Zákon o obcích je páteřním předpisem komunálního práva, bez jehož důkladné znalosti se v praxi nedá obejít. Ve spolupráci s Dominikem Hrubým, který se této oblasti dlouhodobě věnuje (mimo jiné jeho jméno najdete pod odpovědmi Právní poradny SMS ČR), jsme se pro naše čtenáře rozhodli připravit cyklus článků, ve kterých vás s jednotlivými ustanoveními obecního zřízení postupně seznámíme. 

§ 36a

 

Obec může ocenit významné životní události svých občanů.

Komentované ustanovení zakotvuje výslovné oprávnění obce ocenit významné životní události svých občanů.

Komentované ustanovení bylo do zákona o obcích doplněno novelizačním zákonem č. 106/2016 Sb. s účinností od 1. 7. 2016. Cílem bylo výslovně zakotvit do zákona tuto běžně vykonávanou působnost obce a stanovit, že obec za tímto účelem může využívat údaje ze základního registru obyvatel nebo z informačního systému evidence obyvatel podle tehdejšího znění § 149a zákona o obcích (ten byl zrušen zákonem, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci).

Podle našeho názoru lze považovat komentované ustanovení za redundantní, neboť oceňování významných událostí občanů obce nepochybně spadá do samostatné působnosti obce již podle obecné definice v § 35 odst. 1 zákona o obcích – jde o záležitost, která je v zájmu obce a občanů obce, není zákonem svěřena krajům a nejde o přenesenou působnost orgánů obce ani o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní správy.

Občanem obce je podle § 16 odst. 1 zákona o obcích fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a je v obci hlášena k trvalému pobytu. Ocenit lze nepochybně též významné životní události čestných občanů ve smyslu § 36 odst. 1 zákona o obcích.

Na rozdíl od udělování čestného občanství se komentované ustanovení nevyžaduje konkrétní zásluhy, oceňovány by nicméně měly být životní události většího významu (tj. nikoliv zcela všední životní události).

Oceňování podle komentovaného ustanovení spadá do zbytkové pravomoci rady obce ve smyslu § 102 odst. 3 zákona o obcích (vykonávané v obcích, kde se rada nevolí, starostou obce), kterou si na jedné straně může zcela nebo zčásti vyhradit zastupitelstvo, na druhé straně jí lze zcela nebo zčásti svěřit obecnímu úřadu.

Je na rozhodnutí orgánů obce, jaké významné životní události a jakou formou ocení. Typické je ocenění narození (tzv. vítání občánků), jubilantů z řad seniorů nebo pokročilá výročí uzavření manželství nebo registrovaného partnerství. V případě, že obec v souvislosti s oceněním poskytuje věcný nebo finanční dar v hodnotě nad 20 000 Kč, musí tuto skutečnost s ohledem na § 85 písm. b) zákona o obcích schválit zastupitelstvo obce.

V rámci agendy oceňování, např. za účelem pozvání na slavnostní setkání nebo doručení blahopřání a věcného daru, využívat osobní údaje z evidence obyvatel, jejichž využití je k danému účelu nezbytné.[1] K veřejným blahopřáním jubilantům se vyjádřil Úřad pro ochranu osobních údajů tak, že „považuje za přípustné, jestliže jsou ve společenských rubrikách, např. „Blahopřejeme jubilantům naší obce“ nebo „Vítáme nové občánky naší obce“ v určitém měsíci i bez souhlasu zveřejněna pouze jména a příjmení bez jakýchkoliv dalších údajů. Pokud se obec pouze pro tuto formu ocenění významné životní události rozhodne, mělo by jít v případě blahopřání seniorům o významná životní jubilea, nikoli o každoroční zveřejňování jmen a příjmení v měsíci narození bez souhlasu jejich nositelů. K zveřejňování dalších údajů, např. věku, data narození, části obce, je však nutné, aby obec disponovala souhlasem subjektu údajů či zákonného zástupce. Obec by vždy měla respektovat vůli občana, který si jakoukoliv veřejnou gratulaci nepřeje, a tuto skutečnost obci sdělí.“

[1] Shodně též odborný článek Kristýny Vodrážkové a Michala Hindy zveřejněný na stránkách odborného časopisu DPO PRO: https://dpopro.cz/osobni-udaje-ve-zpravodajich-vybrane-stripky/.

§ 36: Čestné občanství a ceny obce


 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení