Zákon o obcích je páteřním předpisem komunálního práva, bez jehož důkladné znalosti se v praxi nedá obejít. Ve spolupráci s Dominikem Hrubým, který se této oblasti dlouhodobě věnuje (mimo jiné jeho jméno najdete pod odpovědmi Právní poradny SMS ČR), jsme se pro naše čtenáře rozhodli připravit cyklus článků, ve kterých vás s jednotlivými ustanoveními obecního zřízení postupně seznámíme. 

§ 14

 

(1) Obec je povinna vydávat potvrzení a vyhotovovat zprávy pro potřeby právnických a fyzických osob, stanoví-li tak právní předpis.

(2) Obec vydává potvrzení potřebná pro uplatnění práva v cizině i v případě, že právní předpis takovou povinnost neukládá, ale požadované údaje jsou jí známy.

Komentované ustanovení upravuje povinnost obcí vydávat potvrzení a vyhotovovat zprávy, a to odlišně pro dokumenty určené k uplatnění práva v cizině. Stejné ustanovení obsahoval § 9 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, účinného před 12. 11. 2000.

Podle důvodové zprávy je smyslem komentovaného ustanovení snížit nadměrné administrativní zatěžování orgánů obcí vydáváním různých potvrzení a vyhotovováním různých zpráv.

Věcná působnost

Předmětem úpravy komentovaného ustanovení jsou potvrzení, zprávy a obdobné dokumenty vydávané v postavení veřejnoprávní korporace v rámci výkonu veřejné moci (jak při výkonu samostatné, tak přenesené působnosti) pro potřeby právnických a fyzických osob.

Komentované ustanovení se tedy nevztahuje na dokumenty, které obec vydává v režimu soukromého práva, např. pro zaměstnance obce, pro osoby nabývající majetek od obce či převádějící majetek na obec aj. Nevztahuje se na druhé straně ani na dokumenty, které obec poskytuje jiným orgánům veřejné moci pro výkon jejich pravomocí (zde se vedle případné výslovné právní úpravy uplatní také § 13 odst. 2 zákona o obcích nebo zásada spolupráce správních orgánů ve smyslu § 8 správního řádu).

Na dokumenty vydávané na základě komentovaného ustanovení se vztahuje obecná úprava vyjádření, osvědčení a sdělení § 154-158 správního řádu. Tyto dokumenty jsou veřejnou listinou ve smyslu § 567 a následujících nového občanského zákoníku a v rovině soukromého práva zakládají vůči každému plný důkaz o původu listiny, době pořízení listiny a o skutečnostech v listině potvrzených. Jejich formální úprava se řídí § 111 zákona o obcích, který rozlišuje mezi písemnostmi vydávanými v samostatné působnosti a písemnostmi vydávanými v přenesené působnosti.

Vydávání potvrzení a zpráv obecně

Obecné pravidlo v odstavci 1 komentovaného ustanovení stanoví povinnost obce vydávat a vyhotovovat předmětné dokumenty pouze pokud tak stanoví právní předpis. V takovém případě obec musí dokument vyhotovit i v případě, že nedisponuje všemi potřebnými údaji, a je její povinností si je opatřit, přičemž má podle § 13 odst. 2 zákona o obcíchprávo na bezplatné poskytnutí potřebných údajů od státních orgánů či orgánů kraje.

Povinnosti obce stanovené právním předpisem odpovídá právo fyzické či právnické osoby, aby jí byl předmětný dokument vydán. Při nevydání dokumentu se může oprávněná osoba bránit proti nečinnosti obce podle § 80 správního řádu, případně následně podat žalobu proti nečinnosti ke správnímu soudu podle § 79 soudního řádu správního.

Zákon přitom může stanovit povinnost obce, respektive jejích orgánů, vydávat potvrzení jak v přenesené působnosti (např. potvrzení o změně trvalého pobytu podle § 10 odst. 7 zákona o evidenci obyvatel), tak v samostatné působnosti (např. osvědčení o tom, že se náhradník stal zastupitelem obce, podle § 56 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí).

Dokumenty určené pro uplatnění práva v cizině

Odstavec 2 komentovaného ustanovení stanoví zvláštní úpravu pro potvrzení (a jiné obdobné dokumenty) potřebná pro uplatnění práv v cizině. Pro ty zákon logicky nevyžaduje, aby bylo jejich vydávání obci uloženo právním předpisem českého právního řádu. Obec je tedy vydat musí i bez výslovného zákonného zmocnění, avšak pouze pokud má k dispozici potřebné údaje.

Pokud obec údaje potřebné k vydání potvrzení nemá, nemusí jej sama vydávat, avšak měla by žadatele v souladu se zásadou vstřícnosti veřejné správy ve smyslu § 4 odst. 1 správního řádu odkázat na jiný orgán veřejné moci, který potřebnými údaji disponuje.

Veřejné listiny vydané orgány obce, které mají být použity v zahraničí, musí obvykle projít tzv. superlegalizací na oddělení legalizace konzulárního odboru Ministerstva zahraničí ČR.


 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení