V pátek 24. března schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kterou nyní čeká projednání v Senátu. Posláním novely je zejména odstranit nedostatky transpozice unijních směrnic, vedle toho však zákonodárci usilovali také o zjednodušení administrativy v zadávacím řízení, odstranění některých korupčních rizik, srozumitelnější a přehlednější podobu zákonných pravidel a celkově lepší soulad s evropským právem. Samotné jádro procesu zadávání však zásadní změny nečekají, návrh zákona rovněž nezakládá nová práva ani povinnosti s výraznými ekonomickými dopady. [1]

Vláda Petra Fialy předložila návrh novely zakázkového zákona sněmovně 17. června 2022, ta jej projednávala jako sněmovní tisk č. 249 od září loňského roku a 24. března byla novela přijata hlasy 158 poslanců. Na řadě je nyní projednání návrhu zákona senátory. V parlamentu se tak jedná již o desáté změně zákona o zadávání veřejných zakázek, nicméně jde o první novelu takto komplexního rozsahu, přináší totiž více než 300 konkrétních úprav.

Předmětem kritiky Evropské komise vůči České republice byly především ty nedostatky transpozice, které spočívaly v nesprávném určení předpokládaných hodnot u veřejných zakázek nepravidelné povahy, dále pak ve způsobu nastavení pravidel pro písemnou komunikaci v zadávacím řízení či v nekonformní úpravě předkládání dokladů prokazujících kvalifikaci dodavatele.

PŘIHLASTE SE NA NÁŠ WEBINÁŘ

Řada změn v zákoně byla přijata za účelem zmírnění nežádoucího formalismu v zadávacím řízení, příliš přísné požadavky byly odstraněny např. u institutů jistoty a zadávací lhůty. Zmírnění se dotkne také předkládání dokladů prokazujících splnění kvalifikace dodavatelů, tedy zadavatel již nebude muset vyžadovat originály těchto dokumentů. Další terminologické změny vzešly jak v důsledku snahy o přesnější transpozici evropského práva, tak i z požadavků praxe zadávacího řízení.

Značnou pozornost věnoval zákonodárce úpravě ochranných prostředků proti nesprávnému postupu zadavatele. Zadavatel bude mít nově možnost v zadávací dokumentaci stanovit, že námitky proti ní lze podat nejpozději 72 hodin před koncem lhůty pro podání nabídek. Totéž bude platit pro postup v soutěži o návrh. Úprava podávání námitek byla dále doplněna o speciální pravidla, která se vztahují k zadávání veřejných zakázek na základě rámcových dohod a na základě dynamického nákupního systému. Vyjasnění se dočkala i úprava tzv. blokačních lhůt.

Zjednodušení administrativy se projeví taktéž v komunikaci mezi zadavatelem a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Zadavatel bude moci splnit povinnost zasílat Úřadu náležitou dokumentaci prostřednictvím nového IT nástroje. Za účelem omezení šikanózních návrhu bude nově podnět k zahájení správního řízení u Úřadu podmíněn zaplacením kauce.[2]

Korupce ve veřejných tendrech má být potlačena např. zavedením povinnosti dodavatelů podlimitních zakázek prokázat svoji způsobilost. Tím má dojít k omezení účasti na veřejných zakázkách těch společností a koncernů, které byly pravomocně odsouzeni v souvislosti s porušováním hospodářské soutěže.[3] 

[1] Důvodová zpráva, s. 36 a 37, sněmovní tisk 249

[2] Tisková zpráva ÚOHS https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6899917

[3] Tisková zpráva MMR https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-zakon-o-zadavani-verejnych-zakazek-bude-jednod


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení