Zákon o obcích je páteřním předpisem komunálního práva, bez jehož důkladné znalosti se v praxi nedá obejít. Ve spolupráci s Dominikem Hrubým, který se této oblasti dlouhodobě věnuje (mimo jiné jeho jméno najdete pod odpovědmi Právní poradny SMS ČR), jsme se pro naše čtenáře rozhodli připravit cyklus článků, ve kterých vás s jednotlivými ustanoveními obecního zřízení postupně seznámíme. 

§ 43

 

Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok projedná zastupitelstvo obce do 30. června následujícího roku a přijme opatření k nápravě nedostatků.

Komentované ustanovení ukládá zastupitelstvu obce povinnost projednat ve stanovené lhůtě závěrečný účet obce společně se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce.

Závěrečný účet upravuje § 17 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen „zákon o malých rozpočtových pravidlech“). Jde o rozpočtový dokument, v němž se po skončení kalendářního roku souhrnně zpracovávají údaje o ročním hospodaření obce (případně kraje či dobrovolného svazku obcí) - zatímco rozpočet obce má charakter komplexního plánu finančního hospodaření obce, závěrečný účet je dokumentem vypovídajícím o skutečném finančním hospodaření obce v předmětném roce.[1]

V závěrečném účtu obce jsou podle zákona obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití peněžních fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření obce a jí zřízených nebo založených právnických osob, a také vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob (např. dobrovolných svazků obcí nebo místních akčních skupin, jejichž je obec členem).

Součástí závěrečného účtu je podle § 17 odst. 5 zákona o malých rozpočtových pravidlech také zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, která je výstupem z přezkoumání hospodaření obce, které musí obec podle § 42 zákona o obcích každoročně zajistit buď u krajského úřadu nebo u auditora.

Pravomoc zastupitelstva obce schvalovat (vedle dalších rozpočtových dokumentů) závěrečný účet obce stanoví § 84 odst. 2 písm. b) zákona o obcích. Podle komentovaného ustanovení je nutné závěrečný účet projednat (tj. dokončit jeho projednání zákonem předpokládaným způsobem, viz. níže) do 30. června následujícího kalendářního roku. Pokud obec zadává přezkoumání hospodaření auditorovi, musí tento termín zohlednit ve smlouvě s ním, aby bylo zajištěno včasné dokončení přezkoumání.

Podle § 17 odst. 6 zákona o malých rozpočtových pravidlech je nutné zveřejnit návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva, přičemž na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, kdežto na úřední desce může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Zveřejnění musí trvat až do zveřejnění schváleného závěrečného účtu.

Při zveřejnění návrhu obec musí stanovit lhůtu, během níž mohou její občané uplatnit písemné námitky, ideálně tak, aby byla občanům dána co největší možnost podávání námitek při ponechání určité doby (v řádu jednoho či několika málo dnů) na zpracování obdržených námitek a jejich předání zastupitelům. K návrhu závěrečného účtu obce se občané obce, vlastníci nemovitých věcí na území obce, a občané členských států EU přihlášení v obci, pokud dosáhli věku 18 let, mohou podle § 16 odst. 2 písm. d) zákona o obcích vyjádřit rovněž ústně přímo na zasedání zastupitelstva.

§ 17 odst. 7 zákona o malých rozpočtových pravidlech stanoví, že projednání závěrečného účtu uzavírá zastupitelstvo obce vyjádřením, které může mít dvě varianty – souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad, nebo souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme obec opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, přičemž vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily obci škodu. Projednání závěrečného účtu v zastupitelstvu obce by tedy nemělo skončit usnesením jiného znění nebo bez usnesení.

Do 30 dnů od schválení závěrečného účtu jej obec musí zveřejnit na svých internetových stránkách, a současně oznámit na úřední desce, kde je závěrečný účet v elektronické podobě zveřejněn a kde je možnost nahlédnout do jeho listinné podoby. Tyto informace by obec měla uvést i v případě, kdy má na úřední desce zveřejněno úplné znění závěrečného účtu (typicky pokud disponuje digitální úřední deskou). Takto musí být závěrečný účet zveřejněn až do zveřejnění schváleného závěrečného účtu za následující rozpočtový rok.

§ 13 zákona o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí stanoví obci povinnost přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci krajskému úřadu (a to i pokud byl přezkum realizován auditorem) nejpozději do 15 dnů po projednání zprávy spolu se závěrečným účtem v zastupitelstvu obce. Nesplnění této povinnosti je přestupkem ve smyslu § 12 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumání hospodaření, za nějž lze obci uložit pokutu až 50000 Kč. Přestupkem je rovněž nesplnění povinnosti zveřejnit závěrečný účet a návrh závěrečného účtu podle § 17 odst. 6 a 8 zákona o malých rozpočtových pravidlech.

Naproti tomu za nesplnění povinnosti projednání závěrečného účtu ve lhůtě ukládané komentovaným ustanovením nestanoví zákon žádnou sankci, jedná se tedy o lhůtu pořádkovou.

[1] [1] Svejkovský J., Polčák S., Průša L. a kol. Právo pro obce. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2023, s. 236-237.

§ 42: Přezkoumání hospodaření obce


 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení