Zákon o obcích je páteřním předpisem komunálního práva, bez jehož důkladné znalosti se v praxi nedá obejít. Ve spolupráci s Dominikem Hrubým, který se této oblasti dlouhodobě věnuje (mimo jiné jeho jméno najdete pod odpovědmi Právní poradny SMS ČR), jsme se pro naše čtenáře rozhodli připravit cyklus článků, ve kterých vás s jednotlivými ustanoveními obecního zřízení postupně seznámíme. 

§ 66

 

(1) Jako obecní úřad obce s rozšířenou působností je pro účel výkonu přenesené působnosti označován v zákonech a jiných právních předpisech, popřípadě aktech řízení a úkonech podle § 61 odst. 2 písm. b) obecní úřad, který, vedle přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. a) a vedle přenesené působnosti podle § 64, vykonává v rozsahu jemu svěřeném zvláštními zákony přenesenou působnost ve správním obvodu určeném prováděcím právním předpisem.

(2) Obce s rozšířenou působností určuje zvláštní zákon.18c)

__________________________________

18c) Příloha č. 2 k zákonu č. 314/2002 Sb.

Komentované ustanovení definuje obecní úřad obce s rozšířenou působností jako jednu z úrovní smíšeného modelu výkonu státní správy a svěřuje zvláštnímu zákonu určení obcí s rozšířenou působností.

Tři typy obcí pro účely kategorizace rozsahu výkonu přenesené působnosti (tedy výkonu státní správy, který byl svěřen orgánů obcí) zavádí § 61 odst. 1 zákona o obcích – jde o obce vykonávající přenesenou působnost pouze v základním rozsahu (označované také jako obce I. typu), obce s pověřeným obecním úřadem (označované také jako obce II. typu) a obce s rozšířenou působností (označované také jako obce III. typu).[1] Správní obvody obcí s rozšířenou působností jsou podle zákona o územně správním členění státu jednou z úrovní tohoto členění.

Obecní úřad obec s rozšířenou působností podle odstavce 1 komentovaného ustanovení vykonává přenesenou působnost v základním rozsahu na území obce, jejímž je orgánem, v rozsahu pověřeného obecního úřadu na území dalších obcí v určeném správním obvodu, a v rozsahu obecního úřadu na území dalších obcí v jiném určeném správním obvodu. Při výkonu působnosti pověřeného obecního úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností musí příslušný obecní úřad v rámci své činnosti vystupovat v souladu s principy rovnosti a zákazu diskriminace – není tedy například možné, aby přednostně vyřizoval záležitosti obyvatel „své“ obce.

Narozdíl od úrovně pověřeného obecního úřadu je úroveň obce s rozšířenou působností kompetenčně velmi bohatá. Jedná se o páteřní síť obcí a jejich úřadů pro výkon státní správy svěřené obcím. V souladu s tím čl. CXIX zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů stanovil, že obecní úřady obcí s rozšířenou vykonávají v přenesené působnosti ty agendy, které zákon svěřuje okresním úřadům nebo okresním národním výborům a nebyly po jejich zrušení výslovně převedeny na územní samosprávné celky.

§ 65a zákona o obcích umožnuje, aby byla na obecní úřad obec s rozšířenou působností převedena také kompetence k výkonu přenesené působnosti pověřeného obecního úřadu nebo její části na území správního obvodu jiného pověřeného obecního úřadu, a to v případě, že předmětný pověřený obecní úřad svoji působnost řádně nevykonává. O převodu působnosti rozhoduje Ministerstvo vnitra, které zároveň rozhodne o převodu nároku na příspěvek na plnění úkolů v přenesené působnosti nebo jeho části mezi dotčenými obcemi.

V souladu s odstavcem 2 komentovaného ustanovení určuje jednotlivé obce s rozšířenou působností zvláštní zákon. V rozporu s neaktuální poznámkou pod čarou č. 18c je tímto zákonem zákon o územně správním členění státu, konkrétně jeho § 3. Platné a účinné znění zákona č. 314/2002 Sb. stanoví pouze obce s pověřeným obecním úřadem, jeho Příloha č. 2 byla zákonem o územně správním členění státu zrušena. Správní obvody obcí s rozšířenou působností určuje vyhláška.

Ze skutečnosti, že Ústava neukládá zákonodárci povinnost zákonem či na základě zákona svěřit orgánům obcí jakýkoliv výkon státní správy, vyplývá, že žádná obec nemá právní nárok na to být stanovena obcí s rozšířenou působností. Na druhé straně svěření určitého výkonu státní správy (např. v rozsahu pověřeného obecního úřadu) obcím není vázáno na jejich souhlas a řádný výkon svěřené státní správy je povinností obce, resp. jejích orgánů.[2]

[1] V praxi bývá používán i nesprávný termín „obecní úřad s rozšířenou působností“, který se nedopatřením dostal i do § 51a odst. 4 zákona o pomoci v hmotné nouzi.

[2] Viz. Nález Ústavního soudu ČR sp. zn. Pl. ÚS 34/02 ze dne 5. února 2003.


 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení