SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Prosím o právní rozbor situace, kdy dítě již bylo přijato ke školní docházce, ale jednala za něj pouze matka, otec s přijetím nesouhlasí. Otec se o přijetí dozvěděl až nyní a nepřeje si, aby dcera byla do naší školy přijata.

 

Vzdělávání dítěte rozvedených rodičů má mnoho úskalí. Na začátek je dobré zdůraznit, že vzdělávání, ale i jiná opatření ve vztahu k dítěti, musí být v jeho nejlepším zájmu.

Rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům (§ 865 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Má ji každý rodič, ledaže by jí byl zbaven - tedy oba rozvedení rodiče, i přesto, že dítě bylo případně svěřeno do péče jen jednomu z nich. Součástí rodičovské odpovědnosti je právo a povinnost rodiče zajišťovat výchovu a vzdělání dítěte.

Rodiče vykonávají rodičovskou odpovědnost ve vzájemné shodě a v souladu se zájmy dítěte. Při výběru školy by měli rodiče zvážit především názor samotného dítěte, dále pak jeho nadání a schopnosti nebo vzdálenost školy. Ustanovení § 877 odst. 1 občanského zákoníku říká, že pokud se rodiče nedohodnou na záležitosti pro dítě významné, rozhodne na návrh rodiče o této záležitosti soud.

Soud ustanoví dítěti opatrovníka, který ho bude v řízení zastupovat. Po zhodnocení všech výše zmíněných aspektů rozhodne rozsudkem, v jehož výroku určí, do jaké školy bude dítě docházet. Rodiče jsou pak povinni se tímto názorem soudu řídit.

Je však běžné, že dítě je při podání přihlášky k povinné školní docházce zastoupeno pouze jedním rodičem, protože není vyžadováno, aby přihláška byla podepsána oběma rodiči. Má se za to, že rodiče v tomto případě jednají ve shodě. Pokud by ale rodič podávající přihlášku jednal proti vůli toho druhého, má tento právo tuto domněnku vyvrátit (§ 876 odst. 3 občanského zákoníku). Škola pak nemůže o takto podané přihlášce rozhodnout, a to až do doby, kdy rodiče naleznou shodu, nebo dokud nerozhodne soud. 

Jestliže škola již o přijetí rozhodla, měla by o této skutečnosti informovat otce o jeho právech a povinnostech, zdůraznit snahu o nalezení shody s druhým rodičem. Pokud otec podá návrh k soudu, může soud rozhodnout i zpětně, vzhledem k tomu, že se jedná o významnou záležitost dítěte.1 V opačném případě dítě zůstane ve škole, do které je přihlášeno.

_________________

1 WESTPHALOVÁ, Lenka. § 876 [Vzájemná shoda rodičů a jednání jednoho rodiče]. In: HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655−975). 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 818.


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení