Zákon o obcích je páteřním předpisem komunálního práva, bez jehož důkladné znalosti se v praxi nedá obejít. Ve spolupráci s Dominikem Hrubým, který se této oblasti dlouhodobě věnuje (mimo jiné jeho jméno najdete pod odpovědmi Právní poradny SMS ČR), jsme se pro naše čtenáře rozhodli připravit cyklus článků, ve kterých vás s jednotlivými ustanoveními obecního zřízení postupně seznámíme. 

§ 12

 

Způsob vyhlášení obecně závazných vyhlášek a nařízení obce (dále jen „právní předpis obce“) a podmínky nabytí platnosti a účinnosti právních předpisů obce stanoví zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.57)

________________________________________________

57) Zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

Komentované ustanovení svěřuje úpravu vyhlašování právních předpisů obce, tedy obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, zvláštnímu zákonu o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „zákon o Sbírce PP ÚSC“). Řádné vyhlášení je nezbytným předpokladem pro nabytí platnosti a účinnosti právního předpisu obce. Pokud k němu nedojde, nemůže takový právní předpis zakládat žádná práva a žádné povinnosti, resp. jeho adresáty nelze porušování takového právního předpisu nijak sankcionovat.

Nad rámec komentovaného ustanovení je na místě zdůraznit, že obce ve Sbírce PP ÚSC vyhlašují pouze své právní předpisy – obecně závazné vyhlášky a nařízení obce – nikoliv další správní akty a jiné dokumenty (opatření obecné povahy, vnitřní směrnice, stanovy DSO, dokumenty doručované veřejnou vyhláškou nebo různá sdělení plnící informační povinnost podle zvláštních zákonů).

Vyhlašování právních předpisů obce před 1. 1. 2022

Ve znění před 1. 1. 2022, tedy před nabytím účinnost zákona o Sbírce PP ÚSC, § 12 zákona o obcích obsahoval v šesti odstavcích komplexní úpravu vyhlašování právních předpisů obce a úpravu evidence právních předpisů. Právní předpisy byly vyhlašovány vyvěšením na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů, přičemž se za den vyhlášení považoval první den vyvěšení.

Standardně mohly právní předpisy obce nabývat účinnosti nejdříve patnáctým dnem po dni vyhlášení, který byl také dnem nabytí účinnosti v případě, že sám právní předpis nestanovil pozdější datum. Pouze výjimečně v případě existence naléhavého obecného zájmu bylo možné stanovit dřívější počátek účinnosti, nejdříve však dnem vyhlášení. Nařízení obce s rozšířenou působností (viz. komentář k § 11) se zveřejňovalo na úředních deskách všech obecních úřadů v jejím správním obvodu.

Zákon dále ukládal obci povinnost vést evidenci právních předpisů, které v minulosti vydala, v rozsahu „číslo a název právního předpisu, datum jeho schválení, datum nabytí jeho platnosti, datum nabytí jeho účinnosti, popřípadě i datum pozbytí jeho platnosti“ a povinnost zpřístupnit právní předpisy obce i jejich evidenci na obecním úřadu (nařízení obce s rozšířenou působností musela být přístupná na všech obecních úřadech v jejím správním obvodu).

Poslední povinností obce související s vyhlašováním právních předpisů bylo jejich neprodlené zaslání dozorovému orgánu – v případě obecně závazných vyhlášek Ministerstvu vnitra, v případě nařízení obce krajskému úřadu.

Informační systém Sbírky právních předpisů

Zákon o Sbírce PP ÚSC, na nějž odkazuje komentované ustanovení, upravuje vyhlašování právních předpisů obcí jejich zveřejněním ve zvláštním informačním systému veřejné správy – Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

Sbírka PP ÚSC, kterou spravuje Ministerstvo vnitra, je bezplatně a neomezeně veřejně přístupná prostřednictvím webových stránek. § 7 zákona o Sbírce PP ÚSC nicméně přesto stanoví obcím a krajům povinnost umožnit v úředních hodinách bezplatně nahlížet do Sbírky v elektronické podobě.

Tento způsob vyhlašování právních předpisů územně samosprávných celků byl přezkoumáván Ústavním soudem, který jej ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 18/21 ze dne 8. 12. 2021 uznal jako ústavně konformní, a vyslovil, že „cíl shromáždit ucelený soubor právních předpisů na jednom veřejnosti přístupném místě způsobem umožňujícím dálkový přístup, sledovaný tímto opatřením k zajištění poznatelnosti práva platného a účinného na místní úrovni a předvídatelnosti následků vlastního jednání jeho adresáty, je legitimní a slučitelný s principem právního státu podle čl. 1 odst. 1 Ústavy.“

Postup při vyhlašování právních předpisů ve Sbírce právních předpisů

Své právní předpisy obce zveřejňují ve Sbírce PP ÚSC prostřednictvím elektronického formuláře. Po nahrání potřebných dokumentů a vyplnění metadat lze právní předpis rovnou odeslat prostřednictvím informačního systému datových schránek, nebo stáhnout příslušnou datovou zprávu a odeslat jí prostřednictvím elektronického systému spisové služby.

Zveřejňovaný text právního předpisu musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu, tedy takovém formátu, jehož struktura umožňuje přečíst jeho obsah pomocí softwarového nástroje (vhodnými formáty jsou PDF obsahující textovou vrstvu, DOC či DOCX nebo RTF). Pokud z objektivních důvodů není možné zveřejnit určitou část právního předpisu (např. obrazovou či mapovou přílohu) ve strojově čitelném formátu, zveřejní se tato část pouze v otevřeném formátu.

Vedle textu právního předpisu obce při zveřejňování zadávají také metadata právního předpisu podle § 2 odst. 3 zákona o Sbírce PP ÚSC. Jedním z metadat podle tohoto ustanovení je i číslo právního předpisu. Číslování právního předpisu však informační systém Sbírky PP ÚSC provádí automaticky, a to v souladu s § 6 zákona o Sbírce PP ÚSC arabskými čísly v souvislé číselné řadě pro každou obec (či jiného vyhlašovatele) společné pro obecně závazné vyhlášky i nařízení, která se uzavírá vždy na konci kalendářního roku.

Případnou existenci překážky bránící zveřejnění právního předpisu ve Sbírce PP ÚSC (typicky spočívající v technické nedostupnosti jejího informačního systému) uveřejní Ministerstvo vnitra na své úřední desce. Pokud obec potřebuje během trvání této překážky neprodleně vyhlásit právní předpis, může tak učinit jeho vyvěšením na úřední desce, a ve Sbírce PP ÚSC ho zveřejnit neprodleně po odpadnutí překážky.

Obec odpovídá za úplnost a správnost obsahu vyhlášeného právního předpisu a jeho metadat. Po vložení může obec opravit nesprávnosti v textu právního předpisu a v jeho metadatech (zjevné nesprávnosti v metadatech může opravit i Ministerstvo vnitra jako správce systému)  nebo napravit skutečnost, že právní předpis nebyl vložen v otevřeném a strojově čitelném formátu. Provedení oprav nicméně nemá vliv na datum vyhlášení právního předpisu. Pokud obec do Sbírky omylem vloží dokument, který není právním předpisem (ani jeho součástí), musí po zjištění této skutečnosti požádat Ministerstvo vnitra o jeho výmaz.

Po řádném vyhlášení právního předpisu ve Sbírce PP ÚSC obec obdrží od Ministerstva vnitra do datové schránky vyrozumění o vyhlášení právního předpisu. Obec má poté povinnost vyvěsit na své úřední desce po dobu alespoň patnácti dnů oznámení o vyhlášení právního předpisu obsahující náležitosti podle § 3 odst. 2 zákona o Sbírce PP ÚSC – k tomuto účelu nejlépe poslouží vytištěné vyrozumění o vyhlášení právního předpisu. Oznámení o vyhlášení nařízení obce s rozšířenou působností zveřejňují na svých úředních deskách též obce v jejím správním obvodu.

Na úřední desce již není nutné v žádné fázi procesu vyhlášení zveřejňovat text právního předpisu. Z logiky věci obce nemají ani povinnost zasílat své nově schválené právní předpisy dozorovým orgánům.

Platnost a účinnost právních předpisů obce

Počátek platnosti a případně i počátek účinnosti právního předpisu se odvíjí ode dne jeho vyhlášení (zveřejnění). Nemají na něj vliv pozdější opravy nesprávností, ani není navázáno na splnění povinnosti vyvěsit na úřední desku oznámení o vyhlášení právního předpisu.

Platnosti nabývá právní předpis dnem vyhlášení ve Sbírce PP ÚSC. Vyhlášení je možné provést prakticky neprodleně po schválení právního předpisu zastupitelstvem. Účinnosti může nabýt právní předpis nejdříve počátkem patnáctého dne následujícího po dni jeho vyhlášení, který je také dnem nabytí jeho účinnosti v případě, že sám nestanoví pozdější datum.

Pouze výjimečně, vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze stanovit dřívější nabytí účinnosti právního předpisu, nejdříve však počátkem dne následujícího po dni vyhlášení. Spočívá-li však důvod pro dřívější počátek vyhlášení v ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, lze stanovit, že právní předpis nabude účinnosti již vyhlášením.

Pro legitimní stanovení účinnosti dříve než patnáctým dnem po vyhlášení je potřeba, aby byl tento postup v obecném zájmu (tj. nikoliv jen v zájmu samotné obce, které příslušné právní předpis schválila a vyhlašuje jej), a aby tento obecný zájem nebylo možné naplnit řádným vyhlášením o maximálně 14 dnů později. Podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 6. 2015, sp. zn. 15 A 8/2014-32, například nelze za naléhavý obecný zájem považovat fiskální zájem obce na výběru místních poplatků.

V tříleté lhůtě od účinnosti zákona o Sbírce PP ÚSC příslušného zákona (tedy do 1. 1. 2025) musí obce ve Sbírce PP ÚSC publikovat také starší právní předpisy, které byly před 1. 1. 2022 vyhlášeny vyvěšením na úřední desku, jinak pozbydou účinnosti. Na tyto právní předpisy se však nevztahuje povinnost zveřejnění v otevřeném a strojově čitelném formátu.


 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení