Zákon o obcích je páteřním předpisem komunálního práva, bez jehož důkladné znalosti se v praxi nedá obejít. Ve spolupráci s Dominikem Hrubým, který se této oblasti dlouhodobě věnuje (mimo jiné jeho jméno najdete pod odpovědmi Právní poradny SMS ČR), jsme se pro naše čtenáře rozhodli připravit cyklus článků, ve kterých vás s jednotlivými ustanoveními obecního zřízení postupně seznámíme. 

§ 53

 

(1) Svazek obcí požádá o přezkoumání hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok příslušný krajský úřad, anebo zadá přezkoumání auditorovi.

(2) Náklady na přezkoumání hospodaření svazku auditorem uhradí svazek obcí ze svých rozpočtových prostředků.

(3) Ustanovení § 42 odst. 2 a § 43 platí pro svazek obcí obdobně.

Komentované ustanovení obsahuje právní základ pro přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) podle zvláštního právního předpisu obdobně, jako je tomu u obcí. To odpovídá koncepci, podle níž jsou pravidla rozpočtového hospodaření DSO blízká pravidlům rozpočtového hospodaření obce.

Objednání a realizace přezkumu

Povinnost zajistit přezkoumání svého hospodaření mají vedle DSO také všechny územní samosprávné celky (viz. § 42 zákona o obcích, § 20 zákona o krajích a § 26 zákona o Hlavním městě Praze). Přezkoumání hospodaření upravuje zvláštní právní předpis – zákon o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen „zákon o přezkoumání hospodaření“).

Předmět přezkoumání vymezuje § 2 zákona o přezkoumání hospodaření – jsou jím komplexní údaje o finančním hospodaření, nakládání a hospodaření s majetkem DSO, zadávání veřejných zakázek, stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku DSO a účetnictví vedené DSO. Všechny tyto záležitosti se pak při přezkumu prověřují z hlediska dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, z hlediska souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, z hlediska dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití a z hlediska věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

DSO má podle odstavce 1 komentovaného ustanovení možnost požádat o přezkoumání krajský úřad kraje, na jehož území má sídlo a v jehož rejstříku svazků obcí je tím pádem zapsán, nebo auditora či auditorskou společnost ve smyslu zákona o auditorech. Závisí na rozdělení pravomocí ve stanovách DSO, který orgán DSO rozhoduje o formě přezkumu.

Za praktickou stránku zajištění přezkoumání hospodaření DSO za každý kalendářní rok – tj. jeho včasné objednání – odpovídá statutární orgán DSO, analogicky k § 103 odst. 4 písm. a) zákona o obcích, které odpovědnost za zajištění přezkoumání hospodaření obce svěřuje starostovi. Podle § 4 odst. 1 zákona o přezkumu hospodaření musí DSO požádat o přezkoumání krajský úřad do 30. června příslušného kalendářního roku, nebo v téže lhůtě krajskému úřadu oznámit, že se rozhodl zadat přezkoumání auditorovi. § 42 odst. 2 zákona o obcích, který se podle odstavce 3 komentovaného ustanovení v případě DSO použije obdobně, obsahuje zákonnou pojistku pro případ nečinnosti DSO, jejímž důsledkem je, že jeho hospodaření ze zákona přezkoumá krajský úřad.

V případě DSO krajský úřad podle § 4 odst. 4 zákona o přezkoumání hospodaření vždy do konce kalendářního roku vykoná přezkoumání za předchozí část kalendářního roku a po skončení kalendářního roku vykoná dílčí přezkoumání za zbývající část předchozího kalendářního roku.

V souladu s odstavcem 2 komentovaného ustanovení a contrario DSO nehradí přezkoumání hospodaření krajským úřadem. Z pohledu krajského úřadu jde o činnost v přenesené působnosti, tj. o výkon státní správy, hrazený z příspěvku ze státního rozpočtu ve smyslu § 29 odst. 2 zákona o krajích a podléhající kontrole Ministerstva financí. Naproti tomu za přezkoumání auditorem DSO hradí auditorovi sjednanou cenu ze svého rozpočtu. Vzhledem k tomu, že zákon výslovně umožňuje DSO zadat přezkoumání auditorovi, nelze takový postup (a nevyužití bezplatné alternativy přezkoumání krajským úřadem) v žádném případě považovat za porušení péče řádného hospodáře.

Pokud se DSO rozhodne zadat přezkoumání auditorovi, musí s ním podle § 4 odst. 7 zákona o přezkoumání hospodaření uzavřít písemnou smlouvu o poskytnutí auditorské činnosti podle zákona upravujícího činnost auditorů. Jejími povinnými náležitostmi jsou rovněž předmět a hlediska přezkoumání a obsah zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, odpovídající ustanovením § 2, 3 a 10 zákona o přezkoumání hospodaření, a dále lhůta předání této zprávy.

§ 4 odst. 8 zákona o přezkoumání hospodaření ukládá DSO povinnost informovat o uzavření smlouvy s auditorem krajský úřad, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 31. ledna následujícího kalendářního roku.

Auditor je při přezkoumávání hospodaření DSO povinen postupovat podle zákona o auditorech. Dozor nad přezkoumáním hospodaření vykonaným auditorem vykonává podle § 20 zákona o přezkoumání hospodaření Ministerstvo financí.

Zpráva o výsledku přezkoumání

Výstupem z přezkoumání hospodaření je zpráva o výsledku přezkoumání, která je podle § 17 odst. 5 zákona o malých rozpočtových pravidlech součástí závěrečného účtu DSO. Zpráva o výsledku hospodaření obsahuje vedle formálních informací popis zjištěných chyb a nedostatků včetně uvedení povinností, stanovených zvláštními právními předpisy, nebo jiných hledisek přezkoumání, které nebyly dodrženy, označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání, a závěr z přezkoumání. Podle § 10 odst. 3 zákona o přezkoumání hospodaření musí závěr z přezkoumání obsahovat vyjádření, u nějž připadají v úvahu tři varianty.

Nejvíce závažným negativním závěrem je, že při přezkumu byly zjištěny chyby spočívající v porušení rozpočtové kázně nebo ve spáchání přestupku podle zákona o malých rozpočtových pravidlech, v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví, v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními právními předpisy, v porušení povinností nebo překročení působnosti DSO stanovených zvláštními právními předpisy, v neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání nebo při přezkoumání za předcházející roky, nebo v nevytvoření podmínek pro přezkoumání podle kontrolního řádu, znemožňující splnit požadavky stanovené zákonem na předmět a hlediska přezkoumání.

V opačném případ může závěr zprávy konstatovat, že byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost výše vypočtených nedostatků, nebo že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.[1]

Podle odstavce 3 komentovaného ustanovení se v případě DSO použije obdobně § 43 zákona o obcích, který ukládá zastupitelstvu obce povinnost projednat závěrečný účet obce včetně zprávy do 30. června následujícího kalendářního roku. V rámci DSO by tedy analogicky měl do 30. června následujícího kalendářního roku závěrečný účet projednat jeho nejvyšší orgán. Jedná se o lhůtu pořádkovou, za jejíž nedodržení nestanoví zákon žádnou sankci.

§ 13 zákona o přezkoumání hospodaření stanoví DSO povinnost přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápisu z dílčího přezkoumání, a to bezodkladně poté, co s nimi byl seznámen, a podat o tom informaci, včetně informace o jejich splnění, krajskému úřadu při konečném přezkoumání, a povinnost přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci krajskému úřadu (a to i pokud byl přezkum realizován auditorem) nejpozději do 15 dnů po projednání zprávy spolu se závěrečným účtem v nejvyšším orgánu DSO. Pokud DSO zadal přezkoumání hospodaření auditorovi, musí podle § 12 odst. 2 zákona o přezkoumání hospodaření předat stejnopis zprávy do 15 po jejím projednání v zastupitelstvu předat jejím projednání zastupitelstvu příslušnému krajskému úřadu. Nesplnění těchto povinností je přestupkem ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) a b) zákona o přezkoumání hospodaření, za nějž lze DSO uložit pokutu až 50000 Kč.

[1] Svejkovský J., Polčák S., Průša L. a kol. Právo pro obce. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2023, s. 248.

§ 52: Práva občanů obcí sdružených ve svazku obcí


 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení