SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Prosím, jak správně rozdělit příspěvky z FKSP pro zaměstnance MŠ? Mají všichni stejný příspěvek (na stravování, vitamíny, rekreaci...)  nebo je možné příspěvky krátit dle pracovního úvazku? Dvě učitelky mají 100 %, jedna 30 % (pracovní poměr na 1 rok), chůva a uklízečka 50 %. Pokud zaměstnanec neodpracuje 3 hod. denně, nemá nárok na příspěvek na stravování? V případě možného krácení, jak správně upravit směrnici?

 

Fond kulturních a sociálních potřeb je upraven ve vyhlášce Ministerstva financí č. 114/2002 Sb. Vyhláška umožňuje poskytovat vymezená plnění z FKSP všem zaměstnancům v pracovním poměru, ať už se jedná o zaměstnance na plný nebo zkrácený úvazek. Příspěvek však nelze poskytnout osobám pracujícím na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

Tato vyhláška ani žádný jiný právní předpis neupravují, zda se příspěvek poměrně krátí v případě, kdy zaměstnanec nepracuje na plný úvazek. Zaměstnavatel tedy může o této záležitosti rozhodnout, měl by tak však učinit vnitřním předpisem, aby byly podmínky poskytování příspěvku transparentní a stanovené předem. Ve vnitřním předpise lze tedy např. stanovit, že příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb bude každému zaměstnanci poskytnut ve výši, která odpovídá poměru rozsahu jeho úvazku ke stanovené týdenní pracovní době. Pokud tak však zaměstnavatel neučiní, příspěvek bude poskytován všem zaměstnancům ve stejné výši bez ohledu na výši úvazku.

Z FKSP lze dle § 7 vyhlášky přispívat zaměstnancům na stravování a na peněžitý příspěvek na stravování, nejvýše však 45 % tohoto příspěvku. Ačkoliv není stanoveno, že by zaměstnanec pro tento příspěvek musel odpracovat určitý počet hodin denně, jeho poskytnutí by v tomto případě mělo vliv na účetnictví. Podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jsou daňově uznatelným nákladem výdaje na:

  • provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin, nebo
  • příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované jako nepeněžní plnění až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu podle zákoníku práce, maximálně však do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin, nebo
  • na peněžitý příspěvek na stravování.

Příspěvek na stravování lze přitom uplatnit jako výdaj (náklad) pouze, pokud přítomnost zaměstnance v práci během této stanovené směny trvá alespoň 3 hodiny. 

Pokud bude příspěvek poskytnut po méně než 3 hodinách práce, nebude možné jej uplatnit jako náklad a situace by mohla výt vyhodnocena jako nesprávné nakládání s majetkem, kdy ředitel nejedná s péčí řádného hospodáře.


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení