Zákon o obcích je páteřním předpisem komunálního práva, bez jehož důkladné znalosti se v praxi nedá obejít. Ve spolupráci s Dominikem Hrubým, který se této oblasti dlouhodobě věnuje (mimo jiné jeho jméno najdete pod odpovědmi Právní poradny SMS ČR), jsme se pro naše čtenáře rozhodli připravit cyklus článků, ve kterých vás s jednotlivými ustanoveními obecního zřízení postupně seznámíme. 

§ 18

 

(1) Každá část území České republiky je součástí území některé obce, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.9)

(2) Obec má jedno nebo více katastrálních území.

_____________

9) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.

Komentované ustanovení zakotvuje do zákona o obcích jednak územní členění České republiky na jednotlivé obce s možností výjimek stanovených zvláštním zákonem, jednak institut katastrálního území.

Územní členění ČR

Členění České republiky na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky, vychází z čl. 99 Ústavy ČR. Území je spolu s občany obce základním prvkem nutným pro existenci obce jako územního samosprávného celku (viz. čl. 100 odst. 1 Ústavy ČR).

Přestože to čl. 99 Ústavy ČR nepředpokládá, z čehož vychází odborné debaty o ústavní přípustnosti takového stavu, umožňuje komentované ustanovení, aby zvláštní zákon vymezil části území státu, které nejsou součástí žádné obce. V souladu s poznámkou pod čarou je jediným takovým zvláštním zákonem zákon o zajišťování obrany ČR, který zavádí vojenské újezdy jako vymezené části území státu určené k zajišťování obrany státu a k výcviku ozbrojených sil.

Území vojenských újezdů nejsou součástí žádné obce, jsou však součástí krajů. Na území vojenských újezdů není vykonáváno právo na samosprávu a nelze se zde přihlásit k trvalému pobytu. Státní správu zde vykonává újezdní úřad v čele s přednostou z řad profesionálních vojáků – v současné době mají všechny vojenské újezdy přednostu újezdního úřadu v hodnosti podplukovníka, tedy spadajícího mezi vyšší důstojníky.

V současnosti zákon o zajišťování obrany ČR vymezuje čtyři vojenské újezdy – Boletice v Jihočeském kraji, Březina v Jihomoravském kraji, Hradiště v Karlovarském kraji a Libavá v Olomouckém kraji. Významnou změnu v oblasti vojenských újezdů přinesl zákon č. 15/2015 Sb., kterým byl zrušen vojenský újezd Brdy a zmenšena území ostatních vojenských újezdů.

S vyjímkou území vojenských újezdů je každá část území ČR součástí právě jedné obce a každá obec je součástí právě jednoho kraje, území obcí ani krajů se tedy vzájemně nepřekrývají.

Členění podle územních samosprávných celků respektuje také zákon o územně správním členění státu, který člení území státu pro účely výkonu státní správy, a proto pracuje vedle krajů a obcí též s úrovní správního obvodu obce s rozšířenou působností.

Změny území obcí (formou sloučení obcí, připojení obce, oddělením části obce nebo jiné změny hranic obcí) upravují ustanovení § 19-26 zákona o obcích.

Katastrální území

Pojem katastrálního území vychází primárně § 2 písm. h) katastrálního zákona, který jej definuje jako technickou jednotku, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru nemovitostí společně evidovaný soubor nemovitostí (terminologií nového občanského zákoníku jde o soubor hmotných nemovitých věcí, tj. pozemků a samostatných staveb).

Podle komentovaného ustanovení musí mít obec alespoň jedno katastrální území. Tomu odpovídá i § 21 zákona o obcích upravující oddělení části obcí, který umožňuje oddělení pouze takové části obce, která má samostatné katastrální území. Maximální možný počet katastrálních území zákon neupravuje – nejvyšší počet katastrálních území z existujících obcí má Hlavní město Praha (celkem 112).

Katastrální území sama o sobě nejsou samosprávným ani správním obvodem. Současná právní úprava nicméně umožňuje výčtem katastrálních území vymezit území každé obce (stejně jako území vojenského újezdu, jak předpokládá § 1 odst. 4 zákona o územně správním členění státu). § 26a zákona o obcích totiž stanoví, že je-li území obce nebo jeho část součástí katastrálního území jiné obce, vyzve Ministerstvo vnitra dotčené obce, aby do 1 roku uzavřely dohodu o změně hranic, a pokud k uzavření dohody nedojde, rozhodne o změně hranic samo z moci úřední. Hranice katastrálních území však nemusí respektovat městské části a městské obvody územně členěných statutárních měst.


 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení