SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Škola má ve školním řádu uvedeno, že žáci při vyučování nesmí používat mobilní telefony, chytré hodinky, tablety, ani jiná záznamová zařízení až na výjimky, kdy jsou k tomu žáci vyzvání vyučujícím v době vyučování. Zákaz používání se tedy nevztahuje na dobu přestávek. Škola řeší situaci, kdy žák o přestávce pořídil na mobilní telefon fotografii spolužáka, doplnil ji hanlivým komentářem a zveřejnil ji na sociální síti. Na žáka, který je na fotografii, to samozřejmě mělo negativní dopad, objevila se také šikana. Dotaz zní, jak má škola postupovat, když žák poruší školní řád, resp. jakým způsobem škola může takovému chování zabránit - zneužívání mobilních telefonů o přestávce. Navíc škola čelí kritice ze strany jednoho zákonného zástupce, který požaduje, aby škola mobilní telefony dětem ve škole buď úplně zakázala, nebo jim je zabavovala (dítě tohoto zákonného zástupce mobilní telefon nemá / nepoužívá).

 

  Co se týče kyberšikany, jedná se o rozsáhlou problematiku, kterou je nutné řešit pokud možno v jejích začátcích. To, jakým způsobem bude tento druh šikany řešen, je závislé zejména na jejím rozsahu, intenzitě a době trvání.

  Obecně je osobnost člověka chráněna zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „NOZ“). Ust. § 84 a 85 NOZ zakazují:

  • zachycovat jakýmkoliv způsobem podobu člověka tak, aby bylo možné určit jeho totožnost bez jeho svolení
  • rozšiřovat podobu člověka bez jeho svolení

  Z dotazu není patrný věk dítěte, které se dopustilo kyberšikany. Proto je nutné přihlédnout k tomu, že pachatel nemusí být v době spáchání přestupku odpovědny. Dle § 18 zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, za přestupek není odpovědný ten, kdo v době jeho spáchání nedovršil patnáctý rok svého věku.

  Obdobné platí i u odpovědnosti za trestné činy dle § 25 zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník, kdo v době spáchání činu nedovršil patnáctý rok svého věku, není trestně odpovědný.

  Z důvodu nedostatečného věku většiny dětí základních škol, není možné užití přestupkového zákona. Pokud by však šikana naplňovala znaky skutkové podstaty některého trestného činu, musela by se řešit prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení podle zákona č. 218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech mládeže.

  Jak bylo již výše uvedeno veškeré postupy související s řešením této situace budou vycházet z intenzity šikany, doby trvání šikany, věku pachatele, či zda jedná o skupinovou šikanu.

  Z tohoto důvodu je nutné nejprve rozsah šikany vyšetřit. Teprve poté je možné stanovit způsob, jak dále postupovat.

  Co se týče plošného zákazu telefonu ve školách, to umožňuje současné znění § 30 odst. 3 školského zákona. Ředitel školy je oprávněn zcela zakázat užívání mobilních telefonů, a to mimo vyučovací hodiny. Podmínkou je zakotvení tohoto zákazu do školního či vnitřního řádu. O regulaci telefonů na školách pojednává i stanovisko České školní inspekce dostupné na: https://www.pedagogicke.info/2024/02/stanovisko-ceske-skolni-inspekce-k.html

  V případě, že bude při vyšetřování šikany zjištěn větší rozsah šikany, případně i přestupková a trestní odpovědnost pachatelů, doporučuji užít:

  • Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany ve školách
  • Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování

  Jedná se o metodické pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dostupné přímo na stránkách ministerstva: https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny?highlightWords=kyber%C5%A1ikana

  V případě metodického pokynu k prevenci a řešení šikany ve školách se jedná o rozsáhlý dokument popisující jednotlivé kroky, jak v těchto případech postupovat.


  SMS ČR Vzdělávání
  Vzdělávací kurzy
  pro obce a školy
  Na začátek stránky

  Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
  Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

  Podrobné nastavení