SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

V návaznosti na Vámi pořádaný seminář ,,Mimoškolní výlety a právo" bych prosila o zodpovězení dotazu týkajícího se podávání léku zdravotníkem na škole v přírodě. Pokud jako zdravotník při zotavovací akci budu potřebovat podat lék např. na snížení teploty, kašel apod. mám si předem vyžádat souhlas rodičů s podáváním těchto léků, nebo stačí je informovat o situaci a řešit s nimi případný další postup?

  Dle ust. § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen ZZS“) lze zdravotní služby pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li tento zákon jinak.

  V případě malých dětí, musí být dle § 892 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku tento souhlas nahrazen souhlasem rodiče.

  Dále má zdravotník dle § 35 odst. 1 ZZS povinnost zjistit i názor dítěte na poskytnutí zamýšlených zdravotních služeb, jestliže je to přiměřené rozumové a volní vyspělosti jeho věku. Pokud se ovšem zdravotní péče bude týkat žáků mateřské školy, tak jejich rozumová a volní vyspělost nebude na takové úrovní, aby se bylo možné řídit jejich názorem. 

  Zdravotní služby, které lze poskytnout i bez souhlasu

  ZZS v ust. § 35 odst. 3 řeší i případy, kdy lze poskytnout zdravotní péči i bez souhlasu zákonného zástupce. Jedná se o tzv. neodkladnou, či akutní péči, a je možné ji poskytnout i bez souhlasu zákonného zástupce, nelze-li jej získat bez zbytečného odkladu. O tom, co znamenají pojmy neodkladná, či akutní péče, ne zcela jasně pojednává § 5 odst. 1 písm. a) a b) ZZS. Toto ustanovení zákona rozděluje jednotlivé druhy zdravotní péče podle časové naléhavosti jejího poskytnutí.

  Jako první a nejnaléhavější je neodkladná péče, jejímž účelem je zamezit nebo omezit vznik náhlých stavů, které bezprostředně ohrožují život nebo by mohly vést k náhlé smrti nebo vážnému ohrožení zdraví, nebo způsobují náhlou nebo intenzivní bolest nebo náhlé změny chování pacienta, který ohrožuje sebe nebo své okolí.

  V případě akutní péče se jedná o méně naléhavé případy, jejímž účelem je odvrácení vážného zhoršení zdravotního stavu nebo snížení rizika vážného zhoršení zdravotního stavu tak, aby byly včas zjištěny skutečnosti nutné pro stanovení nebo změnu individuálního léčebného postupu nebo aby se pacient nedostal do stavu, ve kterém by ohrozil sebe nebo své okolí.

  V obou výše uvedených případech se však musí jednat o tak významné zdravotní stavy, při kterých je ohrožen život dítěte, či hroz vážné ohrožení jeho zdraví. 

  Závěr

  Závěrem k výše uvedenému lze dodat, že kromě výše uvedených případů neodkladné a akutní péče není možné podávat dětem léky bez souhlasu zákonného zástupce.

  S podáváním léků dětem souvisí i otázka případných alergií na léky, či jiné nežádoucí interakce, které nemusí být zdravotníkovi známy. Vždy je tedy vhodné si kromě souhlasu rodiče vyžádat i informace o tom, zda dítě nějaké léky již užívá, případně je nesmí užívat. V ideálním případě je možné vytvořit formulář, do kterého rodiče zapíší všechny známé souvislosti s užíváním léků a podepíší souhlas s jejich podáváním na školní akci. V některých případech zdravotník předem vyhotoví seznam jím používaných léků, který může být přílohou daného souhlasu. Dále je možné si od rodičů vyžádat telefonický kontakt a dohodnout se na možnosti je kdykoliv kontaktovat za účelem udělení souhlasu.


  SMS ČR Vzdělávání
  Vzdělávací kurzy
  pro obce a školy
  Na začátek stránky

  Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
  Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

  Podrobné nastavení