Zákon o obcích je páteřním předpisem komunálního práva, bez jehož důkladné znalosti se v praxi nedá obejít. Ve spolupráci s Dominikem Hrubým, který se této oblasti dlouhodobě věnuje (mimo jiné jeho jméno najdete pod odpovědmi Právní poradny SMS ČR), jsme se pro naše čtenáře rozhodli připravit cyklus článků, ve kterých vás s jednotlivými ustanoveními obecního zřízení postupně seznámíme. 

§ 24

 

Sloučení obcí, připojení obce, městských částí nebo městských obvodů nebo oddělení části obce lze provést jen k počátku kalendářního roku. Návrh na oddělení části obce musí být podán krajskému úřadu nejpozději do 30. června předchozího kalendářního roku.

Komentované ustanovení určuje rozhodný den pro sloučení a připojení obce (a též městských částí a městských obvodů) a oddělení části obce. Zároveň stanoví lhůtu pro podání návrhu na oddělení části obce krajskému úřadu.

Rozhodný den

Sloučení obcí, připojení obce a oddělení části obce ukládá komentované ustanovení provést vždy k počátku kalendářního roku, tedy ke dni 1. 1. Stejné pravidlo platí pro zřízení či zrušení  městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města podle § 20 zákona o obcích (ačkoliv vzhledem k nim není textace komentovaného ustanovení optimální).

Podle důvodové zprávy k návrhu zákona o obcích je omezení výše uvedených územních změn stanoveno se zřetelem na potřebu uzavření rozpočtového hospodaření obce, které se změny týkají. Ve prospěch provádění změn k počátku kalendářního roku však hovoří i další praktické důvody, např. rozdělení rozpočtového určení daní, formální změna zaměstnavatele některých zaměstnanců apod.

Komentované ustanovení se nevztahuje na vznik nové obce změnou nebo zrušením vojenského újezdu ani na změny hranic obcí, při nichž nedochází ke sloučení obcí, připojení obce nebo oddělení části obce. S ohledem na výše uvedené praktické důvody však lze doporučit i tyto změny provádět vždy k 1. 1. kalendářního roku – to respektoval i zákon č. 15/2015 Sb., o hranicích vojenských újezdů, který zrušil vojenský újezd Brdy a zmenšil území ostatních vojenských újezdů, následkem čehož vzniklo několik nových obcí a k některým stávajícím obcím bylo přičleněno nové území.

V minulosti komentované ustanovení umožňovalo změny provádět i ke dni voleb do zastupitelstev obcí, oddělení obce pak mezi lety 2003 až 2006 pouze k 1. 1. kalendářního roku následujícího po dni voleb do zastupitelstev obcí. Ve světle výše uvedených důvodů však takovou úpravu zákonodárce nepovažoval za optimální a s účinností od 1. 7. 2006 ji nahradil současným zněním.

Lhůta pro podání návrhu na oddělení části obce

Odstavec 2 komentovaného ustanovení stanoví, že návrh na oddělení části obce musí být podán krajskému úřadu nejpozději do 30. června předchozího kalendářního roku. Vytváří tak dostatečný časový prostor jednak pro rozhodnutí krajského úřadu, jednak pro administraci následných kroků souvisejících se vznikem nové obce k 1. 1.

O oddělení části obce rozhoduje krajský úřad ve správním řízení, uplatní se tedy pravidla § 40 správního řádu. Platí tedy, že připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo státní svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den, a že postačí, pokud je v poslední den lhůty návrh podán u místně příslušného krajského úřadu nebo je podána poštovní zásilka s ním držiteli poštovní licence (návrh bude zpravidla podávat dotčená obec prostřednictvím datové schránky, v případě její nečinnosti je však možné jeho podání kterýmkoliv občanem).

Vzhledem k tomu, že zákon nestanoví jinak, nelze zmeškání lhůty prominout. To však neznamená, že by v druhé polovině kalendářního roku nebylo možné návrh na oddělení části obce vůbec podávat. Pokud by byl návrh podán po 30. červnu kalendářního roku, musí v něm být den, ke kterému se část obce má oddělit, navržen na 1. 1. přespříštího (nikoliv příštího) kalendářního roku.

§ 23: Předání majetku nově vzniklé obci a platnost právních předpisů původní obce


 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení