SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Obracím se na Vás s dotazem, který se týká výpisu z rejstříku trestů. Mám právo jej požadovat u všech zaměstnanců s nimiž uzavírám pracovní smlouvu? Co v případě, kdy mění pracovní pozici v organizaci např. z kuchařky na vedoucí školní kuchyně? Jak je to v případě dohod ve školství, řeší se tam také?

 

Informace o trestněprávní bezúhonnosti je jednou z informací, kterou nesmí zaměstnavatel po zaměstnanci požadovat, a to ani před vznikem pracovního poměru, ani v jeho průběhu [§ 316 odst. 4 písm. h) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce].

Výjimkou jsou situace, kdy je pro vyžadování této informace dán důvod s ohledem na povahu vykonávané práce a kdy je takovýto požadavek přiměřený. Příkladem může požadavek na bezúhonnost týkající se trestných činů krádeže či zpronevěry u zaměstnanců nakládajících s vyššími finančními obnosy.1 Výslovně tomu je i v případech, které stanoví zákon nebo jiný právní předpis.

Takovým zákonem je také zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, který v § 3 odst. 1 písm. c) stanoví bezúhonnost jako předpoklad pro výkon činnosti pedagogického pracovníka. Za bezúhonnou se zde nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena za trestný čin spáchaný úmyslně, nebo za trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s výkonem činnosti pedagogického pracovníka, pokud se na ni podle zákona nehledí, jako by nebyla odsouzena [§ 29a odst. 1 písm. a) zákona o pedagogických pracovnících]. Bezúhonnost se prokazuje výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce.

Výpis z Rejstříku trestů lze tedy ve škole požadovat po pedagogických pracovnících, u ostatních zaměstnanců (včetně Vámi zmiňované vedoucí školní kuchyně) by musel být dán důvod spočívající v povaze práce a tento požadavek by musel být odůvodněný. Ve školství bývá důvodem pro předložení výpisu snaha zjistit, jestli zaměstnanec nebyl odsouzen např. z týrání či zneužívání dětí či jiných násilných trestných činů.

Pravidla jsou stejná pro zaměstnance na hlavním pracovním poměru i pro zaměstnance zaměstnané na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, u dohod se však většinou výpis nevyžaduje. Při změně pracovní pozice už není třeba výpis požadovat.

________________

1 NÁHLÍKOVÁ KALETOVÁ, Romana. Lustrace zaměstnanců – kdy může zaměstnavatel chtít po zaměstnanci výpis z rejstříku trestů. Právní prostor [online]. 2019 [cit. 2021-9-2]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/pracovni-pravo/lustrace-zamestnancu-kdy-muze-zamestnavatel-chtit-po-zamestnanci-vypis-z-rejstriku-trestu


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení