Zákon o obcích je páteřním předpisem komunálního práva, bez jehož důkladné znalosti se v praxi nedá obejít. Ve spolupráci s Dominikem Hrubým, který se této oblasti dlouhodobě věnuje (mimo jiné jeho jméno najdete pod odpovědmi Právní poradny SMS ČR), jsme se pro naše čtenáře rozhodli připravit cyklus článků, ve kterých vás s jednotlivými ustanoveními obecního zřízení postupně seznámíme. 

§ 66a

 

(1) Obce s rozšířenou působností, jejichž obecní úřadu vykonávají přenesenou působnost ve správním obvodu jednoho krajského úřadu, mohou uzavřít veřejnoprávní smlouvu, podle níž bude obecné úřad jedné obce s rozšířenou působností vykonávat přenesenou působnost nebo část přenesené působnosti pro obecní úřad jiné obce (jiných obcí) s rozšířenou působností, která je účastníkem veřejnoprávní smlouvy. K uzavření veřejnoprávní smlouvy je třeba souhlasu Ministerstva vnitra, které jej vydává po projednání s věcně příslušným ministerstvem nebo jiným věcně příslušným ústředním správním úřadem.

(2) Veřejnoprávní smlouva musí obsahovat

a) označení účastníků smlouvy,

b) dobu trvání smlouvy,

c) určení rozsahu přenesené působnosti, kterou budou orgány obce vykonávat pro orgány jiné obce (jiných obcí), a

d) způsob úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti podle písmene c).

Komentované ustanovení zakládá možnost obcí s rozšířenou působností uzavírat mezi sebou tzv. koordinační veřejnoprávní smlouvy, kterými se přenáší výkon přenesené působnosti obce s rozšířenou působností (viz. § 7 odst. 2 a § 66 zákona o obcích) nebo její části z obecního úřadu jedné takové obce na obecní úřad jiné takové obce, a stanoví též náležitosti těchto veřejnoprávních smluv.

Veřejnoprávní smlouvu jako dvoustranný nebo vícestranný právní úkon, který zakládá, mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva, upravují § 159 až 170 správního řádu. Komentované ustanovení odpovídá § 160 odst. 5 správního řádu, podle nějž veřejnoprávní smlouvy, jejichž předmětem je výkon státní správy, mohou osoby vykonávající působnost v oblasti veřejné správy vzájemně uzavírat, jen stanoví-li tak zvláštní zákon a jen se souhlasem nadřízeného správního orgánu.

Rozhodnutí o uzavření veřejnoprávní smlouvy spadá do zbytkové pravomoci rady obce ve smyslu § 102 odst. 3 zákona o obcích, kterou si může vyhradit zastupitelstvo obce. Na veřejnoprávní smlouvu uzavřenou podle komentovaného ustanovení se vztahuje zvláštní úprava zveřejňování stanovená § 66c zákona o obcích.

Účastníci a předmět smlouvy

Textace odstavce 1 komentovaného ustanovení připouští jak dvoustranné (jejichž účastníky jsou dvě obce), tak vícestranné (jejichž účastníků je více než dva) veřejnoprávní smlouvy. Vzhledem k tomu, že všechny obce s rozšířenou působností jsou (resp. by měly být) pro výkon všech svých agend v přenesené působnosti dostatečně personálně i materiálně vybaveny, k uzavírání smluv podle komentovaného ustanovení v praxi nedochází, a v případě, že ano, půjde s největší pravděpodobností o smlouvy dvoustranné.

Jednou ze stran veřejnoprávní smlouvy podle komentovaného ustanovení je vždy obec s rozšířenou působností, na jejíž obecní úřad je převáděn výkon určitých agend v přenesené působnosti, druhou stranou (či dalšími stranami) pak obec s rozšířenou působností, která výkon předmětných agend ze svého obecního úřadu převádí na obecní úřad jiné obce.

Účastníky smlouvy musí být vždy pouze obce s rozšířenou působností ležící na území jednoho kraj. Komentované ustanovení tak odpovídá zákonu o územně správním členění státu (ačkoliv ten byl přijat v době, kdy už komentované ustanovení v předmětném znění bylo účinné), který také určuje jednotlivé obce s rozšířenou působností. Kraje pak vymezuje výčtem území okresů ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. Není vyžadováno, aby spolu správní obvody obcí s rozšířenou působností, které jsou účastníky smlouvy, sousedily.

Veřejnoprávní smlouvou podle komentovaného ustanovení lze přenášet pouze výkon agend v přenesené působnosti svěřených obci s rozšířenou působností  ve smyslu § 66 zákona o obcích. Zákon neumožňuje uzavřít veřejnoprávní smlouvu o přenosu výkonu agendy pověřeného obecního úřadu, ani o přenosu výkonu agend, které zvláštní zákon, resp. na něj navazující podzákonné právní předpisy, svěřuje orgánům některých obcí bez ohledu na rozdělení obcí mezi tři typy stanovené § 61 zákona o obcích (např. působnost stavebního úřadu, působnost matričního úřadu, agenda vidimace a legalizace, agenda kontaktního místa veřejné správy). Možnost přenosu výkonu agend spadajících do základního rozsahu přenesené působnosti ve smyslu § 61 odst. 1 písm. a) zákona o obcích upravuje § 63 zákona o obcích.

Narozdíl od § 63 zákona o obcích komentované ustanovení umožňuje veřejnoprávní smlouvou převést pouze výkon přenesené působnosti, který je svěřen obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. Nelze tedy převádět výkon agend, které jsou svěřeny jinému orgánu obce s rozšířenou působností.

Souhlas Ministerstva vnitra

V souladu s citovaným § 160 odst. 5 správního řádu komentované ustanovení vyžaduje k uzavření veřejnoprávní smlouvy souhlas Ministerstva vnitra, které posuzuje veřejnoprávní smlouvu a její obsah z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem.  Ministerstvo vnitra podle § 12 odst. 3 kompetenčního zákona plní koordinační úlohu v oblasti organizace a výkonu veřejné správy.

Souhlas vydává Ministerstvo vnitra ve správním řízení zahajovaném na žádost kteréhokoliv s účastníků veřejnoprávní smlouvy, v němž postupuje standardně podle relevantních ustanovení správního řádu. Komentované ustanovení vyžaduje, aby před vydáním rozhodnutí Ministerstvo vnitra záležitost projednalo s věcně příslušným ústředním správním úřadem (např. v případě, kdy se veřejnoprávní smlouva bude týkat působnosti silničního správního úřadu, dojde k projednání s Ministerstvem dopravy), jehož stanoviskem však není vázáno.

Při posuzování souladu s právními předpisy Ministerstvo vnitra ověří splnění obecných požadavků na veřejnoprávní smlouvu stanovených správním řádem i splnění zvláštních požadavků na okruh účastníků, předmět smlouvy a její náležitosti stanovených komentovaným ustanovením. Při posuzování souladu s veřejným zájmem Ministerstvo vnitra vzme v úvahu zejména, zda uzavření veřejnoprávní smlouvy neohrozí řádný výkon veřejné správy (např. přenos výkonu určité agendy na obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je zjevně přetížený) a neúměrně nezatíží adresáty veřejné správy (např. přenos agendy napříč celým územím kraje mezi vzdálenými správními obvody ORP).

Veřejnoprávní smlouva je podle § 164 odst. 3 správního řádu uzavřena dnem, kdy souhlas Ministerstva vnitra nabyde právní moci. Nesouhlasné správní rozhodnutí musí Ministerstvo vnitra v souladu s § 68 odst. 3 správního řádu řádně odůvodnit. Účastníci řízení, jimiž jsou všichni zamýšlení účastníci smlouvy, mohou podle § 152 správního řádu proti rozhodnutí podat rozklad, o němž rozhoduje ministr vnitra. 

Náležitosti veřejnoprávní smlouvy

Odstavec 2 komentovaného ustanovení stanoví obligatorní náležitosti veřejnoprávní smlouvy o přenosu výkonu přenesené působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Označení účastníků smlouvy – dvou nebo více obcí s rozšířenou působností – se nachází obvykle v záhlaví smlouvy. Obce musí být v zájmu právní jistoty a transparentnosti označeni alespoň svým názvem, sídlem a identifikačním číslem osoby (IČO), k nimž lze z praktických důvodů připojit další identifikační údaje (např. číslo bankovního účtu).

Veřejnoprávní smlouvy podle komentovaného ustanovení lze uzavřít jak na dobu neurčitou (jako bývá obvyklé u smluv podle § 63 zákona o obcích), tak na dobu určitou, vymezenou buď časovým úsekem doby trvání, nebo datem skončení smlouvy. V souvislosti s tím je vhodné upozornit na zvláštní úpravu výpovědi veřejnoprávní smlouvy. Podle § 166 odst. 2 správního řádu lze veřejnoprávní smlouvu vypovědět písemnou formou jen tehdy, jestliže to bylo ve veřejnoprávní smlouvě smluvními stranami dohodnuto a jestliže byla dohodnuta výpovědní lhůta. Zejména u smluv na dobu neurčitou lze doporučit možnost výpovědi smlouvy v přiměřené výpovědní lhůtě pro obě strany sjednat.

Rozsah přenesené působností, jejíž výkon se převádí z jednoho obecního úřadu na jiný obecní úřad obce s rozšířenou působností, se určí odkazem na konkrétní zákonná ustanovení, která zakládají kompetenci obecního úřadu obce s rozšířenou působností v příslušné agendě.

Velmi důležitou obligatorní náležitostí jakékoliv veřejnoprávní smlouvy o přenosu výkonu přenesené působnosti je určení způsobu a výše úhrady nákladů za tuto činnost poskytované z rozpočtu obce, která působnost převádí, do rozpočtu obce, která bude působnost vykonávat. Výše úhrady může být stanovena částkou za jeden provedený úkon nebo paušální částkou či procentem z příspěvku na výkon státní správy (viz. § 62 zákona o obcích) za kalendářní rok.


 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení