SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Zmocněnec našich žáků (ne zákonný zástupce, ale zmocněnec na základě plné moci) mi před několika dny zaslal email. Mohu od vás požadovat vysvětlení, čeho všeho konkrétně se "zrušení a výmaz" týká? Matka dětí podepsala loni v září souhlas se založením/dalším využitím e-mailové adresy (vzor od SMS-služby). Pro evidenci žáků používáme ŠkoluOnline.

Dobrý den,

žádám o zrušení všech elektronických uživatelských účtů a dat v nich uložených týkajících se AB a CD. Škola ani třetí strany nemají žádný souhlas ke zpracování dat. Týká se to například i "bianko účtů", do nichž nemá dítě nebo rodič přístup a škola tam tyto informace ukládá pro svoji potřebu. Žádám tímto o výmaz všech těchto dat, a to včetně záloh a následně žádám o zaslání potvrzení, že tato byla vymazána a dále nebudou zpracovávána. Pokud byla data uložena u třetí strany, žádám z jejich strany o potvrzení, že tato data byla odstraněna z jejich serverů a to včetně pravidelných záloh.

 

Z citované žádosti  je patrné, že chce, aby škola zrušila všechny elektronické účty a vymazání všech dat spojených s dětmi AB a CD. Nejprve je ale třeba prověřit náležitosti předložené plné moci.

Co se týče plné moci:

Plná moc obsahuje všechny podstatné náležitosti a je podepsána jak zmocnitelem, tak i zmocněncem. Dle § 441 občanského zákoníku nemusí být tato plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem. 

Dále zmocněnec v tomto případě nepřekračuje své oprávnění, jelikož je zmocněn ke všem jednáním a plná moc je stále platná, protože není znám žádný z důvodů, na základě kterého by bylo zástupčí oprávnění ukončeno (odvolání, vzdání se, smrt zmocnitele). Zástupčí oprávnění je časově ohraničeno po dobu povinné školní docházky.

Co se týče osobních dat, jež škola zpracovává a uchovává:

Zmocněnec požaduje vymazání všech dat týkajících se dětí. O tom pojednává zákon č. 110/1019 Sb. o zpracování osobních údajů, který přímo v § 5 písm. a) opravňuje školu jako zpracovatele, aby zpracovávala osobní údaje dětí, pokud jí je tato povinnost uložena jiným právním předpisem.

V případě školy se jedná o zákon č. 261/2004 Sb. školský zákon, kde je v obsáhlém § 28 uveden taxativní výčet údajů, jež je škola povinna vést o svých žácích. Jedná se zejména o údaje vedené ve školní matrice. Dále toto ust. zákona umožňuje, aby tyto údaje o žácích byly předávány ministerstvu pro účely plnění dalších povinností.

Podrobnější popis některých pojmů uvedených v § 28 školského zákona je uveden ve vyhlášce MŠMT č. 364/2005 Sb. o dokumentaci škol a školských zařízení. Jedná se zejména o údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte či údaje o podpůrných opatřeních. Dále v § 2 této vyhlášky je uvedeno, že škola a školské zařízení vede školní matriku v elektronické nebo listinné podobě. Škola si tedy sama určí v jaké podobě svojí matriku povede.

Škola má tedy povinnost vést všechna data uvedená ve školském zákoně a vyhlášce o dokumentaci škol a školských zařízení. Dále má škola povinnost s těmito daty nakládat v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

Vše výše uvedené úzce koresponduje s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Zde v čl. 17 odst. 1 písm. a) až f) je uveden taxativní výčet okolností, kdy má subjekt údajů (v tomto případě zmocněnec matky dětí - p. Klozar) právo požadovat výmaz údajů. Jedná se o tyto případy:

 1. osobní údaje již nejsou potřebné
 2. subjekt údajů odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů
 3. vznese námitky dle čl. 21 odst. 1
 4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně
 5. osobní údaje musí být vymazány ze zákona či jiného právního pramene EU
 6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1

V případě Vaší školy se nejedná o žádný z uvedených případů.

Dále je v čl. 17 odst. 3 tohoto nařízení je uveden soubor okolností, kdy se právo na výmaz osobních údajů neuplatní:

 1. pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
 2. pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje,
 3. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3;
 4. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odstavci 1 znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
 5. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

V případě Vaší školy se jedná o plnění právní povinnosti, jež vyplývá ze školského zákona.

Dále GDPR  v čl. 28 uvádí, že správce osobních dat (škola) může ke zpracování osobních dat využít jiného zpracovatele (za dodržení zde uvedených podmínek). O využití zpracovatele rozhoduje škola a nikdo jiný nemá právo do tohoto zasahovat.

Závěrem:

Zmocněnec nemá právo na to, aby škola přestala vést tuto evidenci o svých žácích, ani na to, aby byla veškerá data o dětech vymazána. Dále nemá právo ani na to, aby tato data nebyla předávána třetím osobám podle školského zákona. Jediné, na co má zmocněnec právo, je odvolání souhlasu se založením e-mailových účtů pro děti ze září loňského roku.


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení