Zákon o obcích je páteřním předpisem komunálního práva, bez jehož důkladné znalosti se v praxi nedá obejít. Ve spolupráci s Dominikem Hrubým, který se této oblasti dlouhodobě věnuje (mimo jiné jeho jméno najdete pod odpovědmi Právní poradny SMS ČR), jsme se pro naše čtenáře rozhodli připravit cyklus článků, ve kterých vás s jednotlivými ustanoveními obecního zřízení postupně seznámíme. 

§ 31a

 

(1) Čísla popisná a evidenční přiděluje obecní úřad

  1. a) v případě nově vzniklé budovy, která je stavbou vyžadující povolení podle stavebního zákona, na základě písemné výzvy příslušného stavebního úřadu13b),
  2. b) v ostatních případech na základě písemné žádosti vlastníka budovy, jejíž přílohou je geometrický plán a doklad, který osvědčuje, že budova byla uvedena do užívání; přílohy se nevyžadují, dochází-li na základě žádosti vlastníka budovy k přečíslování budovy již zapsané v katastru nemovitostí, anebo jde-li o budovy uvedené v § 31 odst. 2 písm. c).

(2) Obecní úřad sdělí v případě podle odstavce 1 písm. a) neprodleně příslušnému stavebnímu úřadu údaje o čísle popisném nebo evidenčním a jeho příslušnosti k části obce, popřípadě název ulice, do níž stavební objekt náleží, a údaje o čísle orientačním.

(3) O přidělení čísla popisného, evidenčního nebo orientačního vydá obecní úřad vlastníku budovy písemný doklad.

(4) Při zániku budovy obecní úřad přidělená čísla zruší.

(5) Při zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství se přidělená čísla orientační zrušují.

(6) Při zániku části obce rozhodne obec o přečíslování budov v zanikající části obce.

(7) K očíslování, přečíslování nebo zrušení číslování budovy dochází zápisem do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí42).

___________________________

13b) § 121 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb.

42) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Komentované upravuje přidělování čísel pro označování budov a jejich rušení.

Přidělování čísel

Označování budov čísly upravuje § 31 zákona o obcích, který dělí budovy na označované číslem popisným, označované číslem evidenčním a ponechávané bez označení číslem. Dále umožňuje obci k usnadnění orientace v jednotlivých ulicích nebo jiných veřejných prostranstvích budovy označit vedle čísla popisného nebo evidenčního též číslem orientačním.

K číslování se v případech všech druhů čísel využívá řada arabských číslic v rozmezí 1-9999. Obecní úřad musí držet jednotnou číselnou řadu čísel popisných a evidenčních v rámci každé části obce (pokud obec není rozdělena na části, tak v rámci celé obce). Zákon vyžaduje, aby čísla popisná a evidenční byla v rámci části obce jedinečná. U čísel orientačních se pak jednotná číselná řada vztahuje k jednotlivé ulici.

Jednou přidělená čísla popisná a evidenční nelze užívat opakovaně, a to ani po jejich zrušení nebo po přečíslování budov podle § 32 odst. 2. Číslo orientační se pak opakovaně přiděluje pouze v případě, že nová budova stojí na místě budovy zaniklé.

Čísla popisná a evidenční přiděluje obecní úřad buď na základě výzvy stavebního úřadu (poznámka pod čarou č. 13b odkazuje na § 121 odst. 2 stavebního zákona, který upravuje povinnost stavebního úřadu vyzvat po předložení žádosti o kolaudační souhlas příslušnou obec k přidělení čísla), nebo na základě žádosti vlastníka s potřebnými přílohami.

Na základě výzvy stavebního úřadu se číslo popisné nebo evidenční přiděluje nově vzniklým budovám, které vyžadují povolení podle stavebního zákona. U těchto budov nemůže obecní úřad přidělit číslo popisné nebo evidenční bez výzvy stavebního úřadu. Naopak po výzvě stavebního by měl obecní úřad přidělit předmětné budově číslo bez zbytečných odkladů, neboť mu v tomto případě zákon nedává prostor pro správní uvážení – pokud se jedná o budovu, které se podle zákona číslo přiděluje, nemůže obecní úřad z žádného důvodu (např. kvůli neplnění některých závazků vůči obci) odmítnout navzdory výzvě stavebního úřadu budově číslo přidělit.

Budovami, které vyžadují povolení podle stavebního zákona, je nutné rozumět takové budovy, které podle platného a účinného stavebního zákona vyžadují povolení nebo ohlášení. V tomto smyslu zněl odstavec 1 písmeno a) komentovaného ustanovení do 1. června 2023, k tomuto datu však byl přizpůsoben terminologii nového stavebního zákona (s ohledem na další okolnosti předčasně, protože účinnost jádra nového stavebního zákona byla posunuta na 1. ledna 2024).

Po přidělení čísla na základě výzvy stavebního úřadu má podle odstavce 2 komentovaného ustanovení obecní úřad povinnost neprodleně sdělit stavebnímu úřadu údaje o přiděleném čísle popisném nebo evidenčním a jeho příslušnosti k části obce. Pokud se budova nachází v označené ulici nebo na jiném označeném veřejném prostranství, obsahuje sdělení též jejich název, a pokud bylo budově přiděleno i číslo orientační, obsahuje sdělení údaje o přiděleném čísle orientačním.

Na základě žádosti vlastníka budovy přiděluje obecní úřad čísla popisná a evidenční budovám, které podle stavebního zákona nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, a budovám, které již delší dobu existují a podle § 31 zákona o obcích by měly být označeny číslem popisným nebo evidenčním, avšak dosud jim z jakýchkoliv důvodů číslo nebylo přiděleno. Pokud se žádost týká budovy, která vyžaduje stavební povolení nebo ohlášení, avšak dosud není zapsána v katastru nemovitosti, musí být k žádosti přiložen geometrický plán budovy a doklad osvědčující, že budova byla uvedena do užívání.

Odstavec 3 komentovaného ustanovení ukládá obecnímu úřadu povinnost vydat vlastníku budovy doklad o přidělení čísla popisného, evidenčního a orientačního. Na základě tohoto dokladu pak může vlastník splnit povinnost označit číslem svojí budovu vyplývající z § 32 zákona o obcích.

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. března 2007, č. j.: 1 As 9/2006-45, není rozhodnutí o přidělení čísla popisného, evidenčního a orientačního rozhodnutím ve správním řízení, ale úkonem podle části čtvrté správního řádu, neboť se jím nezakládají, nemění, neruší ani závazně neurčují práva a povinnosti osob. Není tedy proti němu přípustné odvolání nebo žaloba ke správnímu soudu. V případě nezákonného postupu (např. přidělení čísla popisného budově, pro kterou zákon předpokládá přidělení čísla evidenčního, nebo odmítnutí přidělení čísla navzdory výzvě stavebního úřadu) je však namístě uplatnění dozorové pravomoci Ministerstva vnitra podle § 124 zákona o obcích.

Rušení čísel

Odstavec 4 komentovaného ustanovení ukládá obecnímu úřadu v případě zániku budovy zrušit všechna čísla (tj. číslo popisné nebo evidenční i číslo orientační) přidělená takové budově.

Vzhledem k tomu, že podle § 31 odst. 4 zákona o obcích je nutným předpokladem pro přidělení čísel orientačních existence vymezených a pojmenovaných ulic nebo jiných veřejných prostranství, ukládá odstavec 5 komentovaného ustanovení obecnímu úřadu zrušit přidělená orientační čísla při zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství.

Při zániku části obce obecní úřad na základě odstavce 6 komentovaného ustanovení musí rozhodnout o přečíslování budov podle § 32 odst. 2 zákona o obcích v této části obce, neboť právě pro část obce platí jednotná číselná řada čísel popisných a evidenčních.

Zápis změn do registru územní identifikace

Předpokladem účinnosti očíslování, přečíslování nebo zrušení čísla budovy je podle odstavce 7 zápis do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN).

Údaj o čísle popisném nebo evidenčním je v podle § 32 odst. 3 písm. b) zákona o základních registrech identifikačním údajem o územním prvku, kterým je stavební objekt. § 42 zákona o základních registrech stanoví, že identifikační údaje stavebního objektu a jejich změny zapisuje do RÚIAN příslušný stavební úřad, avšak v případě, že stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, zapisuje jeho identifikační údaje obec, na jejímž území se objekt nachází  (respektive podle § 109 odst. 3 písm. b) zákona o obcích její obecní úřad).

Údaj o čísle orientačním je podle § 35 odst. 2 zákona o základních registrech údajem o adresním místě. § 44 zákona o základních registrech stanoví, že pokud adresní místo vzniká, mění se nebo zaniká současně se vznikem, změnou nebo zánikem stavebního objektu, zapisují se všechny údaje o adresním místě současně s údaji o stavebním objektu, jinak je zapisuje příslušná obec (respektive podle § 109 odst. 3 písm. b) zákona o obcích její obecní úřad).

§ 31: Označení budovy


 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení