SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Mám dotaz týkající se zdravotní způsobilosti pedagogického pracovníka pro výjezd na školu v přírodě. Z naší školy pojede cca 40 žáků 2. - 5. ročníku v doprovodu 4 pedagogických pracovníků, z nichž jeden je zároveň zdravotníkem. Jedna pracovnice si nedlouho před plánovaným výjezdem přivodila zlomeninu, což je řešeno ortézou (závěsem). Zlomenina nebyla nijak komplikovaná, pracovní neschopnost tedy nemá a ve škole normálně pracuje. Mohu ji i přesto, že je po úrazu a s jistým pohybovým omezením, vyslat jako doprovod a dozor na plánovaný výjezd, nebo je její současný zdravotní stav překážkou a jako doprovod jet nemůže? 

  Odpověď na tento dotaz není zcela jednoznačná a je třeba zvážit více právních předpisů souvisejících s touto problematikou. Předpokládám, že vůle Vás i Vaší pracovnice je, aby se školy v přírodě účastnila a aby případně v budoucnu bylo možné toto rozhodnutí právně obhájit.

  Základním právním předpisem je v tomto případě zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský zákon (dále jen „ŠKZ“). Dle § 164 odst. 1 písm. h) ředitel školy odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi nezletilými žáky.

  Dále je dohled a dozor nad žáky ve škole i na mimoškolních akcích upraven v čl. 10 a násl. Metodického pokynu č. j. 37 014/2005-25, k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT. I zde je upravena odpovědnost ředitele školy, který musí v případě dohledu a dozoru přihlédnout zejména k vykonávané činnosti, věku žáků a jejich rozumovému rozvoji (vyspělosti), dopravním a jiným rizikům.

  Co se týče zákoníku práce, dle § 103 odst. 1 nesmí zaměstnavatel připustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, současně o této problematice pojednává i zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, který ve svém § 3 odst. 1 písm. d) říká, že pedagogickým pracovníkem může být pouze ten, kdo je zdravotně způsobilý. Ve druhém odstavci tohoto znění zákona se píše, že posuzování předpokladu podle odstavce 1 písm. d) se řídí zvláštním právním předpisem. V tomto případě se bude jednat o zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, ze kterého vyplývá to, že rozhodovat o tom, zda je či není zaměstnanec zdravotně způsobilý, může pouze poskytovatel zdravotních služeb.

  To, jak poskytovatel zdravotních služeb rozhodne, není možné předvídat, jelikož existuje více faktorů s tím souvisejících. Jak jste již sama psala, zlomenina je bez komplikací. Dále je důležitá doba hojení zlomeniny, náročnost programu ve škole v přírodě a další faktory, které je oprávněn posoudit pouze kvalifikovaný lékař.

  Výše uvedené směřuje spíše proti vyslání zraněné zaměstnankyně na školu přírodě. Nicméně dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, při akcích konaných mimo místo vzdělávání nesmí na 1 osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Tzn. zde by stačily i jen 2 osoby zajišťující ochranu bezpečnost žáků. Z uvedeného vyplývá, že na škole v přírodě bude nadbytek zajišťujících osob, a na zraněnou zaměstnankyni budou kladeny jen takové nároky, které odpovídají jejímu zdravotnímu stavu.


  SMS ČR Vzdělávání
  Vzdělávací kurzy
  pro obce a školy
  Na začátek stránky

  Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
  Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

  Podrobné nastavení