Obsah novely zákona o matrikách přibližuje právník Prokop Šulák.

Práce s matrikami patří odnepaměti k základním činnostem obcí. Jedná se o oblast práva, která citelně zasahuje do osobní identity lidí a do jejich rodinného života. Rigidita v této oblasti je proto nutně překážkou rozvoje rodinných, komunitních i celospolečenských vztahů. I proto je myšlenka novely současného matričního zákona obecně vítána. Jaké změny má však aktuální novela přinést?

Hlavní cíle novely

Primární cíle nové právní úpravy, které se týkají matrik, lze shrnout do dvou hlavních oblastí. Jedná se jednak o vytvoření zákonného zakotvení matričního informačního systému a způsobu jeho fungování a jednak o řešení praktických obtíží a procesních změn v oblasti rodinného práva. Cílem tohoto článku je představit první z těchto okruhů, kterým je matriční informační systém a jeho právní zakotvení.

Co to je matriční informační systém?

Zavedení centrálního matričního informačního systému (eMatrika) je hlavní změnou, kterou novela zákona přináší. Matriční informační systém (dále jako MIS) je koncipován jako agendový informační systém veřejné správy, jehož správcem bude Ministerstvo vnitra. Tento systém bude propojen s dalšími informačními systémy veřejné správy, budou jej využívat všechny matriční úřady a určené zastupitelské úřady v zahraničí.

Co nového přinese zavedení MISu?

Současný stav vedení matrik je založen na silném tradičním pojetí rukopisných matrik a nereflektuje trend digitalizace státních procesů směrem k informační společnosti 21. století. Hlavním cílem je proto umožnit vydávání matričních (a některých dalších) dokladů v elektronické podobě, přičemž se počítá i se systémem jejich dálkové verifikace. Centrální evidence matričních údajů rovněž umožní získávání matričních dokladů na jakémkoliv příslušném matričním úřadu nebo zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí.

Dále MIS poskytne přehled všem matričním úřadům o souhlasných prohlášeních rodičů o určení otcovství k dítěti, vodítko pro posuzování přípustnosti zápisu netradičního jména do matriky, či možnost ověření, zda předkládaný matriční doklad byl skutečně vydán. Současně bude k dispozici historie zápisů vedených ke konkrétní matriční události, která umožní jak snazší kontrolu, tak i možnost statistických šetření k optimalizaci matriční agendy.

Omezení místní příslušnosti výkonu matriční agendy

Přijetí navrhované právní úpravy počítá také s omezením místí příslušnosti matričních úřadů. Zachována bude místní příslušnost pro případy zápisu matričních událostí, v ostatních případech však bude zrušena, čímž bude umožněno, aby druhopisy matričních dokladů či potvrzení o údajích z matriční knihy a doslovné výpisy z matriční knihy vydal kterýkoliv matriční úřad, ovšem za podmínky, že údaje k příslušné matriční události/matriční skutečnosti již budou propsány do MIS.

Propojení s portálem občana a s dalšími informačními systémy veřejné správy

Integrace MISu a Portálu občana zajistí fyzickým osobám možnost podávat řadu žádostí zcela on-line. Právě v portálu občanu budou žadatelům zpřístupňovány výpisy údajů z MISu. Cílovým stavem je rovněž provázání MISu s dalšími systémy veřejné správy, zejména pak s agendovým informačním systémem evidence obyvatel (AISEO), resp. základním registrem obyvatel (ROB), a dále s cizineckým informačním systémem, což má rovněž přispět k usnadnění ověřování údajů.

Neveřejnost a ochrana matričních údajů

Důkladná pozornost je v nové právní úpravě věnována podmínkám poskytování matričních údajů, a to právě z důvodu jejich neveřejnosti. Orgánům veřejné moci budou údaje poskytovány jen v nezbytně nutném rozsahu a za zákonem stanovených podmínek. Zároveň budou veškeré aktivity spojené s poskytováním údajů zaznamenávány, čímž má být zajištěna ochrana údajů před zneužitím. Poskytování údajů fyzickým osobám bude probíhat za stejných podmínek, jako je tomu nyní v případě poskytování údajů z matričních knih.

Doprovodné evidence MISu

Součástí MISu budou rovněž doprovodné evidence, které usnadní procesy na poli matričního práva. Jedná se o evidenci prohlášení o určení otcovství, evidenci osvědčení o splnění požadavků pro uzavření církevního sňatku, evidenci vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo ke vstupu do registrovaného partnerství, evidenci matričních tiskopisů a evidence jmen.

„Plomby“

Pokud dojde k zahájení řízení, které by mohlo zasáhnout do podoby matričních údajů, bude pro takové případy v MISu existovat funkce tzv. „plomby“, tedy možnost vyznačení, že k zahájení procesu změny došlo. Tento údaj bude přístupný všem matričním a zastupitelským úřadům s přístupem do MISu.

Náklady

Zpráva RIA předpokládá, že obce budou muset vynaložit náklady na úpravu lokálních informačních systémů matričních úřadů tak, aby mohla být matriční data exportována do centrálního systému, případně pak i náklady na připojení matričních úřadů. Celkové náklady na pořízení informačního systému včetně migrace dat jsou odhadovány na 364,5 mil. Kč.

Závěrem

Digitalizace matrik rozhodně nebude snadným ani levným procesem. Jelikož matriční úřady vedou v současnosti matriční záznamy prostřednictvím přibližně 20 různých informačních systémů a v různých formátech, je účinnost ustanovení, které zavedení MISu realizují, značně předsunuta. Uvedení eMatriky do provozu je proto plánováno až na 1. leden roku 2027. Jisté však je, že zavádění matričního informačního systému bude zásadně ovlivňovat podobu zákona o matrikách a fungování této oblasti veřejné správy.

 

Zdroje:

  • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  • Závěrečná zpráva RIA k návrhu novely zákona o matrikách. Dostupné z: https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNCFCJMZKB/
  • REDAKCE. Vláda: Návrh novely zákona o matrikách, jménu a příjmení. Právní rozhledy, 2023, č. 9, s. II
  • C. H. BECK. Matriční informační systém. Právní zpravodaj, 2. 6. 2023
  • Zpravodaj Sdružení místních samospráv ČR: SMSka 6/2023. s. 4-7

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení