Poplatek za ověření podpisu se zvýšil na 50 Kč.

Dne 1. 1. 2024 nabyla účinnosti část vládní novely zákona č. 414/2023 Sb., kterou se změnil zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Uvedenou novelou došlo i ke změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a to v oblasti některých typů správních poplatků.

Konkrétně došlo ke zvýšení sazby správního poplatku za provedení úkonu legalizace (tj. ověření pravosti podpisu) nebo otisku razítka na dokumentu nebo na jeho stejnopisu. Výše správního poplatku za legalizaci tak nově činí 50 Kč za každý legalizovaný podpis. Původní částka byla 30 Kč. K navýšení správního poplatku došlo na základě pozměňovacího návrhu skupiny poslanců. Předkladatelé pozměňovacího návrhu odůvodnili zvýšení poplatků tím, že předešlé sazby neodpovídaly náročnosti matričních úkonů ani rostoucím výdajům, které jsou s nimi spojené. Jinak řečeno sazby nepokrývaly ani náklady spojené s konkrétním matričním úkonem.

Poplatek za vidimaci (tj. ověření shody opisu nebo kopie s listinou) a konverzi dokumentů zůstal nezměněn, a činí tedy 30 Kč za každou i započatou stranu.

Výše uvedenou novelou došlo zároveň ke změně zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů. Žadatel o ověření podpisu tak od 1. 1. 2024 nemůže při ověření podpisu prokázat svoji totožnost řidičským průkazem. Důvodem je, že úřady nemají přístup do evidence řidičských průkazu a nemohou proto správně vyhodnotit platnost předloženého řidičského průkazu. Aktuálně tak lze prokázat totožnost pouze občanským průkazem nebo cestovním pasem. Dále bylo upřesněno, že jako průkaz totožnosti se uznává též průkaz totožnosti občana smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace.

Mgr. Tereza Kostková

Zdroje

  • Zákon č. 414/2023 Sb. kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
  • Pozměňovací návrh skupiny poslanců č. 3160 k vládnímu návrhu zákona č. 414/2023 Sb., sněmovní tisk č. 431.

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení