Obsah novely zákona o matrikách přibližuje právník Prokop Šulák.

Ačkoli většina lidí nepřichází do kontaktu s matrikami každodenně, jde o oblast veřejné správy, která citelně zasahuje do osobní a rodinné sféry obyvatel a je tak pro jejich život nezbytná. Má-li veřejná správa dobře sloužit, musí právní regulace efektivně reagovat na vývoj společnosti. A tak zákonodárci přistoupili ke schvalování změn matričního zákona.

V předchozím článku byla věnována pozornost těm z nich, které vyplynou ze zavedení centrálního evidenčního informačního systému, tzv. eMatriky, jenž má být uveden do provozu k 1. lednu 2027. Vedle toho se však současná novela věnuje řešení i jiných praktických obtíží a procesních změn v oblasti rodinného práva. A právě na ně se soustředí tento článek.

Přehled změn

Pozornost bude věnována především těm změnám, které reagují na současný stav rodinného života i na praktické problémy matriční agendy. Konkrétně se tedy zaměříme na to, co přinese zrušení institutu tzv. registrujících matričních úřadů, jak se projeví změny v zapisování jmen a příjmení, na určování otcovství před matričním úřadem tzv. trojdohodou, jaké bude posílení práv dětí při rozhodování o změnách jejich jmen, či na možnosti oddávání poslanci a senátory, možnosti oddávání bez přítomnosti matrikáře, a nakonec i na změny v matričních poplatcích.

Zrušení registrujících matričních úřadů

Zrušení institutu registrujících matričních úřadů znamená ve svém důsledku možnost volby místa a času pro vstup do registrovaného partnerství. Za současného stavu je ke správě registrovaných partnerství příslušno pouze 14 registrujících úřadů s vymezenými správními obvody. Návrh novely přibližuje tuto úpravu podobě uzavírání manželství, tedy vedle zavedení možnosti uzavřít registrované partnerství na kterémkoliv matričním úřadě mohou zájemci o vstup do registrovaného partnerství žádat, aby k jeho uzavření došlo na kterémkoliv vhodném místě dotčeného správního obvodu a v kteroukoliv vhodnou dobu. Tomu se zároveň přizpůsobí i příslušná ustanovení zákona o správních poplatcích, poplatky budou odpovídat výši poplatku snoubenců.

Zápisy zdrobnělých a domáckých jmen a změny v zápisech příjmení

Matriční praxe podle sněmovního tisku v posledním období registruje značný tlak na uvolnění pravidel ve vztahu k domácké a zdrobnělé podobě existujícího jména, který vyústil i v řadu případů, kdy se rodiče domohli zápisu takové podoby jména soudní cestou. Novela proto počítá s liberalizací úpravy. Zatímco v současnosti § 62 odst. 1 zákona o matrikách neumožňuje zápis zdrobnělých a domáckých jmen do matriční knihy, návrh novely tyto zápisy připouští.

V oblasti změn příjmení se navrhuje umožnit manželům i po uzavření manželství prohlásit, že příjmení jednoho z manželů bude příjmením společným, k němuž bude druhý připojovat své dosavadní příjmení. Dále se navrhuje rozšířit úpravu změn příjmení v souvislosti s osvojením, kde se navrhuje nově umožnit i nezletilému osvojenci ponechat si za určitých předpokladů své dosavadní příjmení. Naopak v případě osvojení zletilého se navrhuje připustit i možnost přijmout osvojitelovo příjmení.

Mater semper certa est, pater incertus

Určit otcovství tzv. trojdohodou bude podle návrhu možné i před matričním úřadem, nikoliv pouze před soudem.Novela připouští, že rozvádějící se manželé si někdy stihnou ještě před rozvodem najít nové partnery, a dokonce počít potomky. Proto upravuje prohlášení otcovství u dětí narozených v zákonné lhůtě od zahájení řízení o rozvodu. Podle práva totiž „mater semper certa est“, tedy, matka je vždy jistá (v případě mé matky platí i že „si je vždy jistá“), ale v případě otců moc jistot nemáme, a proto se už od dob starých Římanů otcovství určuje sňatkem. Otcem dítěte je manžel matky. A ten se teď může společně vyslovit. Vedle toho novela počítá i s pravidly pro předcházení duplicitním řízením, která by mohla nastat současně u soudu a u matričního úřadu.

Posílení práv dětí

S novelou se posouvá věková hranice, od které je vyžadován souhlas dětí při rozhodování o změnách jejich jmen, a to ze stávajících 15 na 12 let. Zdůrazňuje se, že dítě není objektem státní péče, ale subjektem nadaným právy, který se v míře co možná nejširší o své záležitosti sám stará. K tomuto stavu cílí i nová právní úprava zákona o matrikách. Není přitom podstatné, zda dítě dosáhne věku 12 let před podáním návrhu na osvojení nebo v průběhu řízení.

Oddávání poslanci a senátory a oddávání bez přítomnosti matrikáře

Možnost snoubenců projevit svou vůli vstoupit do manželství před poslancem či senátorem byla zavedena přijetím pozměňovacího návrhu poslance Roberta Králíčka. Přijatý pozměňovací návrh poslankyně Elišky Olšákové umožňuje oddávat bez matrikáře, má-li oddávající odbornou způsobilost matrikáře podle § 9 odst. 1 zákona o matrikách. V takovém případě musí snoubenci předložit oddávajícímu osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření sňatku.

Správní poplatky

Úprava, kterou dochází ke zvýšení řady matričních poplatků, přišla spolu s pozměňovacím návrhem poslance Davida Šimka. Zvýšení části poplatků zdůvodnili předkladatelé úpravy tím, že současné sazby mnohdy nepokrývají ani náklady určitého matričního úkonu. Například poplatek za svatbu mimo úředně stanovenou místnost tak vzroste z 1000 korun na 3000 korun. Dochází rovněž k zavedení nových poplatků, a sice poplatku za vydání vícejazyčného standardního formuláře a poplatku za vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku.

Závěrem

Není toho zrovna málo, co novela matričního zákona přinese. Změny, kterým byla věnována pozornost, vypovídají o tom, že naše právní úprava měla a má co dohánět. K řadě z nich došlo na základě podnětům a připomínek Sdružení místních samospráv ČR, které dlouhodobě usiluje o efektivní, vstřícné a férové fungování matriční správy. Zda a jaké budou dopady novely na život na českém venkově, to teprve ukáže čas.

Zdroje

  • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  • Závěrečná zpráva RIA k návrhu novely zákona o matrikách. Dostupné z: https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNCFCJMZKB/
  • ST 431/0 a pozměňovací návrhy k němu
  • Zpravodaj Sdružení místních samospráv ČR: SMSka 6/2023. s. 4-7

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení