Zákon o obcích je páteřním předpisem komunálního práva, bez jehož důkladné znalosti se v praxi nedá obejít. Ve spolupráci s Dominikem Hrubým, který se této oblasti dlouhodobě věnuje (mimo jiné jeho jméno najdete pod odpovědmi Právní poradny SMS ČR), jsme se pro naše čtenáře rozhodli připravit cyklus článků, ve kterých vás s jednotlivými ustanoveními obecního zřízení postupně seznámíme. 

§ 23

 

(1) Do 3 měsíců po ustavujícím zasedání zastupitelstva nově vzniklé obce předá původní obec nově vzniklé obci majetek, který jí náleží podle rozhodnutí krajského úřadu, nebo, neobsahuje-li rozhodnutí krajského úřadu schválení dohody podle § 22 odst. 3, nemovitosti podle § 22 odst. 4 písm. a). O předání majetku pořídí původní a nově vzniklá obec písemný zápis. Tento majetek včetně finančních prostředků, pohledávek a závazků do doby jeho předání spravuje původní obec, která však s ním nemůže nakládat jiným způsobem, než z něj uhrazovat náklady spojené s nezbytnou údržbou majetku a s provozem organizačních složek nově vzniklé obce a nájemné za užívání věcí touto obcí.

(2) V nově vzniklé obci platí právní předpisy obce, které platily na jejím území před jejím vznikem, a to do doby, než budou zrušeny nebo nahrazeny novými.

Komentované ustanovení upravuje pravidla pro předání majetku obci, které vznikne oddělením části obce, a platnost existujících právních předpisů původní obce na jejím území.

Předání majetku

§ 21 odst. 3 písm. c) zákona o obcích svěřuje přípravnému výboru, který inicioval úspěšné místní referendum o oddělení části obce, úkol podílet se na přípravě návrhu na oddělení části obce a především pravomoc jednat za nově vznikající obec při uzavírání dohody o rozdělení majetku. Pokud je tato dohoda uzavřena, je součástí návrhu na oddělení části obce a schvaluje jí v rámci správního řízení krajský úřad. § 22 odst. 4 zákona o obcích pak stanoví pravidla rozdělení majetku pro případ, že k uzavření dohody nedojde, přičemž rozlišuje nemovité a movité věci.

K přechodu majetku, ať už na základě dohody či na základě zákonných pravidel, dochází ze zákona ke dni vzniku nové obce. Odstavec 1 komentovaného ustanovení pak blíže upravuje faktické předání majetku nové obci. Týká se majetku, který nové obci náleží na základě schválené dohody, nebo nemovitých věcí, které obci náleží na základě § 22 odst. 4 písm. a) zákona o obcích. Movité věci s výjimkou příslušenství nemovitostí, finanční prostředky, závazky, podíly na právnických osobách založených obcí a ostatní práva ve smyslu § 22 odst. 4 písm. b) by měly být předány do dispozice nové obce bez zbytečného odkladu po jejím vzniku, neboť bez jakéhokoliv materiálního zabezpečení by jen stěží mohly orgány nové obce začít vykonávat svou působnost.

Po oddělení, které musí podle § 24 zákona o obcích proběhnout k začátku kalendářního roku (tedy ke dni 1. 1.), je nově vzniklé obci na základě § 98 odst. 1 písm. c) zákona o obcích jmenován správce obce. Ten na základě § 58 odst. 1 písm. c) ve spojení s § 58 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí navrhne prostřednictvím krajského úřadu vyhlásit v obci volby do zastupitelstva obce, z nichž vzejde politické vedení obce.

Podle komentovaného ustanovení musí být předmětný majetek předán nové obci do 3 měsíců po ustavujícím zasedání zastupitelstva, které se svolává v souladu s § 91 zákona o obcích. Lhůtu je nutné chápat jako maximální, praktickou realizaci předání majetku lze doporučit provést v co nejkratším čase. Komentované ustanovení stanoví povinnost provést o předání zápis, z nějž musí být jasné, jaký majetek a s jakými případnými faktickými vadami či na něm váznoucími právy třetích osob byl na novou obec převeden.

Ode dne rozdělení do dne předání spravuje předmětný majetek původní obec, ta s ním však nemůže nakládat s vyjímkou úhrady nákladů spojených s nezbytnou údržbou majetku a s provozem organizačních složek nově vzniklé obce a nájemného za užívání věcí touto obcí. S přihlédnutím k této zvláštní úpravě má původní obec přiměřeně též obecné povinnosti správce cizího majetku ve smyslu § 1400 a následujících nového občanského zákoníku, jejichž neplnění může založit nárok nové obce na náhradu škody.

Platnost dosavadních právních předpisů

Právními předpisy obce jsou obecně závazné vyhlášky (viz. § 10 zákona o obcích) a nařízení obce (viz. § 11 zákona o obcích). Odstavec 2 komentovaného ustanovení stanoví, že na území nově vzniklé obce platí po oddělení všechny platné právní předpisy původní obce.

Ke vzniku nové obce oddělením části původní obce dochází vždy ke dni 1. 1. Na území nově oddělené části obce je pak platí ty právní předpisy původní obce, které byly platné (tedy byly řádně vyhlášeny a dosud nebyly zrušeny) k 31. 12. předchozího kalendářního roku, a to včetně takových, které mají nabýt účinnosti po tomto datu (např. 1. 1.).

Jako modelový příklad mohou posloužit:

  • obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpad, kterou zastupitelstvo původní obce přijalo a řádně vyhlásilo v průběhu roku 2023 a s ohledem na roční poplatkové období stanovilo její účinnost na 1. 1. 2024,
  • nařízení obce, kterým se vydává tržní řád, které zastupitelstvo původní obce přijalo a řádně vyhlásilo 28. 12. 2023 a s ohledem na zákonem stanovená pravidla pro platnost a účinnost právních předpisů obcí stanovilo jeho účinnost na 1. 2. 2024.

Pokud k 1. 1. 2024 vznikne nová obec oddělením od původní obce, platí výše uvedené právní předpisy obce i na jejím území, přičemž vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2024 a nařízení 1. 2. 2024, tak jak je v obou předpisech stanoveno.

Na území nově vzniklé obce formálně platí i takové právní předpisy obce, které nemohou na území nové obce vyvolávat žádné právní účinky, neboť regulují právní vztahy pouze na „zbytkovém“ území původní obce – např. obecně závazná vyhláška zakazující pití alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích. Takové právní předpisy by v ideálním případě měly být v zájmu přehlednosti místní právní regulace co nejdříve (ideálně na ustavujícím zasedání zastupitelstva nové obce) zrušeny.

Vzhledem k tomu, že právní předpisy původní obce byly přijímány s ohledem na specifika celé původní obce, nemusí být v mnoha případech pro novou obec optimální. Proto lze obecně doporučit, aby zastupitelstvo nové obce věnovalo po svém zvolení právním předpisům obce zvýšenou pozornost, zrušilo či změnilo právní předpisy původní obce, k nimž má kritický postoj, ale také formálně schválilo nahrazení těch právních předpisů původní obce, které si přeje zachovat, jejich ekvivalentem vydaným zastupitelstvem nové obce.

§ 22: Rozhodnutí o oddělení části obce


 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení