SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Na základě upozornění dnes již naší bývalé zaměstnankyně jsme zjistili, že od září 2017 nebyl vyplácen zvláštní příplatek asistentkám pedagoga ve speciálních třídách, na který měly nárok podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Poté, co jsme zjistili, že došlo ze strany školy k pochybení, doplatili jsme zvláštní příplatek všem zaměstnankyním, které mají na něj nárok, a to za dobu posledních tří let. Výše příplatku byla stanovena na 1000 Kč podle §8 nařízení vlády č. 341/2017, náhrada byla vyplacena úměrně jejich úvazku.

Naše bývalá zaměstnankyně považuje vyplacenou částku za nedostatečnou, protože nepokrývá celé období, kdy nebyl zvláštní příplatek vyplácen. Na náš postup si chce stěžovat, případ chce nechat přešetřit a případně řešit soudní cestou. Proto bychom chtěli požádat o právní posouzení našeho postupu, nedošlo-li z naší strany k dalšímu pochybení.

 

Promlčení je upraveno v § 629 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tato úprava se vztahuje na všechna majetková práva, tedy i na ta vyplývající z pracovněprávních vztahů.

Promlčení je institut, který nutí věřitele (zde zaměstnanec) “starat se“ o svá práva, zároveň zajišťuje právní jistotu, a chrání tak dlužníky (zde škola) před uplatňováním práv po dlouhém časovém úseku. Komentář k danému paragrafu říká následující: „Účelem institutu promlčení není jen motivace věřitele ke včasnému uplatňování práv, ale též zajištění právní jistoty a omezení uplatňování pohledávek, jež jsou s ohledem na plynutí času obtížně prokazatelné. Po uplynutí velmi dlouhého časového úseku je tudíž opodstatněné, aby nastoupil účinek promlčení práva.“1

Promlčecí lhůta činí dle občanského zákoníku 3 roky a běží od chvíle, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé, tedy od chvíle, kdy se věřitel o svých právech dozvěděl. Podmínkou běhu promlčecí lhůty je totiž skutečnost, že věřitel o svých právech věděl, nebo vědět měl a mohl. V tomto konkrétním případě lze předpokládat, že zaměstnankyně o svých právech vědět měla a mohla.

I po 3 letech může oprávněný u soudu namítat své právo. Pokud však protistrana upozorní na to, že právo bylo promlčeno, tedy že od vzniku nároku na proplacení uplynuly 3 roky, nemůže soud rozhodnout ve prospěch oprávněného, protože jeho právo zaniklo.

K pochybení ze strany školy tedy nedošlo. Zaměstnankyně měla o proplacení zvláštního příplatku požádat dříve v rámci “péče“ o svá práva. V případě soudního sporu by škola namítla, že právo na zvláštní příplatek bylo za období září 2017 - červen 2019 promlčeno.

___________________

1 BRIM, Luboš. § 629 [Délka obecné promlčecí lhůty]. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2022, s. 2056, marg. č. 2.

 


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení