Zákon o obcích je páteřním předpisem komunálního práva, bez jehož důkladné znalosti se v praxi nedá obejít. Ve spolupráci s Dominikem Hrubým, který se této oblasti dlouhodobě věnuje (mimo jiné jeho jméno najdete pod odpovědmi Právní poradny SMS ČR), jsme se pro naše čtenáře rozhodli připravit cyklus článků, ve kterých vás s jednotlivými ustanoveními obecního zřízení postupně seznámíme. 

§ 36

 

(1) Obec může udělit fyzickým osobám, které se významnou měrou zasloužily zejména o rozvoj obce, čestné občanství obce. Čestný občan obce má právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce svá stanoviska v souladu s jednacím řádem zastupitelstva obce.

(2) Obec může udělovat ceny obce.

Komentované ustanovení umožňuje obcím udělovat čestné občanství obce a ceny obce. Udělování obou zmíněných kategorií ocenění je právem, nikoliv povinností obce, na jejich udělení tedy nevzniká právní nárok.

Odstavec 1 komentovaného ustanovení vymezuje pouze velice obecné vodítko pro udělování čestných občanství obce – podle něj by mělo být udělováno osobám s významnou měrou zásluh. Ustanovení předpokládá, že významné zásluhy se budou typicky vztahovat k rozvoji obce, nesporně však mohou být udělením čestného občanství oceněny i zásluhy nadmístního (regionálního, celostátního nebo celosvětového) významu. V případě cen obce se odstavec 2 komentovaného ustanovení omezuje na konstatování práva obce na jejich udělování a žádná kritéria nestanoví.

Čestné občanství lze udělit pouze fyzickým osobám (jak napovídá už použití pojmu „občanství“), a to jak z řad občanů obce, tak z řad ostatních. I v případě, že čestný občan není občanem obce, přiznává mu komentované ustanovení právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce svá stanoviska v souladu s jednacím řádem zastupitelstva obce. Jde obdobné oprávnění, které mají podle § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích občané obce, kteří dosáhli věku 18 let. Jiná práva občanů obce (typicky právo volit a být volen) zákon čestným občanům nepřiznává.

Kromě práva vyjadřovat svá stanoviska na zasedání zastupitelstva obce má čestné občanství symbolický význam, který je v tuzemském prostředí poměrně silně vnímán. Podle textace odstavce 1 komentovaného ustanovení lze považovat za optimální, aby čestným občanstvím byla oceňována dlouhodobá vysoce záslužná činnost. Udělení čestného občanství za jednorázový čin doporučujeme výrazně zvážit (ačkoliv jí zákon nevylučuje), a to i s ohledem na níže komentovanou možnost odejmutí čestného občanství. S ohledem na to a na ustálenou praxi je nutné považovat za přípustné udělování čestného občanství in memoriam, tedy osobám zemřelým.

Naopak ceny obce lze považovat za optimální nástroj pro ocenění konkrétních výkonů, ať už v oblasti umělecké, vědecké, sportovní, či jednorázových veřejně prospěšných či hrdinských činů (např. pomoc při odstraňování následků živelní události, záchrana života).[1] Ani v tomto případě však zákon nevylučuje udělení ceny za dlouhodobou záslužnou činnost. Cenu obce lze udělit i právnické osobě (a contrario odstavec 1 komentovaného ustanovení).

S udělením ceny obce nejsou podle zákona spojena žádná další práva. Zastupitelstvo obce může nad rámec zákonného vymezení stanovit svým usnesením podrobnější pravidla pro udělování čestných občanství a cen obce a v nich přiznat oceněným finanční či věcnou odměnu.

Symbolickému významu čestného občanství obce a cen obce odpovídá, že rozhodování o jejich udělení spadá podle § 84 odst. 2 písm. t) zákona o obcích do vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce. Posouzení významu a míry zásluh osob navržených pro udělení čestného občanství nebo ceny obce je individuální záležitostí zastupitelů, kteří zejména v případě čestného občanství svým postojem k návrhům nepřímo vyjadřují určité hodnotové postoje.

Zákon nestanoví možnost přenést kompetenci rozhodovat na jiný orgán obce – zastupitelstvo tedy i v případě, že stanoví podrobnější obecná pravidla pro udělování čestných občanství a cen obce, musí o každém ocenění výslovně rozhodnout. Zákon nicméně nezakazuje, aby obec vedle čestných občanství a cen obce udělovala i jiná ocenění, o nichž budou rozhodovat jiné orgány obce. Udělování takových ocenění spadá do zbytkové kompetence rady obce ve smyslu § 102 odst. 3 zákona o obcích, která může být svěřena starostovi nebo obecnímu úřadu. V praxi taková ocenění často nesou i označení orgánu obce, který je uděluje (např. „cena rady“, „medaile starosty“ apod.).

Ačkoliv to komentované ustanovení výslovně nestanoví, z textace § 84 odst. 2 písm. t) zákona o obcích vyplývá možnost zastupitelstva čestné občanství obce nebo cenu obce odejmout. Zákon ani demonstrativně nestanoví žádné důvody, které mohou k odejmutí vést. V obecné rovině lze doporučit odnímat čestné občanství či cenu obce pouze v případě pozdějších informací o prokazatelném morálně vysoce škodlivém chování oceněného jednoznačně popírajícím či převažujícím jeho zásluhy, které k udělení předmětného ocenění vedly.

Může se jednat jak o dříve neznámé informace z minulosti (např. získání sportovního úspěchu díky užití dopingu nebo ovlivnění rozhodčích, získání vědeckého úspěchu díky falšování dat), tak o chování po udělení ocenění (např. spáchání zločinu nebo systematické vyjadřování podpory nenávistným ideologiím). Velmi citlivým tématem bývá odnímání čestného občanství osobám, které jím byly oceněny za minulého režimu jako jeho významní představitelé.

[1] § 10 odst. 3 a 4 zákona o Hlavním městě Praze stanoví, že Hlavní město Praha a městské části mohou udělovat ceny za „významná umělecká, vědecká a jiná díla“ mající vztah k Hlavnímu městu Praze nebo příslušné městské části.

Zákon o krajích udělování čestného občanství a cen kraje neupravuje.

§ 36: Zřizování právnických osob a organizačních služeb obce


 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení