Zákon o obcích je páteřním předpisem komunálního práva, bez jehož důkladné znalosti se v praxi nedá obejít. Ve spolupráci s Dominikem Hrubým, který se této oblasti dlouhodobě věnuje (mimo jiné jeho jméno najdete pod odpovědmi Právní poradny SMS ČR), jsme se pro naše čtenáře rozhodli připravit cyklus článků, ve kterých vás s jednotlivými ustanoveními obecního zřízení postupně seznámíme. 

§ 30

 

Označení ulic a jiných veřejných prostranství provede obec na svůj náklad. Vlastník nemovitosti je povinen strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti; v blízkosti tabulky nesmí umístit jiné nápisy. Označení nesmí být poškozeno, odstraněno nebo zakryto.

Komentované ustanovení upravuje označování ulic a jiných veřejných prostranství.

Obec má povinnost na svůj náklad všechny ulice a jiná pojmenovaná veřejná prostranství označit jejich názvem. Rozhodnutí o názvech ulic či jiných veřejných prostranství a o jejich změnách spadá podle § 84 odst. 2 písm. s) do vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce.

Označení je nezbytné pro bezproblémovou orientaci především v zastavěném území obce, která je důležitá nejen pro občany a návštěvníky, ale také pro složky integrovaného záchranného systému nebo provozovatele poštovních služeb. Z povinnosti provést označení vyplývá také povinnost obce označení udržovat, např. čistit nečitelné a nahrazovat chybějící označovací tabulky apod. Řádné plnění povinnosti obcí kontroluje Ministerstvo vnitra v rámci kontroly výkonu samostatné působnosti ve smyslu § 129a zákona o obcích.

§ 33 zákona o obcích svěřuje úpravu způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství prováděcímu právnímu předpisu, kterým je vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství. Vyhláška nestanoví konkrétní podobu (barvu a velikost) označovacích tabulek, ukládá však zvolit jednotné provedení pro celé území obce.

Tabulka s názvem ulice nebo jiného veřejného prostranství se vždy umisťuje tak, aby byla viditelná. V případě ulic vyhláška ukládá umístění tabulky s názvem ulice vždy na začátku a na konci každé ulice a před a za křižovatkou s jinou ulicí, nad rámec toho může obec umístit další tabulky kamkoliv jinde v ulici. Umístění tabulky s názvem jiného veřejného prostranství vyhláška nijak neupravuje, volba vhodného místa je tedy čistě na uvážení obce.

Při splnění podmínek § 29 zákona o obcích se ulice a jiná veřejná prostranství označují též názvem v jazyce národnostní menšiny, který se uvádí na téže tabulce pod názvem v českém jazyce ve shodné velikosti a typu písma.

K praktickému provedení označení v souladu s pravidly stanovenými vyhláškou musí často obce označovací tabulky umisťovat na cizí nemovité věci (na zdi budov, oplocení apod.). Komentované ustanovení stanoví povinnost vlastníka bez náhrady strpět připevnění označovací tabulky na své nemovitosti a povinnost zdržet se umisťování jiných nápisů do její blízkosti. Vlastník nemovitosti, který odmítne strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti nebo v blízkosti tabulky s označením umístí jiný nápis, se podle § 66d odst. 3 dopustí přestupku.

Stanovení povinností vlastníkům cizích nemovitých věcí vyvolává otázku souladu komentovaného ustanovení s čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, podle nějž je nucené omezení vlastnického práva ve veřejném zájmu možné pouze za náhradu. Lze nicméně konstatovat, že v tomto případě jde o omezení vlastnického práva pouze nepatrného rozsahu, u nějž by adekvátní výši náhrady převyšovaly náklady na její exaktní stanovení.

Zákaz umisťovat v blízkosti tabulky jiné nápisy je s ohledem na smysl a účel označování nutné vykládat tak, že se týká takových nápisů, které mohou ostatním osobám znemožnit či ztížit orientaci, typicky tak, že jsou s označovací tabulkou zaměnitelné nebo snižují její rozeznatelnost na příslušné nemovité věci.

Obec samozřejmě může označovací tabulky umístit i na jiná vhodná místa než jsou nemovité věci cizích osob. Často se tabulky umisťují např. na sloupy elektrického vedení nebo na lampy veřejného osvětlení. S ohledem na výše zmíněný ústavněprávní rozměr by obec měla v případě existence více srovnatelných variant pro umístění určité tabulky preferovat tu variantu, která nepovede k omezení vlastnického práva cizích vlastníků (ačkoliv těm dává komentované ustanovení povinnost omezení strpět).

Poslední věta komentovaného ustanovení zakazuje všem osobám poškozovat, odstraňovat nebo zakrývat označovací tabulky. Poškození, odstranění nebo zakrytí tabulky s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství je podle § 66d odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) zákona o obcích přestupkem, za nějž lze uložit pokutu do 200 000 Kč.

Zatímco u fyzické osoby je pro vznik přestupkové odpovědnosti nutné úmyslné zavinění, u právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby je v souladu s § 20 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich dána objektivní odpovědnost, tj. odpovědnost bez ohledu na zavinění.

§ 29: Názvy v českém jazyce a v jazyce národnostní menšiny


 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení