SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Obracím se na Vás s dotazem, zda je správné zařazení asistenta pedagoga do platové třídy pro pedagogy /konkrétně pro člověka se středoškolským vzděláním a kurzem pro asistenty v délce 100 vyučovacích hodin/. Vedeme v tomto směru diskusi se mzdovou účetní, která tvrdí, že by tento asistent měl být hodnocen dle tabulky pro nepedagogy. tam se domníváme, že patří školní asistent. Mohu poprosit o vysvětlení?

  Problematika Vašeho dotazu, ač zní jednoduše, je poměrně složitá a odpověď je nutné hledat ve více právních předpisech. Dle § 2 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů je asistent pedagoga, společně s učitelem „pedagogickým pracovníkem“ a vykonává tzv. „přímou pedagogickou činnost“.

  Dále je nutné u pedagogických pracovníků dle § 2 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě určit jejich „Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací v jednotlivých platových třídách (dále jen „potřebné vzdělání“). Jestliže má asistent pedagoga středoškolské vzdělání, tak může být zařazen dle § 2 odst. 1 písm. f) až I) tohoto nařízení do 6 – 9 platové třídy. (v případě nižšího vzdělání spadají asistenti pedagoga do nižších platových tříd, viz níže)

  Podmínky pro určení, do jaké konkrétní platové třídy má být asistent pedagoga zařazen podrobně upravuje nařízení vlády č. 222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě .

  Přílohou tohoto nařízení vlády je „Katalog prací ve veřejných službách a správě“, kde pod písmenem A. Seznam povolání a rozpětí platových tříd -> 1 Část -> Díl 2.16 VÝCHOVA A VZDĚLÁNÍ je psáno, že asistenti pedagoga spadají do čtvrté až deváté platové třídy

  To, do jaké platové třídy má být konkrétní asistent pedagoga zařazen se tedy určuje dosaženým vzděláním a nároky, které jsou na něj kladeny. Tyto jednotlivé nároky jsou podrobně rozepsány níže a postačí, aby asistent pedagoga v určené třídě splňoval alespoň jeden bod.

  Jednotlivé body obtížnosti jsou podrobně rozepsány v následné části této přílohy pod písmenem B. Zařazení prací do povolání a platových tříd -> 1. ČÁST -> DÍL 2.16 VÝCHOVA A VZDĚLÁNÍ -> 2.16.05 ASISTENT PEDAGOGA:

  Čtvrtá platová třída asistenta pedagoga:

  - přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměřených na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků nebo studentů,

  - přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměřených na vytváření základních pracovních, hygienických, sebeobslužných a jiných návyků.

  Pátá platová třída asistenta pedagoga:

  - provádění rutinních prací při výchově dětí a žáků nebo studentů, upevňování jejich společenského chování, pracovních, hygienických, sebeobslužných a jiných návyků, péče a pomoc při pohybové aktivizaci dětí a žáků nebo studentů.

  Šestá platová třída asistenta pedagoga:

  - výchovné práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků nebo studentů,

  - výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků.

  Sedmá platová třída asistenta pedagoga:

  - výklad textu, popřípadě učební látky a individuální práce s dětmi a žáky nebo studenty podle stanovených vzdělávacích programů a pokynů.

  Osmá platová třída asistenta pedagoga:

  - vzdělávací a výchovná činnost podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo 

  - vychovatele zaměřená na speciální vzdělávaní, individuální vzdělávání nebo specifické výchovné potřeby dítěte, žáka nebo studenta nebo skupiny dětí, žáků nebo studentů.

  Devátá platová třída asistenta pedagoga:

  - samostatná vzdělávací a výchovná činnost při vyučování zaměřená na speciální vzdělávací potřeby dítěte, žáka nebo studenta podle rámcových pokynů učitele nebo speciálního pedagoga,

  - samostatná vzdělávací, výchovná nebo speciálně pedagogická činnost vykonávaná v souladu se stanoveným individuálním vzdělávacím plánem dítěte, žáka nebo studenta podle rámcových pokynů speciálního pedagoga školského poradenského zařízení a v souladu s pokyny učitele.

  Po zařazení asistenta pedagoga do konkrétní platové třídy je nutné dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě zohlednit i délku jeho praxe. Dle § 5 odst. 5 písm. a) tohoto nařízení vlády se u pedagogických pracovníků (učitelů i asistentů pedagoga) určuje Platový tarif přílohou č. 5 tohoto nařízení - “stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 5 (v Kč měsíčně)

  Interpretací všech výše uvedených právních předpisů, lze dovodit, že:

  - učitelé i asistenti pedagogů jsou pedagogickými pracovníky. 

  - pedagogičtí pracovníci jsou odměňováni podle stejné stupnice platových tarifů.

  Odlišnost v odměňování učitelů a asistentů pedagoga spočívá v tom, že asistenti spadají do 4 – 9 platové třídy, zatímco učitelé do 8 – 14 platové třídy.

  Platové třídy 8 a 9 se tedy u učitelů a asistentů mohou vzájemně překrývat a obě pracovní pozice jsou hodnoceny podle stejné tabulky.


  SMS ČR Vzdělávání
  Vzdělávací kurzy
  pro obce a školy
  Na začátek stránky

  Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
  Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

  Podrobné nastavení