Zákon o obcích je páteřním předpisem komunálního práva, bez jehož důkladné znalosti se v praxi nedá obejít. Ve spolupráci s Dominikem Hrubým, který se této oblasti dlouhodobě věnuje (mimo jiné jeho jméno najdete pod odpovědmi Právní poradny SMS ČR), jsme se pro naše čtenáře rozhodli připravit cyklus článků, ve kterých vás s jednotlivými ustanoveními obecního zřízení postupně seznámíme. 

§ 32

 

(1) Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu. Barvu a provedení čísel určuje obecní úřad.

(2) Přečíslování budov se provádí jen výjimečně, jsou-li pro to vážné důvody. Nová čísla hradí obec ze svého rozpočtu. Přečíslování budov ohlásí obec příslušnému katastrálnímu úřadu.

Komentované ustanovení upravuje jednak povinnost vlastníků budov označit je určenými čísly, jednak problematiku přečíslování budov.

Označovací povinnost vlastníků

Označování budov čísly upravuje § 31 zákona o obcích, který dělí budovy na označované číslem popisným, označované číslem evidenčním a ponechávané bez označení číslem. Dále umožňuje obci k usnadnění orientace v jednotlivých ulicích nebo jiných veřejných prostranstvích budovy označit vedle čísla popisného nebo evidenčního též číslem orientačním.

Povinnost označení budov čísly ukládá komentované ustanovení vlastníkům jednotlivých budov, kteří nesou rovněž náklady na toto označení (tj. pořízení a připevnění tabulek s čísly). Vyjímkou je výměna označení po přečíslování budov, kdy nová čísla hradí obec ze svého rozpočtu. Právní úprava se v tomto aspektu liší od označení ulic a jiných veřejných prostranství podle § 30 zákona o obcích, které provádí obec na svůj náklad a vlastníci nemovitostí jsou povinni pouze strpět bezúplatné připevnění označovací tabulky na své nemovitosti.

O jednotném provedení čísel na území obce rozhoduje obecní úřad, který rovněž přiděluje konkrétní čísla jednotlivým budovám. Bližší úpravu použití a umístění čísel svěřuje § 33 zákona o obcích prováděcímu předpisu, kterým je vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství.

Především platí, že k číslování se v případech všech druhů čísel využívá řada arabských číslic v rozmezí 1-9999. Obecní úřad musí držet jednotnou číselnou řadu čísel popisných a evidenčních v rámci každé části obce (pokud obec není rozdělena na části, tak v rámci celé obce). Zákon vyžaduje, aby čísla popisná a evidenční byla v rámci části obce jedinečná. U čísel orientačních se pak jednotná číselná řada vztahuje k jednotlivé ulici. U čísel evidenčních ani u čísel orientačních vyhláška nepřipouští připojení žádných dodatků. Naproti tomu u čísel orientačních lze použít jako dodatek jeden malý znak české abecedy (a-z) bez diakritiky.

V praxi vzhledem k potřebě jednotného provedení objednává jednotlivé tabulky s čísly obec, která je za úplatu předá vlastníkovi budovy s instrukcemi pro provedení označení. Vedle povinnosti provést označení čísly mají vlastníci budov též povinnost toto označení udržovat, např. čistit nečitelné tabulky a zajistit nahrazení chybějících. Vlastník nemovitosti, který neoznačí budovu čísly nebo je neudržuje v řádném stavu, se podle § 66d odst. 3 písm. a) zákona o obcích dopouští přestupku.

Přečíslování budov

Při přečíslování budovy dochází ke zrušení stávajícího čísla popisného, evidenčního nebo orientačního a přidělení čísla nového. Podle § 31 odst. 5 zákona o obcích přitom platí, že jednou přidělené číslo popisné a evidenční nelze přidělit opakovaně, a jednou přidělené číslo orientační lze přidělit opakovaně pouze v případě, že nová budova stojí na stejném místě, jako budova zaniklá.

Jediným případem obligatorního přečíslování budov je podle § 31 odst. 6 zákona o obcích zánik části obce – právě pro část obce platí jednotná číselná řada čísel popisných a evidenčních, proto musí v případě jejího zániku dojít k přečíslování.

Jinak by podle odstavce 2 komentovaného ustanovení mělo k přečíslování budov docházet pouze výjimečně, jsou-li pro to vážné důvody. To platí i v případě, že o přečíslování zažádá vlastník budovy. Posouzení existence takových důvodů je na obecním úřadě. Důvodem k přečíslování může být vznik nové části obce, sloučení obcí, připojení obce k jiné obci, vznik nové obce nebo změna hranic obcí. Vedle toho lze v obecné rovině přečíslování doporučit v případě, kdy existující čísla orientaci v místě neusnadňují a plynou z toho závažná rizika, např. při zásazích složek integrovaného záchranného systému.

Při přečíslování hradí pořízení nových tabulek s čísly obec ze svého rozpočtu, a to i v případě, kdy je o přečíslování rozhodnuto na žádost vlastníka budovy. Vlastník budovy má však povinnost na své náklady zajistit nové označení budovy, tj. odstranění původních čísel a připevnění nových (ať už svépomocí nebo za využití služeb jiné osoby).

Předpokladem účinnosti přečíslování je podle § 31a odst. 7 zákona o obcích zápis do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). Proto odstavec 2 komentovaného ustanovení stanoví povinnost obce ohlásit přečíslování katastrálnímu úřadu, který ve většině případů zapisuje do RÚIAN údaj o čísle popisném nebo evidenčním. Podle § 7 vyhlášky Ministerstva vnitra se k ohlášení přikládá rozhodnutí o přečíslování a srovnávací sestava dosavadních a nových čísel dotčených budov s údaji o těchto budovách podle RÚIAN.

§ 31a: Přidělování čísel popisných, evidenčních a orientačních


 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení