bydliště od školy nebo členství ve sportovním klubu spolupracujícího se školou.

Nejlegitimnější variantou je ale losování, ač se takové řešení může zdát příliš tvrdé. Je to nejobjektivnější a nejspravedlivější způsob. Způsob a průběh losování ale musí být transparentní, které lze dosáhnout určením data losování dopředu, přítomností rodičů, stanovením osob provádějících losování.

Kritéria pro přijetí stanoví ředitel, protože právě on dle § 165 odst. 2 písm. e) rozhoduje o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Naopak nepřijetí dítěte musí být řádně odůvodněno, aby bylo zřejmé, že nedošlo k diskriminaci.

_____________________

1 Vyjádření MŠMT k tématu zápisu dětí do ZŠ, Praha 17. ledna 2014, dostupné na https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vyjadreni-msmt-k-tematu-zapisu-deti-do-zs

2 Jako diskriminační kritéria vymezuje antidiskriminační zákon (zákon č. č. 198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů) v § 2 odst. 3 rasu, etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, zdravotního postižení, náboženské vyznání, víru či světový názor. Školský zákon v § 2 považuje za diskriminační kritéria jazyk, rod, sociální původ, majetek a další.

3 Doporučení veřejné ochránkyně práv k rovnému přístupu k povinné školní docházce ze dne 27.2.2017, sp. zn.: 14/2017/DIS/VB.


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení