SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Chtěla bych se zeptat na možnosti řešení v situaci, kdy mě zákonný zástupce neprávem obvinil z toho, že fyzicky trestám děti v mateřské škole a zavírám je do sklepa? Jak můžu postupovat při své obhajobě a jak zajistit, aby lži dále nepoškozovaly nejen moje jméno, ale i celou mateřskou školu?

V soukromoprávní rovině poskytuje ochranu osobnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “občanský zákoník”). Již úvodní ustanovení občanského zákoníku říká, že každý má právo na ochranu svého života a zdraví, jakož i svobody, cti, důstojnosti a soukromí (§ 3 odst. 2 písm. a) občanského zákoníku). Základní úprava ochrany osobnosti je dále upravena v oddíle 6 hlavy II části první občanského zákoníku, v němž je upraveno, že ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy (§ 81 občanského zákoníku).

Zásah do cti člověka musí být neoprávněný (tj. v rozporu s objektivním právem), objektivně způsobilý vyvolat újmu poškozenému v důsledku nepravdivého tvrzení a překračující přípustnou intenzitu (nejedná se o oprávněnou kritiku).

Prostřednictvím žaloby na ochranu osobnosti se můžete v občanskoprávním řízení domáhat toho, aby od neoprávněného zásahu bylo upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek (§ 82 odst. 1 občanského zákoníku). Vznikne-li škůdci (tj. zákonnému zástupci) povinnost odčinit újmu na jeho přirozeném právu chráněném podle části první občanského zákoníku, nahradí škodu i nemajetkovou újmu, kterou tím způsobil (§ 2956 občanského zákoníku). Způsob a výše přiměřeného zadostiučinění musí být určeny tak, aby byly odčiněny i okolnosti hodné zvláštního zřetele (např. úmyslné způsobení újmy at) (§ 2957 občanského zákoníku).

Právo na čest se nepromlčuje s výjimkou práva na odčinění újmy způsobené na tomto právu (§ 612 občanského zákoníku).

Ochranu poskytuje dále správní právo trestní a právo trestní, a to v zákoně č. 251/2016 Sb., o některých dalších přestupcích (dále jen “zákon o některých dalších přestupcích”) a zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen “trestní zákoník”). Podle tzv. zásady subsidiarity trestní represe lze trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu (§ 12 odst. 2 trestního zákoníku).

Urážka na cti může být přestupkem proti občanskému soužití (§ 7 zákona o některých dalších přestupcích), za nějž lze uložit pokutu do 20 000 Kč.

Je-li intenzita jednání zákonného zástupce škodlivější, může naplňovat znaky skutkové podstaty trestného činu pomluvy podle § 184 trestního zákoníku. Předmětné ustanovení říká, že “Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou závažnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok”.

Oznámení o spáchání trestného činu lze podat u kteréhokoliv policejního orgánu, a to podle § 59 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu (dále jen “trestní řád”).

Dospěje-li policejní orgán, že popisovaný skutek není trestním činem, věc odloží usnesením a může ji odevzdat příslušnému orgánu k projednání přestupku (§ 159a odst. 1 písm. a) trestního řádu).


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení