Zákon o obcích je páteřním předpisem komunálního práva, bez jehož důkladné znalosti se v praxi nedá obejít. Ve spolupráci s Dominikem Hrubým, který se této oblasti dlouhodobě věnuje (mimo jiné jeho jméno najdete pod odpovědmi Právní poradny SMS ČR), jsme se pro naše čtenáře rozhodli připravit cyklus článků, ve kterých vás s jednotlivými ustanoveními obecního zřízení postupně seznámíme. 

§ 65a

 

(1) Nevykonává-li pověřený obecní úřad přenesenou působnost v rozsahu pověřeného obecního úřadu nebo její část, rozhodne Ministerstvo vnitra po projednání s věcně příslušným ministerstvem nebo jiným věcně příslušným ústředním správním úřadem, že tuto přenesenou působnost nebo její část bude vykonávat obecní úřad obce s rozšířenou působností, do jehož správního obvodu obec s pověřeným obecním úřadem náleží. Je-li tato obec současně obcí s rozšířenou působností, rozhodne Ministerstvo vnitra, že tuto přenesenou působnost nebo její část bude vykonávat obecní úřad jiné obce s rozšířenou působností. Ministerstvo vnitra zároveň rozhodne o převodu příspěvku na výkon přenesené působnosti nebo jeho části. Při vydávání tohoto rozhodnutí se nepostupuje podle správního řádu.

2) Rozhodnutí Ministerstva vnitra podle odstavce 1 se zveřejní na úřední desce3b) pověřeného obecního úřadu, který nevykonával podle odstavce 1 přenesenou působnost nebo její část, a na úředních deskách obecních úřadů v jeho správním obvodu nejméně po dobu 15 dnů. Rozhodnutí podle odstavce 1 dále zveřejní obě dotčené obce na svých internetových stránkách. Rozhodnutí Ministerstva vnitra podle odstavce 1 se zveřejní v rejstříku převodů agend orgánů veřejné moci.58)

__________________________________

3b) § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

58) § 52d zákona č. 111/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Komentované ustanovení upravuje zajištění výkonu přenesené působnosti v rozsahu pověřeného obecního úřadu v případech, kdy jí místně příslušný pověřený obecní úřad řádně nevykonává.

Komentované ustanovení bylo vloženo do zákona s účinností k 1. 1. 2024 novelizačním zákonem č. 418/2023 Sb. Do té doby zákon nestanovil žádné řešení situace, kdy není řádně vykonávána působnost pověřeného obecního úřadu. Taková situace je spíše teoretická, jednak protože pověřené obecní úřady bývají pro výkon své působnosti dostatečně personálně a materiálně vybaveny, a především protože sama kategorie pověřeného obecního úřadu není příliš kompetenčně naplněna. Ze systémového hlediska lze však vložení komentovaného ustanovení do zákona považovat za správné.

Jeho smyslem je (stejně jako u obdobných ustanovení § 65 a 66b zákona o obcích věnovaných orgánům obcí I. typu a obcí s rozšířenou působností) zajištění řádného výkonu státní správy, která byla svěřena pověřeným obecním úřadům, na celém území ČR. Ve světle toho je nutné chápat jako situaci, kdy pověřený obecní úřad nevykonává přenesenou působnost v příslušném rozsahu nebo její část, nejen úplnou nečinnost pověřeného obecního úřadu, ale i stav, kdy činnost pověřeného obecního úřadu v rámci kterékoliv z agend svěřených pověřeným obecním úřadům vykazuje tak zásadní nedostatky, že se nejedná o řádný výkon příslušné pravomoci. Posouzení, zda došlo k naplnění hypotézy komentovaného ustanovení, provádí Ministerstvo vnitra, které je jako ústřední orgán státní správy plnící koordinační úlohu v oblasti organizace a výkonu veřejné správy oprávněno vydat rozhodnutí o převodu působnosti podle komentovaného ustanovení.

Komentované ustanovení se týká pouze situací, kdy pověřeným obecním úřadem není řádně vykonávána přenesená působnost v rozsahu pověřeného obecního úřadu (nebo její část). Pokud pověřený obecní úřad řádně nevykonává některou z agend spadajících do základního rozsahu přenesené působnosti, postupuje se podle § 65 zákona o obcích (toto ustanovení upravuje podobný postup, avšak s určitými odchylkami).

Skutečnost, že pověřený obecní úřad působnost řádně nevykonává, může Ministerstvo vnitra zjistit na základě podnětu krajského úřadu vycházejícího z jeho kontrolní činnosti, ze stížnosti jiných osob i od samotné obce s pověřeným obecním úřadem. Ta může dát podnět k vydání rozhodnutí podle komentovaného ustanovení, pokud se domnívá, že její pověřený obecní úřad není schopen působnost řádně vykonávat. Vzhledem k tomu, že výkon přenesené působnosti je povinností obce a jejích orgánů, nikoliv jejím právem, je však pouze na úvaze Ministerstva vnitra, zda rozhodnutí vydá, přičemž vodítkem mu může být i názor věcně příslušného ministerstva nebo jiného věcně příslušného ústředního správního úřadu, s nímž musí vydání rozhodnutí projednat (viz. níže).

Rozhodnutí Ministerstva vnitra

Podle komentovaného ustanovení může Ministerstvo vnitra rozhodnout o převodu přenesené působnosti v rozsahu pověřeného obecního úřadu nebo její části. Stejně jako je tomu v případě rozhodnutí podle § 65 zákona o obcích lze předpokládat, že pokud vůbec někdy v praxi dojde k vydání rozhodnutí podle komentovaného ustanovení, bude se týkat konkrétní agendy či agend přenesené působnosti svěřených pověřenému obecnímu úřadu.

Narozdíl od právní úpravy § 65 zákona o obcích vyžaduje komentované ustanovení (patrně s ohledem na nižší frekvenci případů a jejich širší územní dopad), aby Ministerstvo vnitra před rozhodnutím záležitost projednalo s věcně příslušným ministerstvem nebo jiným věcně příslušným ústředním správním úřadem – např. v případě agendy vydávání rybářských lístků s Ministerstvem zemědělství, v případě agendy projednávání přestupků podle zákona o válečných hrobech a pietních místech s Ministerstvem pro místní rozvoj. Vydání rozhodnutí však není vázáno na souhlas příslušného ústředního správního úřadu.

V případě, že se rozhodnutí týká pověřeného obecního úřadu obce, která není obcí s rozšířenou působností, určuje komentované ustanovení výslovně, že se přenesená působnost pověřeného obecního úřadu nebo její část převádí na obecní úřad obce s rozšířenou působností, do jehož správního obvodu předmětná obec s pověřeným obecním úřadem náleží. Správní obvody obcí s rozšířenou působností vymezuje zvláštní vyhláška.

Působnost pověřeného obecního úřadu však vykonávají alespoň pro část správního obvodu obce s rozšířenou působností též úřady těchto obcí. V případě řádného nevykonávání agend pověřeného obecního úřadu obecním úřadem obce s rozšířenou působností je na uvážení Ministerstva vnitra, na který jiný obecní úřad obce s rozšířenou působností výkon agend svým rozhodnutím přenese. Zohlednit by mělo především dopravní dostupnost a vytíženost obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v okolí. Z logiky systematiky výkonu přenesené působnosti musí jít o obecní úřad obce s rozšířenou působností ležící na území téhož kraje.

Vedle převodu agend musí Ministerstvo vnitra rozhodnout též o převodu příspěvku na výkon přenesené působnosti mezi dotčenými obcemi. Pokud se rozhodnutím převádí celá přenesená působnost pověřeného obecního úřadu, převádí se jím též celý příspěvek určený na financování výkonu této působnosti. V případě převodu jednotlivých agend určí Ministerstvo vnitra, jak velká část příspěvku se převádí, na základě svého uvážení vycházejícího z odhadu časové náročnosti výkonu daných agend v rámci výkonu celého rozsahu přenesené působnosti pověřeného obecního úřadu.

Účinnost rozhodnutí Ministerstva vnitra může, avšak nemusí být časově omezena. Ministerstvo může své rozhodnutí kdykoliv zrušit.

Poslední věta odstavce 1 komentovaného ustanovení výslovně určuje, že Ministerstvo vnitra při vydávání rozhodnutí nepostupuje podle správního řádu. Z toho vyplývá, že proti rozhodnutí nelze podat rozklad, nelze proti němu podat žalobu ke správnímu soudu apod. To odpovídá skutečnosti, že se nejedná o rozhodování o subjektivních právech a povinnostech obce s pověřeným obecním úřadem jako právnické osoby, ale o interní rozhodování v rámci systematiky výkonu státní správy, kde je Ministerstvo vnitra nadřízeným ústředním správním orgánem.

Zveřejnění rozhodnutí

Podle odstavce 2 komentovaného ustanovení se rozhodnutí Ministerstva vnitra zveřejňuje trojím způsobem – nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce pověřeného obecního úřadu, který svoji působnost řádně nevykonával, a na úředních deskách všech obecních úřadů ve správním obvodu tohoto pověřeného obecního úřadu, dále na internetových stránkách obou dotčených obcí a v rejstříku převodů agend veřejné moci.

Povinnost zveřejnění rozhodnutí  na internetových stránkách dotčených obcí – tedy obce, jejíž pověřený obecní úřad svoji působnost řádně nevykonával, a obce s rozšířenou působností, na jejíž obecní úřad se působnost převádí – je dána pouze v případě rozhodnutí Ministerstva vnitra podle komentovaného ustanovení a podle § 66b zákona o obcích, nikoliv v případě rozhodnutí krajského úřadu podle § 65 zákona o obcích.  Podle důvodové zprávy k návrhu novelizačního zákona musí být rozhodnutí na internetových stránkách dotčených obcí zveřejněno po celou dobu jeho platnosti.[1] Je na dotčené obci, kde na svých internetových stránkách rozhodnutí zveřejní, lze nicméně doporučit, aby bylo pro návštěvníka stránek snadno dohledatelné.

Poznámka pod čarou č. 3b odkazuje na § 26 správního řádu, který upravuje úřední desku. Zveřejnění rozhodnutí na úředních zajišťují všechny obce ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu bez zbytečného odkladu poté, co je jim doručeno. Komentované ustanovení neukládá povinnost zveřejnit rozhodnutí na úřední desce obce s rozšířenou působností, na jejíž obecní úřad se působnost převádí, ani na úřední desce Ministerstva vnitra, které rozhodnutí vydalo.

Poznámka pod čarou č. 58 odkazuje na § 52d zákona o základních registrech, který upravuje rejstřík převodů agend orgánů veřejné moci jakou součást základního registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností (známého jako „registr práv a povinností“). Zveřejnění rozhodnutí v rejstříku zajišťuje Ministerstvo vnitra, které rozhodnutí vydalo.

[1] Sněmovní tisk č. 499 9. volebního období Poslanecké sněmovny PČR (od 2021), dostupný online: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=230566 


 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení